Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindas Atsisiųskite aktą byloje
Priedas, Nr. T-167 2012-06-28
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
Priedas-DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO AGENTŪROS STEIGIMO BEI ĮSTATŲ TVIRTINIMO

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2012 m. birželio 28 d.

sprendimu Nr. T-167

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS

ALYTAUS ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO AGENTŪROS

ĮSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Alytaus miesto savivaldybės viešoji įstaiga Alytaus energinio efektyvumo didinimo agentūra (toliau – įstaiga) yra iš miesto savivaldybės turto ir lėšų įsteigta viešoji įstaiga, savivaldybės pavedimu įgyvendinanti Alytaus miesto energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programą „Alytaus enervizija“ ir vykdanti kitą su energinio efektyvumo didinimu Alytaus mieste susijusią veiklą.

2. Įstaigos teisinė forma – viešoji įstaiga, ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo.

3. Įstaiga savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Viešųjų įstaigų įstatymu, Vyriausybės nutarimais, miesto savivaldybės tarybos sprendimais, kitais teisės aktais ir šiais įstatais.

4. Įstaiga yra juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, simboliką, sąskaitas bankuose.

5. Įstaiga yra ribotos turtinės atsakomybės asmuo. Pagal savo prievoles ji atsako tik savo turtu. Įstaigos steigėjas pagal įstaigos prievoles atsako tik ta suma, kurią jis įnešė į įstaigos turtą. Įstaiga neatsako už savo steigėjo įsipareigojimus.

6. Įstaigos steigėja yra Alytaus miesto savivaldybė. Alytaus miesto savivaldybės kaip savininkės teises ir pareigas įgyvendina miesto savivaldybės taryba.

7. Įstaigos buveinė – Rotušės a. 4, LT-62504, Alytaus miestas, Alytaus miesto savivaldybė, Lietuvos Respublika.

8. Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

9. Įstaigos veiklos laikotarpis neribotas.

 

II. ĮSTAIGOS VEIKLOS TIKSLAI, SRITYS IR VEIKLOS RŪŠYS

 

10. Pagrindinis įstaigos tikslas yra panaudojant pažangiausias organizacines, technines, finansines, teisines ir kitas priemones rengti ir įgyvendinti energinį efektyvumą didinančias programas ir projektus.

11. Įstaigos veiklos sritys ir rūšys:

11.1. Įgyvendinti Alytaus miesto energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose pastatuose programą „Alytaus enervizija“ (toliau – programa) miesto savivaldybės nustatytais terminais ir priemonėmis ir būti šios programos įgyvendinimo administratoriumi:

11.1.1. organizuoti investicijų projektų pristatymus būsto savininkams;

11.1.2. nustatyta tvarka organizuoti paslaugų pirkimą ir rangos darbus programai įgyvendinti; pasirašyti jiems įgyvendinti reikalingas sutartis, organizuoti ir atsakyti už įgyvendinamų darbų kokybę ir planuojamus programa pasiekti rezultatus;

11.1.3. prisiimti paskolinius įsipareigojimus programa numatytiems investicijų projektams įgyvendinti;

11.1.4. atstovauti būsto savininkų interesams kreipiantis į centrinės valdžios institucijas, administruojančias valstybės ir kitų programų teikiamą paramą;

11.1.5. organizuoti lėšų surinkimą iš gyventojų – sutaupytomis už energiją lėšomis investicijų padengimą;

11.1.6. rinkti ir apibendrinti informaciją apie programos, nustatytais terminais atsiskaityti apie jos rezultatus miesto savivaldybei, teikti siūlymus dėl naujų energinio efektyvumo didinimo programų rengimo;

11.1.7. teikti visokeriopą pagalbą būsto savininkams, nusprendusiems patiems įgyvendinti programą patvirtintus energinio efektyvumo didinimo projektus.

11.2. Rinkti informaciją, teikti konsultacijas bei dalykinę pagalbą miesto savivaldybei ir kitiems miesto subjektams energijos taupymo priemonių, alternatyvių energijos šaltinių panaudojimo gyvenamuosiuose ir kitos paskirties pastatuose, efektyvaus būsto valdymo ir priežiūros organizavimo klausimais;

11.3. Bendradarbiauti su kitose savivaldybėse energinį efektyvumą didinančias programas ir priemones įgyvendinančiomis institucijomis, skleisti geriausios patirties praktiką.

11.4. teikti siūlymus miesto savivaldybei dėl naujų energinio efektyvumo didinimo projektų ir programų parengimo ir įgyvendinimo.

11.5. Vykdyti švietėjišką ir informacinę veiklą pastatų energinio naudingumo didinimo, būsto efektyvaus valdymo ir naudojimo srityse.

12. Įgyvendindama savo tikslus įstaiga gali verstis įstatymų nedraudžiama ūkine komercine veikla, kuri yra neatsiejamai susijusi su jos veiklos tikslais.

 13. Įstaiga užsiima savo veikla Lietuvoje ir įstatymų nustatyta tvarka užsienyje. Veiklą, kuriai įstatymų nustatyta tvarka yra reikalinga licencija (leidimas), įstaiga gali vykdyti tik gavusi atitinkamą licenciją (leidimą).

 14. Įstaiga gali turėti ir įgyti tik tokias civilines teises ir pareigas, kurios neprieštarauja įstatymams, šiems įstatams ir veiklos tikslams.

 

III. ĮSTAIGOS SAVININKAS (DALININKAS), JO TEISĖS IR PAREIGOS

 

15. Fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie šiuose įstatuose numatyta tvarka yra perdavę įstaigai įnašą, ar asmenys, kuriems dalininko teisės yra perleistos įstatymų ir šių įstatų nustatyta tvarka, yra įstaigos dalininkai (savininkas).

16. Dalininkas (savininkas) turi teisę:

16.1. susipažinti su įstaigos dokumentais ir gauti įstaigos turimą informaciją apie jos veiklą;

16.2. kreiptis į teismą su ieškiniu prašydamas panaikinti įstaigos valdymo organų sprendimus, taip pat pripažinti negaliojančiais valdymo organų sudarytus sandorius, jeigu jie prieštarauja imperatyviosioms įstatymų normoms, įstaigos įstatams arba protingumo ar sąžiningumo principams;

16.3. kreiptis į teismą su ieškiniu prašydamas uždrausti Įstaigos valdymo organams ateityje sudaryti sandorius, prieštaraujančius įstaigos veiklos tikslams ar pažeidžiančius įstaigos valdymo organo kompetenciją;

16.4. turėti kitas teisės aktuose nustatytas teises.

17. Dalininko (savininko) pareiga – tinkamai įgyvendinti jo kompetencijai šiuose įstatuose ir kituose teisės aktuose nurodytas funkcijas.

 

Iv. NAUJŲ DALININKŲ PRIĖMIMO TVARKA,

DALININKŲ TEISIŲ PERLEIDIMO KITIEMS ASMENIMS TVARKA,

Dalininkų įnašų perdavimo ĮSTAIGAI tvarka

 

18. Nauji dalininkai priimami įstaigos savininko (visuotinio dalininkų susirinkimo) sprendimu. Nauju dalininku tapti gali pretenduoti asmuo, įsipareigojantis įnešti įnašą, kurio vertę nustato įstaigos savininkas (visuotinis dalininkų susirinkimas).

19. Asmuo, pageidaujantis tapti nauju įstaigos dalininku, pateikia direktoriui prašymą juo tapti. Prašyme turi būti nurodyti duomenys apie asmenį, pageidaujantį tapti įstaigos dalininku (juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, atstovo vardas, pavardė; fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta arba adresas korespondencijai), taip pat numatomas įnašas pinigais ar įnašo vertė, kuri nurodyta turto vertinimo ataskaitoje. Be to, prašyme turi būti pareikštas pritarimas įstaigos veiklos tikslams. Kartu su prašymu turi būti pateikta turto vertinimo ataskaita, jei numatoma įnešti materialųjį ar nematerialųjį turtą.

20. Direktorius, gavęs asmens, pageidaujančio tapti įstaigos dalininku, prašymą, turi per 30 dienų sušaukti visuotinį dalininkų susirinkimą naujam dalininkui priimti. Visuotiniame dalininkų susirinkime, kurio darbotvarkėje numatomas naujų dalininkų priėmimas, dalininkų pritarimu gali dalyvauti asmenys, pageidaujantys tapti naujais dalininkais. Minėtiems asmenims nedalyvavus susirinkime, direktorius per 5 dienas turi juos informuoti apie visuotinio dalininkų susirinkimo priimtą sprendimą dėl naujų dalininkų.

21. Savininkui (visuotiniam dalininkų susirinkimui) nusprendus priimti naują dalininką, dalininku tapti pageidavęs asmuo tampa įstaigos dalininku perdavęs įstaigai savo prašyme nurodytą įnašą.

22. Apie savo sprendimą perleisti įstaigos dalininko teises dalininkas turi raštu pranešti direktoriui nurodydamas duomenis apie asmenį (juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė; fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta arba adresas korespondencijai), kuriam ketina perleisti savo teises, o taip pat – perleidimo būdą ir numatomą sandorio datą. Apie gautą dalininko pranešimą direktorius per 5 dienas turi informuoti kitus dalininkus. Pirmenybės teisę perimti dalininko teises turi esami dalininkai.

23. Direktorius, gavęs dalininko teisių perleidimo sandorį patvirtinantį dokumentą, per 3 darbo dienas turi įregistruoti naują dalininką ir jo įnašo vertę įstaigos dokumentuose.

24. Asmuo, įsigijęs dalininko teises, tampa įstaigos dalininku nuo dalininko teisių įgijimą patvirtinančiame dokumente nurodyto momento.

25. Apie tai, kad yra įregistruotas naujas įstaigos dalininkas, direktorius per 5 dienas raštu turi informuoti įstaigos dalininkus.

26. Dalininkų įnašai sudaro dalininkų kapitalą. Dalininkų kapitalas gali būti didinamas tik papildomais įnašais. Papildomas įnašas įstaigai perduodamas dalininko iniciatyva. Dalininkų įnašai gali būti pinigai, taip pat pagal Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymą įvertintas materialusis ir nematerialusis turtas.

27. Dalininkų įnašai įstaigai perduodami tokia tvarka:

27.1. pinigai įnešami į įstaigos sąskaitą;

27.2. materialusis ir nematerialusis turtas įstaigai perduodamas surašant turto perdavimo aktą.

28. Turto perdavimo aktą pasirašo turtą perduodantis dalininkas ir įstaigos direktorius. Perduodant turtą, įstaigai turi būti pateikta ir šio turto vertinimo ataskaita. Turto vertinimas atliekamas asmens, pretenduojančio tapti dalininku, lėšomis.

 

V. ĮSTAIGOS ORGANAI

 

29. Įstaigos organai yra: įstaigos savininkas – vienintelis įstaigos dalininkas, kurio funkcijos prilyginamos visuotinio dalininkų susirinkimo funkcijoms; įstaigos vadovas – direktorius, vienasmenis valdymo organas.

 

VI. VISUOTINIO DALININKŲ SUSIRINKIMO

KOMPETENCIJA, SUŠAUKIMO BEI SPRENDIMŲ PRIĖMIMO TVARKA

 

30. Visuotinio dalininkų susirinkimo (savininko) kompetencija:

30.1. keisti įstaigos įstatus;

30.2. keisti įstaigos buveinę;

30.3. nustatyti paslaugų, darbų bei produkcijos kainas ir tarifus ar jų nustatymo taisykles;

30.4. skirti ir atleisti įstaigos vadovą, nustatyti jo darbo sutarties sąlygas;

30.5. sudaryti kolegialius organus, jei tokie numatyti įstaigos įstatuose;

30.6. tvirtinti metinę finansinę atskaitomybę;

30.7. nustatyti informaciją, kuri pateikiama visuomenei apie įstaigos veiklą;

30.8. skirti ir atleisti likvidatorių, kai Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo nustatytais atvejais sprendimą likviduoti viešąją įstaigą priima visuotinis dalininkų susirinkimas (savininkas).

30.9. priimti sprendimą dėl:

30.9.1. įstaigai nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio turto perleidimo, nuomos, perdavimo pagal panaudos sutartį ar įkeitimo;

30.9.2. įstaigos reorganizavimo ir reorganizavimo sąlygų tvirtinimo;

30.9.3. įstaigos pertvarkymo;

30.9.4. įstaigos likvidavimo ar likvidavimo atšaukimo;

30.9.5. įstaigos audito ir audito įmonės rinkimo.

31. Visuotinis dalininkų susirinkimas (savininkas) sprendžia kitus Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatyme ir įstaigos įstatuose visuotinio dalininkų susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus.

32. Visuotinis dalininkų susirinkimas šaukiamas ne rečiau kaip kartą per metus. Už visuotinio dalininkų susirinkimo sušaukimą atsako direktorius. Apie šaukiamą visuotinį dalininkų susirinkimą direktorius ne vėliau kaip prieš 20 dienų iki susirinkimo dienos praneša kiekvienam dalininkui, išsiųsdamas registruotą laišką adresu, kurį dalininkas nurodęs įstaigai, įteikdamas pranešimą pasirašytinai ar elektroninių ryšių priemonėmis. Visuotinis dalininkų susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant šio termino, jei su tuo raštiškai sutinka visi dalininkai.

33. Visuotiniame dalininkų susirinkime kiekvienas dalininkas turi vieną balsą.

34. Visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimai priimami paprasta dalyvaujančių susirinkime dalininkų balsų dauguma, išskyrus šiuos sprendimus, kurie priimami ne mažiau kaip 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių dalininkų balsų:

34.1. sprendimą dėl įstaigos reorganizavimo ir reorganizavimo sąlygų tvirtinimo;

34.2. sprendimą dėl įstaigos pertvarkymo,

34.3. sprendimą dėl įstaigos likvidavimo ar jos likvidavimo atšaukimo;

34.4. sprendimą dėl įstaigai nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio turto perleidimo, nuomos, perdavimo pagal panaudos sutartį ar įkeitimo.

35. Įstaigos savininko raštiški sprendimai prilyginami visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimams. Sprendimai priimami ir įforminami savivaldybės tarybos sprendimais.

 

VII. ĮSTAIGOS VADOVO – DIREKTORIAUS - KOMPETENCIJA, JO SKYRIMO IR ATLEIDIMO TVARKA

 

36. Įstaigos vadovas yra direktorius. Direktorius į darbą priimamas viešo konkurso būdu. Viešą konkursą organizuoja ir jo nuostatus tvirtina įstaigos savininkas. Direktorių skiria ir atleidžia iš pareigų, nustato jo atlyginimą, tvirtina pareigybės aprašymą, skatina ir jam skiria nuobaudas įstaigos savininkas. Direktorius pradeda eiti pareigas nuo paskyrimo dienos, jeigu su juo sudarytoje darbo sutartyje nenustatyta kitaip. Darbo sutartį su įstaigos direktoriumi sudaro ir nutraukia įstaigos savininko įgaliotas asmuo. Direktorius negali dirbti įstaigos padalinių ar filialų vadovu.

37. Direktoriumi negali būti asmuo, kuris pagal teisės aktus negali eiti tokių pareigų. įstaigos savininkui priėmus sprendimą atšaukti direktorių, su juo sudaryta darbo sutartis nutraukiama.

38. Direktorius turi parengti ir pateikti įstaigos savininkui praėjusių finansinių metų įstaigos veiklos ataskaitą bei metinę finansinę atskaitomybę. Įstaigos veiklos ataskaita yra vieša. Bet kurio fizinio ar juridinio asmens reikalavimu įstaiga turi sudaryti sąlygas jos buveinėje su šia ataskaita susipažinti.

39. Direktorius savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, šiais įstatais, visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimais ir pareigybės aprašymu.

40. Direktorius vadovauja įstaigai ir atsako už jos veiklą. Direktoriaus kompetencijai priskiriama:

40.1. organizuoja įstaigos veiklą;

40.2. veikia įstaigos vardu santykiuose su kitais asmenimis;

40.3. sudaro ir nutraukia darbo sutartis su įstaigos darbuotojais;

40.4. neviršydamas nustatyto didžiausio leistino darbuotojų skaičiaus priima į darbą ir atleidžia įstaigos darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka;

40.5. nustato įstaigos darbuotojų tarnybinius atlyginimus (koeficientais), tarnybinių atlyginimų priedus bei priemokas, vienkartines pinigines išmokas, skirtas darbuotojams skatinti, neviršijant darbo užmokesčio fondo;

40.6. tvirtina vidaus darbo tvarkos taisykles, darbuotojų pareiginius nuostatus, darbo laiko apskaitos žiniaraščius, darbo grafikus, saugos ir sveikatos instrukcijas, pasirašo kitus dokumentus;

40.7. įstaigos vardu pasirašo bankinius bei finansinius dokumentus, sudaro sandorius;

40.8. užtikrina įstaigos finansinių, statistinių ir kitų ataskaitų teisingumą ir pateikimą laiku;

40.9. leidžia įstaigos veiklą reguliuojančius įsakymus, atstovauja įstaigos interesams teismuose, valstybės bei savivaldybės institucijose, bendradarbiauja su fiziniais ir juridiniais asmenimis;

40.10. užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą;

40.11. stebi, analizuoja, vertina įstaigos veiklą, rengia metinę įstaigos veiklos ataskaitą ir pateikia Įstaigos savininkui;

40.12. organizuoja programų, finansuojamų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų, vykdymą;

40.13. atlieka kitus veiksmus, kuriuos atlikti Įstaigos vadovą įpareigoja teisės aktai ir šie įstatai bei pareigybės nuostatai.

41. Įstaigos direktorius atsako už:

41.1. finansinės atskaitomybės sudarymą ir jos pateikimą įstaigos savininkui;

41.2. duomenų ir dokumentų pateikimą Juridinių asmenų registrui;

41.3. pranešimą įstaigos savininkui apie įvykius, turinčius esminės reikšmės įstaigos veiklai;

41.4. informacijos apie Įstaigos veiklą pateikimą visuomenei;

41.5. viešos informacijos paskelbimą;

41.6. kitus veiksmus, kurie numatyti teisės aktuose bei šiuose įstatuose.

42. Su direktoriumi gali būti sudaryta jo visiškos materialinės atsakomybės sutartis.

 

VIII. FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMAS BEI JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA

 

43. Įstaiga gali turėti filialus ir (ar) atstovybes. Filialas (atstovybė) yra įstaigos atskiras padalinys, turintis atskirą buveinę bei atliekantis filialo (atstovybės) įstatuose nurodytas funkcijas. Filialas (atstovybė) nėra juridinis asmuo. Įstaiga atsako pagal filialo (atstovybės) prievoles ir filialas atsako pagal įstaigos prievoles. Filialų (atstovybių) skaičius neribojamas.

44. Sprendimą steigti filialą (atstovybę) ir nutraukti jų veiklą priima įstaigos savininkas.

45. Filialas (atstovybė) veikia pagal steigėjo patvirtintus įstatus. Filialo (atstovybės) įstatus keičia ir papildo steigėjas.

46. Filialo (atstovybės) turtas yra apskaitomas įstaigos finansinėje atskaitomybėje, taip pat atskiroje filialo (atstovybės) finansinėje atskaitomybėje. Filialas (atstovybė) gali turėti sąskaitą banke. Jis registruojamas ir išregistruojamas įstatymų nustatyta tvarka.

47. Apie filialo (atstovybės) veiklą filialo (atstovybės) vadovas atsiskaito įstaigos direktoriui.

IX. ĮSTAIGOS FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ

 

48. Įstaigos buhalterinę apskaitą, jos organizavimą bei tvarkymą ir finansinės atskaitomybės sudarymą nustato įstatymai ir kiti teisės aktai.

49. Įstaigos auditas atliekamas, kai steigėjas (savininkas) priima sprendimą atlikti auditą ir išrenka audito įmonę. Auditas atliekamas teisės aktų, reglamentuojančių auditą, nustatytais atvejais ir tvarka.

50. Įstaigos finansinei veiklai kontroliuoti gali būti renkamas revizorius (revizijos komisija). Revizoriaus (revizijos komisijos) rinkimo tvarką ir jo darbo reglamentą nustato steigėjas (savininkas).

51. Valstybės ir savivaldybių kontrolės institucijos turi teisę įstatymų nustatyta tvarka tikrinti įstaigos veiklą.

52. Įstaigos vidaus kontrolės tvarką nustato steigėjas (savininkas).

 

X. INFORMACIJOS APIE ĮSTAIGOS VEIKLĄ PATEIKIMO SAVININKUI (DALININKAMS) TVARKA

 

53. Direktorius, pasibaigus finansiniams metams, per keturis mėnesius turi parengti ir pateikti savininkui praėjusių finansinių metų Įstaigos veiklos ataskaitą. Ši ataskaita yra vieša.

54. Įstaigos veiklos ataskaitoje turi būti nurodyta:

54.1. informacija apie įstaigos veiklos tikslus, pobūdį ir veiklos rezultatus per finansinius metus;

54.2. įstaigos dalininkai ir kiekvieno jų įnašų vertė finansinių metų pradžioje ir pabaigoje;

54.3. įstaigos gautos lėšos ir jų šaltiniai per finansinius metus ir šių lėšų panaudojimas pagal išlaidų rūšis;

54.4. informacija apie įstaigos įsigytą ir perleistą ilgalaikį turtą per finansinius metus;

54.5. įstaigos sąnaudos per finansinius metus, iš jų – išlaidos darbo užmokesčiui;

54.6. įstaigos darbuotojų skaičius finansinių metų pradžioje ir pabaigoje;

54.7. įstaigos sąnaudos valdymo išlaidoms;

54.8. duomenys apie įstaigos vadovą, įstaigos išlaidos vadovo darbo užmokesčiui ir kitoms Įstaigos vadovo išmokoms;

54.9. įstaigos išlaidos kolegialių organų kiekvieno nario darbo užmokesčiui ir kitoms Įstaigos kolegialių organų narių išmokoms;

54.10. įstaigos išlaidos išmokoms su įstaigos dalininku susijusiems asmenims, nurodytiems Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje;

54.11. kita informacija, kurią nustato visuotinis dalininkų susirinkimas (savininkas).

55. Savininkui (dalininkui) raštu pareikalavus, įstaiga ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo pateikti savininkui (dalininkui) susipažinti ar kopijuoti įstaigos dokumentus.

56. Už informacijos pateikimą savininkui (dalininkams) atsakingas įstaigos direktorius.

57. Įstaigos dokumentai, jų kopijos ir kita informacija savininkui pateikiama neatlygintinai.

 

XI. PRANEŠIMŲ IR SKELBIMŲ PASKELBIMO TVARKA

 

58. Kai įstaigos pranešimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami Alytaus krašto dienraštyje ,,Alytaus naujienos“.

59. Kiti įstaigos pranešimai dalininkams ir kitiems asmenims siunčiami registruotu laišku arba įteikiami pasirašytinai ar elektroninių ryšių priemonėmis. Kai pranešimai dalininkui siunčiami registruotu laišku, jie siunčiami adresu, kurį dalininkas nurodė įstaigai. Skubūs pranešimai gali būti perduoti elektroninių ryšių priemonėmis, o originalai tą pačią dieną išsiunčiami adresatui registruotu laišku ar įteikiami pasirašytinai.

60. Už pranešimų išsiuntimą laiku ar jų įteikimą pasirašytinai yra atsakingas įstaigos vadovas.

 

XII. INFORMACIJOS APIE ĮSTAIGOS VEIKLĄ PATEIKIMO

VISUOMENEI TVARKA

 

61. Įstaigos veiklos ataskaita, taip pat kita informacija, kuri pateikiama visuomenei ir kurią nustato savininkas, skelbiama įstaigos interneto tinklalapyje. Jei įstaiga interneto tinklalapio neturi, įstaigos veiklos ataskaita ir informacija pateikiama įstaigos buveinėje įstaigos darbo valandomis.

 

XIII. ĮSTATŲ PAKEITIMAS IR PAPILDYMAS

 

62. Iniciatyvos teisę keisti ir papildyti įstaigos įstatus turi įstaigos direktorius ir įstaigos savininkas. Įstatus keičia ir papildo įstaigos savininkas. Įstaigos savininkui priėmus sprendimą pakeisti įstatus, surašomas visas pakeistų įstatų tekstas ir po juo pasirašo įstaigos savininko įgaliotas asmuo.

63. Įstatų pakeitimai įsigalioja nuo jų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos.

 
XVII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

64. Įstaiga reorganizuojama ir likviduojama įstatymų nustatyta tvarka.

______________

 

Į pradžią