Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-206 2012-09-27
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL PRITARIMO PROJEKTAMS

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

 

  SPRENDIMAS 

 DĖL PRITARIMO PROJEKTAMS  

 

 2012  m. rugsėjo 27 d. Nr. T-206

Alytus

 

 

 

                      Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290; 2011, Nr. 52-2504) 16 straipsnio 4 dalimi, atsižvelgdama į Aplinkos ministerijos 2012-08-07 raštą Nr. (17-2)-D8-7031, 2012-06-21 raštą Nr. (9-1)-D8-5760, 2012-07-09 raštą Nr. (17-2)-D8-6254, Alytaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

                      1. Pritarti projektui „Pakuočių atliekų surinkimas Alytaus miesto savivaldybėje“ ir skirti jam įgyvendinti dalinį finansavimą iš Alytaus miesto savivaldybės biudžeto.

                      2. Pritarti projektui „Buvusios Alytaus naftos produktų bazės ir jos gretimybių užterštos teritorijos, Santaikos g. Alytuje, papildomų ekogeologinių valytino sklypo tyrimų atlikimas bei užterštos teritorijos tvarkymo plano parengimas“ ir skirti 30 procentų projekto vertės dalinį finansavimą jam įgyvendinti iš Alytaus miesto savivaldybės biudžeto.

                      3. Pritarti projektui „Antrinių žaliavų surinkimo konteinerių aikštelių įrengimas Alytaus miesto savivaldybėje“ ir skirti 20 procentų projekto vertės dalinį finansavimą jam įgyvendinti iš Alytaus miesto savivaldybės biudžeto.   

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Jurgis Krasnickas          

______________

 

Į pradžią