Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-224 2012-09-27
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL PARAMOS LĖŠŲ

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

 

  SPRENDIMAS 

 DĖL PARAMOS LĖŠŲ

 

 2012 m. rugsėjo 27 d.  Nr.T-224

Alytus

 

 

 

                      Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 16 straipsnio 4 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 9 d. sprendimu Nr. T-4 patvirtintų Alytaus miesto savivaldybės biudžetinės įstaigos vardu gautos paramos skirstymo taisyklių 14 punktu ir susitarimu su UAB „Litesko“ dėl Alytaus miesto šilumos ūkio modernizavimo ir renovavimo sutarties Nr. 01-08-02-13 ir šios sutarties papildymais ir pakeitimais Nr. P004 –A/SR-552, pasirašyto 2005-06-01, 8 punktu ir Nr.007 –A/SR-1589, pasirašyto 2007-12-12 4 punktu, savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1.Įpareigoti administracijos direktorių kreiptis į UAB „Litesko“ dėl 581 576 Lt paramos lėšų gavimo.

2. Gautas paramos lėšas skirti:

2.1.Bendrosios kultūros ugdymo ir etnokultūros puoselėjimo programai (03) Priemonei Kultūros projektai (063) 29 000 Lt.

                      2.2. Kūno kultūros ir sporto programai (04) 440 000 Lt, iš jų:

                      2.2.1. Priemonei Sporto projektai (060) 140 000 Lt;

                      2.2.2..Priemonei Miesto reprezentacija per sportą (126) 300 000 Lt.

                      2.3. Savivaldybės infrastruktūros objektų  priežiūros programai (09) 63 176 Lt, iš jų:

2.3.1. Priemonei Gatvių, šaligatvių, takų remontas ir priežiūra (031) 22 500 Lt;

2.3.2. Priemonei Komunalinių objektų priežiūra ir remontas (044) 39 676 Lt.

2.4. Savivaldybės infrastruktūros objektų modernizavimo ir plėtros programai (11) priemonei Švietimo infrastruktūros modernizavimas ir plėtra (076) 49 700 Lt.  

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Jurgis Krasnickas

______________

 

Į pradžią