Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-456 2012-06-18
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIOLOGIŠKAI SKAIDŽIŲ ATLIEKŲ ŠALINIMO SĄVARTYNE MAŽINIMO 2012-2013 METŲ PRIEMONIŲ PLANO TVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIOLOGIŠKAI SKAIDŽIŲ ATLIEKŲ ŠALINIMO SĄVARTYNE MAŽINIMO 2012–2013 METŲ PRIEMONIŲ PLANO TVIRTINIMO

 

2012 m. birželio 18 d. Nr. DV-456

Alytus

 

 

                             Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290; 2011, Nr. 91-4334), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-04-12 nutarimu Nr. 519 patvirtinto Valstybinio strateginio atliekų tvarkymo plano (Žin., 2002, Nr. 40-1499; 2007, Nr. 122-5003) 84.6 punktu ir 6 priedu bei atsižvelgdamas į UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro direktoriaus 2012-02-21 įsakymą Nr. V-27 „Dėl biologiškai skaidžių atliekų šalinimo sąvartyne mažinimo užduoties įgyvendinimo Alytaus regione 2013 m. strategijos patvirtinimo“,  

                      t v i r t i n u Alytaus miesto savivaldybės biologiškai skaidžių atliekų šalinimo sąvartyne mažinimo 2012–2013 metų priemonių planą (pridedama).  

 

Administracijos direktoriaus pavaduotojas,

l. e. administracijos direktoriaus pareigas                                                                      Janis Laurinaitis

______________

 

Dokumento priedai:
DV-456 - Priedas–DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIOLOGIŠKAI SKAIDŽIŲ ATLIEKŲ ŠALINIMO SĄVARTYNE MAŽINIMO 2012-2013 METŲ PRIEMONIŲ PLANO TVIRTINIMO
Į pradžią