Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-205 2012-09-27
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL LEIDIMO IMTI ILGALAIKĘ PASKOLĄ

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

 

  SPRENDIMAS 

 DĖL LEIDIMO IMTI ILGALAIKĘ PASKOLĄ

 

 2012 m. rugsėjo 27 d.   Nr.T-205

Alytus

 

 

 

                      Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 28 punktu (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290, 51-2480) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-03-26 nutarimu Nr. 345 patvirtintų Savivaldybės skolinimosi taisyklių 4.3 punktu (Žin., 2004 Nr. 47-1557; 2004 Nr. 1164203), atsižvelgdama į VšĮ „Alytaus parkai“ direktorės Vaidos Džervienės 2012-08-08 raštą Nr. SD-145 ,,Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą“ ir savivaldybės kontrolieriaus 2012-08-14 išvadą nr.KT4-4, Alytaus miesto savivaldybės taryba

 n u s p r e n d ž i a:

1. Leisti viešajai įstaigai ,,Alytaus parkai“ imti iš konkurso būdu pasirinkto banko 232,0 tūkst. litų ilgalaikę paskolą 3 metų laikotarpiui ir suteikti garantiją.

2. Įpareigoti viešosios įstaigos ,,Alytaus parkai“ direktorę Vaidą Džervienę pasirašyti sutartį su konkursą laimėjusiu banku.

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Jurgis Krasnickas          

______________

 

Į pradžią