Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-76 2012-04-26
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VYKDOMŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJŲ ĮGYVENDINIMO 2011 METŲ ATASKAITAI

 

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

 

  SPRENDIMAS  

DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VYKDOMŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJŲ ĮGYVENDINIMO 2011 METŲ ATASKAITAI

 

 2012 m. balandžio 26 d.   Nr. T-76

Alytus

 

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 16 straipsnio 4 dalimi, Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo pakeitimo įstatymo (Žin., 2002, Nr. 56-2225) 6 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008-06-18 nutarimu Nr. 606 „Dėl Savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo ataskaitos tvarkos ir ataskaitos formos patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 73-2834; 2011, Nr. 8-328), Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pritarti Alytaus miesto savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2011 metų ataskaitai (pridedama).

 

Savivaldybės meras                                                                                                         Feliksas Džiautas

______________

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

                     PRITARTA

                     Alytaus miesto savivaldybės tarybos

                     2012 m. balandžio 26 d.

                     sprendimu Nr. T-76

 

 

 

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VYKDOMŲ VISUOMENĖS

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJŲ ĮGYVENDINIMO 2011 METŲ ATASKAITA

 

 

TURINYS

 

 

I. SAVIVALDYBĖS VYKDOMŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS
FUNKCIJŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITOS SANTRAUKA

2

II. TEISĖS AKTAI, REGLAMENTUOJANTYS SAVIVALDYBĖS VYKDYTAS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJAS

2

 

III. SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI ĮTAKOS TURĖJUSIŲ VEIKSNIŲ APŽVALGA

4

 

IV. BENDRUOMENĖS SVEIKATOS BŪKLĖS ANALIZĖ

5

V. VYKDYTOS VALSTYBINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PROGRAMOS IR STRATEGIJOS

11

 

VI. SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PROGRAMŲ IR STRATEGIJŲ, VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMAS

12

 

 

VII. BENDRUOMENĖS, NEVALSTYBINIŲ ORGANIZACIJŲ, ŪKIO SUBJEKTŲ, SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS STRUKTŪRINIŲ PADALINIŲ DALYVAVIMAS VYKDANT VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLĄ

14

 

 

 

VIII. VAIKŲ IR JAUNIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮGYVENDINIMAS

16

IX. SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLOS FINANSAVIMAS

17

 

X. ARTIMIAUSIO LAIKOTARPIO SAVIVALDYBĖS VYKDOMOS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLOS PRIORITETINĖS KRYPTYS

19

XI. SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ VYKDYMAS

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.  SAVIVALDYBĖS VYKDOMŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS
FUNKCIJŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITOS SANTRAUKA

 

 

Siekdama Alytaus miesto vizijos įgyvendinimo „Alytus – žalias šeimos miestas, kuriame jauku ir saugu gyventi, kurti, investuoti“, savivaldybės taryba 2011 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T-60 patvirtino 2011–2013 metų Alytaus miesto strateginį veiklos planą ir 13 strateginio veiklos plano programų, tarp jų ir Visuomenės sveikatos priežiūros programą (kodas 07). Šios programos tikslai: gerinti gyventojų gyvenimo kokybę, ilginti gyvenimo trukmę - mažinti sergamumą, mirtingumą; rūpintis vaikų ir jaunimo sveikatos išsaugojimu ir stiprinimu; gerinti gyventojų informuotumą sveikatos klausimais.

Alytaus miesto savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2011 m. ataskaitoje aptariami vidiniai ir išoriniai veiksniai, turėję įtakos visuomenės sveikatos priežiūros veiklai, bendruomenės sveikatos būklė, vykdytos valstybinės ir savivaldybės visuomenės sveikatos programos, nurodomi teisės aktai, reglamentuojantys visuomenės sveikatos priežiūrą. Valstybės ir savivaldybės skirti asignavimai visuomenės sveikatos priežiūros veiklai ir jų panaudojimas atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos įstatymus, nutarimus ir kitus teisės aktus. Pateikiamos artimiausio laikotarpio savivaldybės vykdomos visuomenės sveikatos priežiūros veiklos prioritetinės kryptys.

Alytaus miesto savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo ataskaita (toliau – ataskaita) parengta pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008-06-18 nutarimą Nr. 606 „Dėl Savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo ataskaitos tvarkos ir ataskaitos formos patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 73-2834; 2011, Nr. 8-328) ir Lietuvos Vyriausio archyvaro 2011-07-04 įsakymu Nr. V-117 patvirtintas Dokumentų rengimo taisykles (Žin. 2011, Nr. 88-4229).

Ataskaitoje naudojami informacijos šaltiniai: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, 2007–2010 m. duomenys, Higienos instituto Sveikatos informacinio centro leidinių ir kompiuterinių duomenų bazių, Užkrečiamų ligų ir AIDS centro duomenys, Vilniaus teritorinės ligonių kasos, Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato, Alytaus darbo biržos, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus duomenys, Alytaus miesto savivaldybės asmens ir visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektų 2011 m. ataskaitos, Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2009–2011  metų programos 2010 metų ataskaita.

         Ataskaitos rengėjai:

Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė Daiva Kubilienė, tel. (8 315) 51 653, el. p. d.kubiliene@zebra.lt;

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė, vykdanti visuomenės sveikatos stebėseną, Irma Geraltauskaitė, tel. (8 315) 51653, el. p. irma.biuras@zebra.lt.

Savivaldybės svetainėje (www.alytus.lt) ataskaita pateikta 2012 m. balandžio  d.

 

 

II. TEISĖS AKTAI, REGLAMENTUOJANTYS SAVIVALDYBĖS VYKDYTAS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJAS

 

Eil.Nr.

Dokumento  rūšis ir registracijos numeris

Dokumento pavadinimas

Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimai

 

1.

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

 2011-03-31 sprendimas Nr. T-60

Dėl Alytaus miesto savivaldybės strateginio 2011–2013 metų veiklos plano tvirtinimo

2.

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

 2011-03-31 sprendimas Nr. T-73

Dėl asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros rėmimo specialiosios programos lėšų, pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimo

3.

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2011-05-26 sprendimas Nr. T-134

Dėl pritarimo Alytaus miesto savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2010 metų ataskaitai

4.

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2011-06-30 sprendimas Nr. T-170

Dėl Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro vadovo ir įstaigos 2010 metų veiklos ataskaitos ir finansinių ataskaitų rinkinio

5.

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2011-08-25 sprendimas Nr. T-206

Dėl pakeistos Alytaus miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2011 metų sąmatos tvirtinimo

6.

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2011-09-29 sprendimas Nr. T-229

 Dėl Alytaus miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos finansavimo pajamų ir išlaidų planavimo, apskaitos ir ataskaitų teikimo tvarkos aprašo tvirtinimo

7.

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2011-09-29 sprendimas Nr. T-231  

Dėl pakeistos 2011 m. Alytaus miesto savivaldybės asmens ir visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų, pajamų ir išlaidų sąmatos ir aplinkos apsaugos specialiosios rėmimo programos papildomomis lėšomis finansuojamų projektų tvirtinimo

8.

Alytaus miesto savivaldybės tarybos
2011-12-01
sprendimas Nr. T-268 

Dėl sveikatos priežiūros įstaigų reorganizavimo galimybių

  9.

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2011-12-28 sprendimas Nr. T-305

Dėl pritarimo Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos dalyvavimui įgyvendinant sveikos gyvensenos skatinimo Lietuvos ir Baltarusijos mokymosi įstaigose projektą Nr. LLB-2-141

 

Alytaus miesto savivaldybės direktoriaus įsakymai

 

11.

Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus  2011-03-10 įsakymas Nr. DV-136

Dėl Alytaus miesto Dailidės ežerėlio maudyklos vandens tyrimų 2011 metų kalendorinio stebėsenos grafiko tvirtinimo

12.

Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus  2011-05-20 įsakymas Nr. DV-346

Dėl Alytaus miesto savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos sudarymo

13.

Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus  2011-06-14  įsakymas Nr. DV-404

Dėl Alytaus miesto savivaldybės administracijos vykdomų programų koordinatorių sąrašo

14.

Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus  2011-06-23 įsakymas  Nr. DV-433

Dėl žmonių užkrečiamų ligų profilaktikos ir kontrolės organizacinių priemonių 2011–2014 metų plano tvirtinimo

15.

Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus  2011-06-29  įsakymas  Nr. DV-448

Dėl Alytaus miesto savivaldybės gyventojų evakavimo ir priėmimo komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo

16.

Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus  2011-07-22 įsakymas Nr. DV-511

Dėl Alytaus miesto savivaldybės administracijos projektų ir programų administravimo tvarkos aprašo tvirtinimo

17.

Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-08-31 įsakymas Nr. DV-604

Dėl Alytaus miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos rengimo, vykdymo ir lėšų panaudojimo kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo

18.

Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus  2011-09-20 įsakymas Nr. DV-648

Dėl aplinkos oro kokybės valdymo programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano valdymo grupės sudarymo

19.

Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus  2011-11-22 įsakymas Nr. DV-785

Dėl Alytaus miesto savivaldybės ekstremalių situacijų valdymo plano tvirtinimo

20.

Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus  2011-12-23 įsakymas  Nr. DV-874 

Dėl informacijos apie aplinką teikimo visuomenei Alytaus miesto savivaldybėje tvarkos aprašo tvirtinimo

21.

Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus  2011-12-27įsakymas Nr. DV-878

Dėl Alytaus miesto savivaldybės ekstremaliųjų situacijų 2012–2014 m. prevencijos priemonių plano tvirtinimo

 

 

III. SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI ĮTAKOS TURĖJUSIŲ VEIKSNIŲ APŽVALGA

 

Išoriniai veiksniai, turėję įtakos savivaldybės vykdytai visuomenės sveikatos priežiūros veiklai

Išorinių veiksnių poveikio rezultatas savivaldybės vykdytai visuomenės sveikatos priežiūros veiklai

Vidiniai veiksniai, turėję įtakos savivaldybės vykdytai visuomenės sveikatos priežiūros veiklai

Vidinių veiksnių poveikio rezultatas savivaldybės vykdytai visuomenės sveikatos priežiūros veiklai

Pastebėjimai

Nepakankamas savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos  teisinis reglamentavimas,

planavimas, veiklos koordinavimas ir finansavimas.

Valstybės biudžeto lėšos paskiriamos per vėlai.

Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos finansavimo sutartys sudaromos per vėlai  su programų vykdytojais.

Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos vykdytojai nesilaiko sutarties vykdymo sąlygų ir ataskaitų pateikimo terminų.

Siūlome įdiegti savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos kontrolės valdymo sistemą.

Nepakankamas teisinis reglamentavimas dėl valstybės biudžeto lėšų paskirstymo savivaldybėms. Mažėjantis Biuro finansavimas visuomenės sveikatos priežiūros veiklai.

Sunku planuoti savivaldybės biudžeto lėšas visuomenės ir mokyklų sveikatos priežiūrai,  nes apie skiriamas lėšas iš valstybės  biudžeto informuojama labai vėlai.

Finansavimo sutartys sudaromos per vėlai (kovo, birželio mėn),  trukdo planingai vykdyti visuomenės sveikatos  funkcijas.

Per mažas Biuro darbuotojų skaičius, Alytaus mokykloms (19 mokyklų) paslaugas teikia  12 visuomenės sveikatos priežiūros specialistų.

 

Siūlome nustatyti lėšų dydį visuomenės sveikatos priežiūrai pagal gyventojų skaičių.

 

IV. BENDRUOMENĖS SVEIKATOS BŪKLĖS ANALIZĖ

 

Gyventojai. Alytaus miesto savivaldybėje gyventojų mažėja: 2009 m. pradžioje gyveno 67 505 gyventojai, 2010 metais – 66 841 gyventojas, 2011 metais – 63642 gyventojai.

2010 m. didžiausią Alytaus miesto savivaldybės gyventojų dalį pagal amžiaus grupes sudarė 18–44 metų asmenys (40,4 proc.). 2007–2010 m. laikotarpiu iki 17 metų amžiaus jaunuolių skaičius sumažėjo ir 2010 m. sudarė 19,9 proc. visų savivaldybės gyventojų. Pastaruoju metu daugėja gyventojų, turinčių 65 m. ir vyresnių (12,3 proc.).

Vidutinė gyvenimo trukmė gyventojų gyvenančių Alytaus apskrityje ilgėja (2008 m. – 71,54; 2009 m. – 72,88; 2010 m. 73,60) ir viršijo Lietuvos (2010 m. 73,45).

Vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė

(Šaltinis: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės)

 

Natūrali gyventojų kaita. Alytaus mieste 2010 m. gimė 604 naujagimiai, mirė 609 gyventojai, todėl natūralus gyventojų prieaugis laikomas neigiamu ir sugrįžo į 2008 m. lygį  lyginant 2007–2010 m. laikotarpį.

 

 

Alytus

 

2007 m.

2008 m.

2009 m.

2010 m.

Abs. sk.

1000 gyv.

Abs. sk.

1000 gyv.

Abs. sk.

1000 gyv.

Abs. sk.

1000 gyv.

Gimstamumas

629

9,2

633

9,3

675

10,1

604

9,3

Mirtingumas

686

10,0

636

9,4

582

8,7

609

9,3

Natūralus gyventojų prieaugis

-57

-0,8

-3

-0,1

80

1,4

-5

-0,1

 

 (Šaltinis: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės)

 

Socialinė ekonominė būklė.  Alytaus darbo biržos duomenimis, nedarbo lygis Alytaus mieste 2010 m. buvo 16,4 proc., ieškančių darbo asmenų (įregistruotų per metus) skaičius 2010 m. jau siekė 6 343,  iš jų 2 633 moterys (41,51 proc.) ir 3 710 vyrų (58,49 proc.)

Socialinės rizikos šeimoms priskiriamos tos šeimos, kuriose vienas ar keli šeimos nariai piktnaudžiauja alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis medžiagomis arba dėl turimos negalios, skurdo, socialinių įgūdžių stokos negali ar nesugeba prižiūrėti vaikų; taip pat kai vienas arba keli šeimos nariai naudoja psichologinę, fizinę ar socialinę prievartą prieš savo vaikus; arba gaunamą valstybės paramą naudoja ne šeimos interesams. Alytaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos ir Socialinės paramos skyrių pateiktais duomenimis, socialinės rizikos šeimų skaičius per 2006–2009 m. laikotarpį Alytaus mieste padidėjo iki 99 šeimų, o 2010 m. buvo stebimos 96 socialinės rizikos šeimos.

Socialinė pašalpa skiriama šeimai (vienam gyvenančiam asmeniui), jei jos (jo) pajamos per mėnesį yra mažesnės už valstybės remiamas pajamas. Remiantis Alytaus miesto savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus pateiktais duomenimis, 2010 m. sausio mėn. socialinę pašalpą gavo 3 734 asmenys, o metų pabaigoje (gruodžio mėn.) – 5 635 asmenys. 

Alytaus mieste 2010 m. užregistruota 1 213 nusikalstamų veikų, t. y. 53 daugiau nei 2009 m. Lietuvoje padarytų nusikaltimų vidurkis didesnis negu Alytaus miete ar Alytaus apskrityje.

Mirtingumas. Gyventojų mirtingumas Alytaus apskrityje (14,1/1000 gyv.) viršijo Lietuvos vidurkį (12,8/1000 gyv.). Lyginant Alytaus apskrities savivaldybių gyventojų bendrąjį mirtingumą, Alytaus miesto savivaldybėje 2010 m. mirtingumas buvo pusantro karto mažesnis už Lietuvos ir kitų savivaldybių vidurkius.

 

Bendras gyventojų mirtingumas Alytaus apskrityje

(Šaltinis: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės)

 

 Alytaus mieste 2009 m. didžiausias vyrų mirtingumas buvo 60–64 ir 65–69 metų amžiaus grupėse, o 2010 m. 65–69 metų. Moterų didžiausias mirtingumas 2009–2010 m. buvo 85 metų ir vyresnių. Alytaus mieste 2010 m. nebuvo nei vienos kūdikio mirties.

 Nagrinėjant mirties priežasčių struktūrą Alytaus mieste 2005–2010 m. laikotarpiu daugiausia mirčių atvejų buvo užregistruota dėl kraujotakos sistemos ligų (492/100 000 gyv.), piktybinių navikų (208,5/100 000 gyv.), išorinių mirties priežasčių (96,6/100 000 gyv.).

 

 

Alytaus miesto gyventojų mirtingumas

 (Šaltinis: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės)

 

Sergamumas, ligotumas. Alytaus mieste bendras vaikų (0–17 metų) sergamumas (2096,6/1000 vaikų) sumažėjo, neviršydamas šalies vidurkio (2361,7/1000 vaikų).

 

                               Vaikų (0–17 metų) bendrasis sergamumas

 

 

2007 m.

2008 m.

2009 m.

2010 m.

Iš viso užregis-truota susirgimų

1000 vaikų

Iš viso užregis-truota susirgimų

1000 vaikų

Iš viso užregis-truota susirgimų

1000 vaikų

Iš viso užregis-truota susirgimų

1000 vaikų

Lietuva

1564775

2285,4

1478014

2226,6

1543156

2392,8

1502253

2361,7

Alytaus apskritis

73983

2000,3

70400

1990,9

71568

2115,6

69726

2107,7

Alytaus m. sav.

30785

2069,0

27445

1929,8

28744

2114,2

27901

2096,6

 (Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras)

 

Šalyje bendras suaugusiųjų (nuo 18 metų) sergamumas 2007-2010 padidėjo. Alytaus mieste bendras sergamumas 2010 m. buvo 1308,5/1000 suaugusiųjų neviršydamas šalies vidurkio (1850,8/1000 suaug.).

Suaugusiųjų (nuo 18 metų) bendrasis sergamumas

 

 

2007 m.

2008 m.

2009 m.

2010 m.

Iš viso užregis-truota susirgimų

1000 suaug.

Iš viso užregis-truota susirgimų

1000 suaug.

Iš viso užregis-truota susirgimų

1000 suaug.

Iš viso užregis-truota susirgimų

1000 suaug.

Lietuva

4807313

1786,5

4889925

1814,9

4950440

1837,2

4984187

1850,8

Alytaus apskritis

211084

1496,8

224975

1598,6

223847

1593,7

226265

1612,2

Alytaus m. sav.

66821

1244,6

68590

1277,7

67865

1266,7

70047

1308,5

Susirgimai, užregistruoti ambulatorinę pagalbą teikiančiose įstaigose, SVEIDROS duomenimis.

(Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras)

 

Alytaus miesto gyventojai 2010 m. dažniausiai sirgo kvėpavimo sistemos ligomis (268,9/1000 gyv.), kraujotakos (169,7/1000 gyv.), jungiamojo audinio ir skeleto raumenų sistemos ligomis (116,2/1000 gyv.). Pagal amžiaus grupes kvėpavimo sistemos ligomis daugiausia sirgo 0–17 metų amžiaus asmenys. 2010 m. sergamumas viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis ir gripu Alytaus mieste sumažėjo iki 260,4 naujų atvejų 1000-čiui gyventojų.

 

Sergamumas ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis ir gripu

 

 

2007 m.

2008 m.

2009 m.

2010 m.

Abs. sk.*

1000 gyv.

Abs. sk.*

1000 gyv.

Abs. sk.*

1000 gyv.

Abs. sk.*

1000 gyv.

Lietuva

928261

274,99

794059

236,46

865256

259,10

730339

222,2

Alytaus apskritis

47482

266,76

39574

224,74

43505

249,62

36119

212,0

Alytaus m. sav.

23061

336,33

18258

268,88

20408

303,81

16990

260,4

(Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras)

 

Širdies ir kraujotakos sistemos ligomis daugiausia sirgo 65 metų ir vyresni gyventojai. 2010 m. lyginant su 2009 m. sergamumas hipertenzinėmis ligomis sumažėjo. Alytaus mieste sergamumo hipertenzinėmis ligomis rodikliai neviršijo šalies vidurkio.

 

Sergamumas hipertenzinėmis ligomis

 

 

2007 m.

2008 m.

2009 m.

2010 m.

Abs. sk.*

1000 gyv.

Abs. sk.*

1000 gyv.

Abs. sk.*

1000 gyv.

Abs. sk.*

1000 gyv.

Lietuva

37266

11,04

39189

11,67

36359

10,89

33144

10,1

Alytaus apskritis

1822

10,24

1813

10,30

1782

10,22

1506

8,8

Alytaus m. sav.

438

6,39

465

6,86

435

6,48

367

5,6

(Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras)

 

Alytaus mieste 2010 m. gyventojų bendrasis sergamumas jungiamojo audinio ir skeleto raumenų ligomis palyginti su 2009 m. padidėjo nežymiai. Sergančių jungiamojo audinio ir skeleto raumenų sistemos ligomis 2010 m. Alytaus mieste daugiau moterų nei vyrų. Pagal amžiaus grupes šiomis ligomis daugiausia sirgo 65  m. ir vyresni asmenys. Alytaus mieste 2010 m. šių ligų rodiklis buvo mažesnis už šalies vidurkį.

 

Bendrasis sergamumas jungiamojo audinio ir skeleto-raumenų sistemos ligomis

 

 

2007 m.

2008 m.

2009 m.

2010 m.

Abs. sk.*

1000 gyv.

Abs. sk.*

1000 gyv.

Abs. sk.*

1000 gyv.

Abs. sk.*

1000 gyv.

Lietuva

585264

173,38

618094

184,06

596391

178,59

588021

178,9

Alytaus apskritis

23027

129,37

27426

155,75

25463

146,10

26019

152,7

Alytaus m. sav.

7655

111,64

8983

132,30

8934

133,00

8888

136,2

(Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras)

 

Alytaus mieste 2010 m. gyventojų bendrasis sergamumas virškinimo sistemos ligomis palyginti su 2009 m. padidėjo. Alytaus mieste 2010 m. šių ligų rodikliai buvo mažesni už šalies vidurkį. Sergančių virškinimo sistemos ligomis 2010 m. Alytaus mieste buvo daugiau moterų nei vyrų. Pagal amžiaus grupes virškinimo sistemos ligomis daugiausia sirgo 0–17 m. amžiaus, 65 metų ir vyresni asmenys.

 

 

Bendrasis sergamumas virškinimo sistemos ligomis

 

 

2007 m.

2008 m.

2009 m.

2010 m.

Abs. sk.*

1000 gyv.

Abs. sk.*

1000 gyv.

Abs. sk.*

1000 gyv.

Abs. sk.*

1000 gyv.

Lietuva

285611

84,61

310659

92,51

301359

90,24

303659

92,4

Alytaus apskritis

13264

74,52

15737

89,37

14651

84,06

14701

86,3

Alytaus m. sav.

5281

77,02

6057

89,20

5333

79,39

5538

84,9

(Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras)

 

Alytaus mieste 2010 m. gyventojų sergamumas cukriniu diabetu buvo 2,4/1000 gyventojų. 2007–2010 m. Alytaus mieste šios ligos rodikliai buvo mažesni už Lietuvos vidurkį (2,7/1000 gyv.). Sergančių endokrininės sistemos ligomis pagal lytį 2010 m. Alytaus mieste 2 kartus daugiau moterų nei vyrų. Pagal amžiaus grupes endokrininės sistemos ligomis daugiausia sirgo 65 metų ir vyresnių amžiaus grupės asmenys.

Alytaus miesto asmenų, sergančių piktybiniais navikais 2010 m. buvo 18,84/1000 gyventojų.  Daugiausiai asmenų, sergančių piktybiniais navikais, yra 65 m. ir vyresnių amžiaus grupėje. Alytaus mieste piktybiniais navikais dažniau sirgo vyrai nei moterys. Vyrai dažniausiai sirgo priešinės liaukos  (prostatos) – 7,7/ 1000 gyv., o moterys – krūties piktybiniais navikais –  5,6/1000 gyventojų.

Analizuojant traumas ir kitų išorinių priežasčių padarinius pagal lytį matoma, kad vyrai (78,2/1000 gyv.) dažniau nei moterys (51,2/1000 gyv.) patirdavo traumas. Dažniausiai traumas patyrė 0-17 metų amžiaus gyventojai. Alytaus mieste 2010 m. traumų ir kitų išorinių priežasčių atvejų buvo daugiau  nei 2009 m.

 

Traumų ir kitų išorinių priežasčių padariniai

 

 

2007 m.

2008 m.

2009 m.

2010 m.

Abs. sk.*

1000 gyv.

Abs. sk.*

1000 gyv.

Abs. sk.*

1000 gyv.

Abs. sk.*

1000 gyv.

Lietuva

322168

95,44

315259

93,88

292137

87,48

285675

86,9

Alytaus apskritis

12628

70,95

13184

74,87

11841

67,94

11667

68,5

Alytaus m. sav.

3710

54,12

3721

54,80

3391

50,48

3562

54,6

(Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras)

 

Sergamumas infekcinėmis ir parazitinėmis ligomis Alytaus mieste 2009 m. lyginant su 2010 m. sumažėjo (2009 m. 24,5/1000 gyv. ir 2010 m. 22,4/1000 gyv.) ir yra mažesnis už Lietuvos vidurkį (37,6/1000 gyv.). Didžiausias sergamumas infekcinėmis ir parazitinėmis ligomis stebimas vaikų amžiaus grupėje ir 65 metų ir vyresnių. 2010 m. Alytaus mieste asmenų, sergančių tuberkulioze (1,21/1000 gyv.), 2 kartus daugiau buvo vyrų nei moterų. Pagal amžiaus grupes tuberkulioze daugiausia sirgo 45 metų ir vyresni žmonės.

 

Sergamumas infekcinėmis ir parazitinėmis ligomis

 

 

2007 m.

2008 m.

2009 m.

2010 m.

 

Abs. sk.*

1000 gyv.

Abs. sk.*

1000 gyv.

Abs. sk.*

1000 gyv.

Abs. sk.*

1000 gyv.

Lietuva

134180

39,75

129338

38,52

126689

37,94

123613

37,6

Alytaus apskritis

4985

28,01

4835

27,46

4162

23,88

4152

24,4

Alytaus m. sav.

2233

32,57

2200

32,4

1646

24,50

1464

22,4

(Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras)

 

Alytaus mieste 2010 m. naujai užregistruotų lytiškai plintančiomis ligomis susirgimų skaičius (0,5/1000 gyv.) lyginant su 2009 m. sumažėjo ir yra mažesnis už šalies  vidurkį (1,8/1000 gyv.). Alytaus mieste 2010 m. pagal amžiaus grupes asmenų, sergančių lytiškai plintančiomis ligomis, daugiausiai buvo  25–34 metų amžiaus grupėje.

Alytaus mieste 2010 m. bendrasis sergamumas psichikos ir elgesio sutrikimais buvo 54,8/1000 gyventojų. Pagal amžiaus grupes 2010 m. Alytaus mieste psichikos ir elgesio sutrikimais daugiausia sirgo 65 ir vyresnių amžiaus grupės asmenų. Alytaus mieste bendrasis sergamumas psichikos ir elgesio sutrikimais yra mažesnis (54,8/1000 gyv.) už Lietuvos vidurkį (63,3/1000 gyv.).

Vaikų sveikata. 2010 m. sveikatą profilaktiškai pasitikrino 98 proc. Alytaus miesto moksleivių daugiau nei 2009 m. (iš viso 97,5 proc.). Moksleiviai dažniausiai sirgo kvėpavimo  (85,6 proc.), virškinimo (6,9 proc.), traumos ir sužalojimai (4,2 proc.), nervų  (1,5 proc.), infekcinės (1,2 proc.), endokrininės sistemos (0,6 proc.) ligomis. Analizuojant 0–17 m. vaikų, sergančių kai kuriomis ligomis ir sutrikimais, 2010 m. Alytaus mieste, kaip ir visoje respublikoje, stebimas regėjimo sutrikimų didėjimas.

 

0-17 m. vaikų, turinčių  regėjimo sutrikimus, skaičiai

 

 

2007 m.

2008 m.

2009 m.

2010 m.

Abs. sk.

Proc.

Abs. sk.

Proc.

Abs. sk.

Proc.

Abs. sk.

Proc.

Lietuva

87587

14,0

94283

15,6

97996

16,7

101016

17,9

Alytaus apskritis

3333

10,2

3531

11,1

3527

11,8

3506

12,4

Alytaus m. sav.

1049

7,2

987

7,1

1009

7,6

1020

8,2

(Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras)

 

Alytaus mieste 2007–2009 m. vaikų, sergančių skolioze, skaičius  padidėjo ir sudarė  1,4 proc., o 2010 m. sumažėjo iki 1,2 proc. iš visų apsilankiusių ambulatorinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose.

0-17m. vaikų, sergančių skolioze, skaičiai

 

 

2007 m.

2008 m.

2009 m.

2010 m.

Abs. sk.

Proc.

Abs. sk.

Proc.

Abs. sk.

Proc.

Abs. sk.

Proc.

Lietuva

18318

2,9

18064

3,0

16963

2,9

15722

2,8

Alytaus apskritis

452

1,4

590

1,9

552

1,8

480

1,7

Alytaus m. sav.

108

0,7

168

1,2

179

1,4

155

1,2

(Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras)

 

Moksleivių gyvensena. 2010 m. Alytaus miesto mokyklose buvo atliktas ,,Mokyklinio amžiaus vaikų elgsenos ir gyvensenos tyrimas“. Lietuvoje prastai savo sveikatą vertino 10,7 proc. berniukų ir 19,3 proc. mergaičių. Alytaus miesto mokiniai savo sveikatą buvo linkę laikyti geresne – tik 8,5 proc. berniukų ir 14,7 proc. mergaičių savo sveikatą įvertino prastai.

Kas trečias Alytaus mokyklų berniukas ir beveik kas antra mergaitė – tiek pat kaip ir kiti šalies mokiniai – teigia, kad patiria liūdesį, blogą nuotaiką arba stresą kiekvieną savaitę arba dažniau.

2010 m. tyrimo duomenys rodo, kad Alytaus miesto mokiniai, palyginti su kitų šalies miestų ir rajonų mokiniais, jaučiasi laimingesni.

Lietuvos mokiniai vaisių ir daržovių valgo per mažai – kasdien arba nors beveik kasdien jų valgo mažiau nei pusė mokinių. Alytaus miesto berniukai jų valgo santykinai dažniau, tačiau mergaitės tiek pat, kiek ir vidutiniškai šalyje.

Pastaruoju metu Lietuvos mokiniai ėmė rečiau vartoti nerekomenduojamus maisto produktus, tačiau jų vartojimo dažnis dar lieka aukštas. Pagal šiuos rodiklius Alytaus mokinių mityba neišsiskyrė nuo daugumos kitų šalies regionų mokinių.

Apie trečdalis šalies mokyklų berniukų ir du trečdaliai mergaičių, atsižvelgiant į įvairius vertinimo kriterijus, yra nepakankamai fiziškai aktyvūs. Alytaus miesto mokinių fizinis aktyvumas yra kiek didesnis nei daugumos kitų šalies regionų mokinių.

Lyginant berniukų ir mergaičių rūkymo dažnį, Alytus išsiskyrė iš kitų regionų. Čia mergaitės rūkė dažniau už berniukus (rūkymo paplitimas tarp 11–15 metų berniukų buvo 15,1 proc. ir tarp mergaičių 17,8 proc.).

Pastaruoju metu mergaitės paauglės be alaus pradėjo dažnai vartoti ir alkoholinius kokteilius, tačiau alytiškės juos geria dar ne tiek dažnai, kiek kituose šalies miestuose (tarp penkiolikmečių mergaičių vidutiniškai šalyje alkoholinius kokteilius reguliariai geria 12,7 proc., Alytaus miesto mokyklose – 9,3 proc. mergaičių).

Narkotinių medžiagų jau yra išbandęs kas trečias (35,7 proc.) penkiolikmetis Alytaus miesto berniukas ir kas šešta (15,6 proc.) mergaitė.

Alytaus miesto mokyklose berniukai rečiau nei vidutiniškai šalyje patiria kitų mokinių patyčias.

Lietuvoje apie 10 proc. paauglių pasižymi aukšta savižudybės rizika. Palyginti su šalies mokyklomis, Alytaus miesto mokyklose mokosi mažiau paauglių, pasižyminčių aukšta savižudybės rizika. Plačiau informacija pateikta http://alytausvsb.lt/veikla/ataskaitos/.

 

V. VYKDYTOS VALSTYBINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PROGRAMOS IR STRATEGIJOS

 

Alytaus miesto savivaldybėje vykdytos šios valstybinės visuomenės sveikatos strategijos ir programos:

Lietuvos nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros 2006-2013 m. strategijos įgyvendinimo priemonių 2009-2013 metų planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. vasario18 d. nutarimu Nr. 111 (Žin. 2009, Nr. 22-854), pagal 1.2. priemonę ,,Įgyvendinti tikslines visuomenės sveikatos stiprinimo ir profilaktikos priemones savivaldybėse“.

Visuomenės sveikatos priežiūros programa vykdyta pagal priemonių planą Sveikatinimo veiklos 2011-07-25 sutartyje Nr. S-144/SR-1136 sudarytą su LR Sveikatos apsaugos ministerija. Tikslas – stiprinti sveikatą savivaldybės bendruomenėje organizuojant ir vykdant visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas. Vykdyti 128 renginiai (50 akcijų, 16 seminarų, 14 sveikatos dienų minėjimai, 8 konkursai, 39 paskaitos, 1 konferencija) neinfekcinių, užkrečiamųjų ligų ir traumų profilaktikos, vaikų ir jaunimo sveikatos stiprinimo temomis. Renginiuose dalyvavo 7268 gyventojai. Parengta ir iš viso išplatinta 8735 vnt. informacinės dalomosios medžiagos (4214 vnt.  lankstinukų, 2995 vnt. atmintinių, 1450 vnt. skrajučių, 21 vnt. metodinės informacinės medžiagos, 55 stendai), parengta 113 informacinių pranešimų (16 straipsnių spaudoje, 9 interviu radijui, 3 pranešimai, 85 straipsniai interneto svetainėje) sveikos gyvensenos ir ligų profilaktikos temomis.

Sveikatos priežiūros mokyklose programa vykdyta vadovaujantis Lietuvos Respublikos vyriausybės 2004-01-06 nutarimu Nr. 5 ,,Dėl sveikatos priežiūros mokyklose finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 5-96; 2009, Nr. 49-1968). Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika. Alytaus miesto mokyklose vyko 19 programų lėtinių neinfekcinių, užkrečiamų ligų profilaktikos, traumų bei sveikos gyvensenos temomis. Mokyklose vyko 1022 sveikatos stiprinimo renginiai, kuriuose dalyvavo 34 273 mokiniai.

Vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programa. Lietuvoje dantų ėduonis labai paplitęs: net 94 proc. šešiamečių vaikų dantų - jau pažeisti ėduonies. Dar blogesni vyresnių vaikų dantys. Ėduonis yra pažeidęs nuo 69 iki 98 proc. dvylikamečių ir nuo 84 iki 100 proc. penkiolikamečių dantų. Vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programa patvirtinta sveikatos apsaugos ministro 2005 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. V-713. Programa skirta vaikų nuo 6 iki 14 metų nuolatinių krūminių dantų kramtomųjų paviršių ėduonies prevencijai. Nuolatinių krūminių dantų dengimo silantais paslaugos 2010 m. buvo suteiktos 2691 vaikui. Nuolatinių krūminių dantų dengimo silantais paslaugas teikė UAB „Pagalba ligoniui“, V. Prūsaitienės individuali įmonė, VšĮ Alytaus miesto PSPC, VšĮ Alytaus poliklinika, jos sudariusios sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis.

Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių programa, patvirtinta sveikatos apsaugos ministro 2004 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. V-482. Tikslas - kuo anksčiau aptikti pakitimus, kuriuos lengviau išgydyti. Programa skirta moterims nuo 25 iki 60 metų amžiaus. Programos priemonės taikomos vieną kartą per trejus metus. UAB „Pagalba ligoniui“, V. Prūsaitienės individuali įmonė, VšĮ Alytaus miesto PSPC, VšĮ Alytaus poliklinika sudariusi sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis, informavo 6099 moteris apie galimybę dalyvauti gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinėje programoje ir  atliko 3120 citologinių tepinėlių.

Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio programa, patvirtinta sveikatos apsaugos ministro 2005 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. V-729. Krūties vėžys išlieka viena dažniausių moterų ligų. Laiku pastebėjus ligą, jai galima užkirsti kelią, nes daugiau kaip 95 proc. moterų, sergančių pirmos stadijos krūties vėžiu, visiškai išgydomos. Programa skirta moterų nuo 50 iki 69 metų amžiaus krūties piktybinių navikų prevencijai. Programos priemonės taikomos vieną kartą per dvejus metus. Įstaigos, sudariusios sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis, UAB „Pagalba ligoniui“, V. Prūsaitienės individuali įmonė, VšĮ Alytaus miesto PSPC, VšĮ Alytaus poliklinika, suteikė 2608 mamografinės patikros paslaugas.

Žinoma, kad pačios moterys į asmens sveikatos priežiūros įstaigą dėl ištyrimo kreipiasi retai. Nėra duomenų apie moteris, kurios privačiai tiriasi dėl gimdos kaklelio ir krūties vėžio.

Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programa, patvirtinta sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 14. įsakymu Nr. V-973. Specialistų teigimu, profilaktiniai tikrinimai būtini, nes pacientas ilgai nejaučia jokių prostatos vėžio simptomų. Pastarųjų metų duomenys rodo, kad Lietuvoje vėžio prevencija vyrai yra susirūpinę ne mažiau nei moterys, todėl aktyviai yra įgyvendinama vėliausiai pradėta priešinės liaukos (prostatos) vėžio prevencijos programa. Programa skirta vyrų nuo 50 iki 75 metų amžiaus ir vyrų nuo 45 metų, kurių tėvai ar broliai yra sirgę prostatos vėžiu, priemonės taikomos vieną kartą per dvejus metus. Įstaigos, sudariusios sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis, UAB „Pagalba ligoniui“, V. Prūsaitienės individuali įmonė, VšĮ Alytaus miesto PSPC, VšĮ Alytaus poliklinika, suteikė 3241 priešinės liaukos vėžio ankstyvos diagnozės programos paslaugas.

Asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos priemonių finansavimo programa. Širdies ir kraujagyslių ligos visame pasaulyje siejamos su netinkama žmonių gyvensena: nesveika mityba (maiste per daug riebalų, cholesterolio, druskos), rūkymu, sumažėjusiu fiziniu aktyvumu, antsvoriu bei negydomu padidėjusiu arteriniu kraujospūdžiu ar cukriniu diabetu. Užsienio ir mūsų šalies patirtis rodo, kad galima išvengti daugelio širdies ir kraujagyslių ligų bei pailginti žmonių gyvenimą. Tam reikia perprasti ligos prigimtį, nustatyti ją skatinančius rizikos veiksnius ir atkakliai su jais kovoti. Pokyčių pirmiausia turime norėti patys ir ryžtis keisti savo gyvenseną. Programa patvirtinta sveikatos apsaugos ministro  2005 m. lapkričio 25 d. įsakymu Nr. V–913. Programa skirta vyrų nuo 40 iki 55 metų ir moterų nuo 50 iki 65 metų širdies ir kraujagyslių ligų prevencijai. Programos priemonės taikomos vieną kartą metuose. Įstaigos, sudariusios sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis, UAB „Pagalba ligoniui“, V. Prūsaitienės individuali įmonė, VšĮ Alytaus miesto PSPC, VšĮ Alytaus poliklinika suteikė 5741 paslaugą asmenims, kurie buvo priskirti širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei.

 

VI. SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PROGRAMŲ IR STRATEGIJŲ, VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMAS

 

Alytaus miesto savivaldybės 2011–2013 m. strateginio veiklos plano Visuomenės sveikatos priežiūros programos tikslas - gerinti gyventojų gyvenimo kokybę, mažinti sergamumą, mirtingumą ir invalidumą; rūpintis vaikų ir jaunimo sveikatos išsaugojimu ir stiprinimu. Siekiant šio tikslo buvo įgyvendinami šie uždaviniai:

Organizuoti savivaldybės sveikatos programų rengimą ir įgyvendinimą.

 

Priemonės pavadinimas

Lėšų šaltinis

Skirta lėšų Lt

Panaudota Lt

Rezultatas

 Savivaldybės visuomenės sveikatos programų rengimas ir įgyvendinimas

Savivaldybės

163 352

117 170

Vykdyta 18 programų, iš jų  5 bendruomenių organizacijų  parengtos ir vykdytos programos.

 

Stebėti, analizuoti ir vertinti Alytaus miesto gyventojų sveikatos būklę ir ją veikiančius rizikos veiksnius.

 

Priemonės pavadinimas

Lėšų šaltinis

Skirta lėšų Lt

Panaudota Lt

Rezultatas

Visuomenės sveikatos stebėsenos vykdymas savivaldybėje.

Ataskaitos gyventojų sveikatos būklę ir rizikos veiksnius, turinčius įtakos sveikatai, parengimas ir išleidimas

SAM ir savivaldybės

32 000

29 400

Surinkta ir analizuota 616 rodiklių, parengta ir pateikta visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaita savivaldybės administracijai tarybos komitetams,  socialiniams partneriams.

 

Užtikrinti kokybiškas ir prieinamas sveikatos priežiūros paslaugas pažeidžiamiausioms gyventojų grupėms.

 

Priemonės pavadinimas

Lėšų šaltinis

Skirta lėšų Lt

Panaudota Lt

Rezultatas

Onkologinių ligų prevencijos, ankstyvosios diagnostikos gerinimas Alytaus mieste

Savivaldybės

760 000

760 000

Suteiktos magnetinio rezonanso 4200 paslaugos.

 

Kompensuojamo dantų protezavimo programa

 Savivaldybės

45 000

45 000

Dantų protezavimo paslaugas gavusių žmonių 41 skaičius.

Tuberkuliozės prevencija socialiai remtiniems

Savivaldybės

7 812

7 812

Suteiktos 495 paslaugos.

 

Užtikrinti kokybiškas ir prieinamas moksleivių sveikatos priežiūros paslaugas mokyklose.

 

Priemonės pavadinimas

Lėšų šaltinis

Skirta lėšų Lt

Panaudota Lt

Rezultatas

Moksleivių sveikatos priežiūros finansavimas mokyklose

Privalomojo sveikatos draudimo fondo ir savivaldybės biudžeto

266300

266300

Suteikta 24790 moksleivių sveikatos priežiūros  paslaugų.

 

Pagal ES struktūrinės paramos 2007–2013 metų Sanglaudos skatinimo veiksmų programą, vykdomas projektas ,,Visuomenės sveikatos biuro plėtra Alytuje“. Visuomenės sveikatos biuro projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis. Numatomas finansavimas Visuomenės sveikatos biurui modernizuoti, investuojant į patalpų remontą (Daugų g. 5A), darbo vietų įrengimą, baldų, kompiuterinės technikos, programinės ir mokymo įrangos įsigijimą. 2011 m. buvo parengtas planuojamų rekonstruoti patalpų techninis projektas, ekspertizė, įsigyta programinė įranga statistinių duomenų rinkimui, parengtas ir publikuotas straipsnis spaudoje. Šiuo metu vykdomi tolimesni projekto įgyvendinimo darbai.

Pagal ES struktūrinės paramos 2007–2013 metų Sanglaudos skatinimo veiksmų programą, vykdomas projektas ,,Psichikos dienos stacionaro įsteigimas”. Projekto tikslas – lankančių psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikimas Alytaus miesto ir rajono bendruomenėje, didinant psichikos sveikatos paslaugų prieinamumą. Numatomas finansavimas investuojant į patalpų remontą (Daugų g. 5A), darbo vietų įrengimą, baldų, kompiuterinės technikos, programinės ir mokymo įrangos įsigijimą ir kt. Šiuo metu vykdomi tolimesni projekto įgyvendinimo darbai.

 

VII. BENDRUOMENĖS, NEVALSTYBINIŲ ORGANIZACIJŲ, ŪKIO SUBJEKTŲ, SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS STRUKTŪRINIŲ PADALINIŲ DALYVAVIMAS VYKDANT VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLĄ

 

Bendruomenės dalyvavimas sveikatinamo veikloje ir priimant svarbius su visuomenės sveikata susijusius sprendimus

 

Bendruomenės įtraukiamos į visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų planavimą ir vykdymą. VšĮ Alytaus bendruomenės užimtumo dienos centras organizuoja renginius bendruomenėse. 2011 m. vykdė projektą ,,Būkime sveiki“, savivaldybė skyrė programos įgyvendinimui 9000 Lt. Bendruomenės atstovai dalyvauja savivaldybės Bendruomenės sveikatos taryboje, išreiškia savo pageidavimus tiesiogiai, rengia ir įgyvendina prevencinius projektus savivaldybės teritorijoje.

 

Savivaldybės skirtos lėšos nevalstybinėms organizacijoms, veikiančioms visuomenės

sveikatos srityje

Organizacija

Finansavimo paskirtis

Skirtos lėšos (Litais)

Alytaus ,,Artrito“ klubas

 Organizacijos narių sveikatos stiprinimas, informuotumo didinimas ir integracija į visuomenę.

3000

Alytaus sveikuolių klubas ,,Ryžtas“

Sveikos gyvensenos skatinimas visuomenėje.

3700

Alytaus neprigirdinčiųjų organizacija ,,Garsiai“

Organizacijos narių sveikatos stiprinimas, informuotumo didinimas ir integracija į visuomenę.

3000

Alytaus miesto VO išsėtine skleroze sergančiųjų asmenų draugija ,,Ateitis“

Organizacijos narių sveikatos stiprinimas, informuotumo didinimas ir integracija į visuomenę.

3000

Alytaus miesto ir rajono diabeto klubas ,,Viltis“

Organizacijos narių sveikatos stiprinimas, informuotumo didinimas ir integracija į visuomenę.

16000

Asociacija ansamblis ,,Senoji muzika“

Neįgaliųjų  ir sunkių ligonių sveikatos stiprinimas, panaudojant psichologinio balanso ir komunikavimo meno priemones.

3700

 

Ūkio subjektų indėlis į visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimą

savivaldybės teritorijoje

 

Visuomenės sveikatos priežiūros srityje veikiantys ūkio subjektai Alytuje: vaistinės, pirminiai sveikatos priežiūros centrai, farmacinės firmos, Alytaus apskrities St. Kudirkos ligoninė buvo įtraukti į vykdomą prevencinę veiklą, skiriant lektorius, organizuojant akcijas ir teikiant gydytojų konsultacijas, įgyvendinant valstybines prevencines programas.

Alytaus radijas ir regioninė televizija buvo įtraukta į visuomenės sveikatos populiarinimą, informuojant ir viešinant vykdomą sveikatinimo veiklą savivaldybėje.

Leidybos, spausdinimo, reklamos srityje veikiantys ūkio subjektai buvo įtraukti gaminant informacinę medžiagą, platinant apie vykdomą veiklą savivaldybėje ir šviečiant visuomenę sveikatos klausimais.

Medicinos diagnostikos ir laboratorinių tyrimų asociacijos visuomenės sveikatos biuro organizuotuose renginiuose suteikė gyventojams galimybę nemokamai pasitikrinti gliukozės ir cholesterolio tyrimus.

 

Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių indėlis į visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimą savivaldybės teritorijoje

 

Alytaus miesto savivaldybės Aplinkos apsaugos skyrius vadovaudamasis Aplinkos oro apsaugos įstatymo 4 straipsnio 3 dalimi (Žin., 1999, Nr. 98-2813), aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2010-07-07 įsakymu Nr. D1-585/V-611 „Dėl aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. 591/640 „Dėl aplinkos oro užterštumo normų nustatymo“ pakeitimo“ (Žin., 2010, Nr. 82-4364) patvirtino ir įgyvendina Alytaus miesto aplinkos oro kokybės valdymo programą ir priemonių planą. Paskirtis – numatyti priemones, ribojančias aplinkos oro taršą sieros dioksidu, azoto dioksidu, azoto oksidais, benzinu, anglies monoksidu, švinu, kietosiomis dalelėmis ir ozonu bei mažinančias jos neigiamą poveikį žmonių sveikatai bei aplinkai, jų vykdytojus bei lėšų poreikį ir paskirstymą nurodytuoju laikotarpiu.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1055 patvirtintos Lietuvos higienos normos HN 92:2007 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ VII skyriaus 22 punktu, patvirtintas Alytaus miesto Dailidės ežerėlio maudyklos vandens tyrimų 2011 metų kalendorinį stebėsenos grafikas.

Įgyvendinant Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo (2004-10-26 Nr. Nr. IX-2499) 13 straipsnio nuostatas bei LR Vyriausybės 2007-06-06 nutarimu Nr. 564 patvirtintą Valstybinė triukšmo prevencijos veiksmų 2007–2013 metų programą, matuotas triukšmo lygis  Alytaus miesto bendrojo lavinimo mokyklų ir pateikti rezultatai Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriui.

Alytaus miesto savivaldybės Švietimo skyrius vykdo patyčių, fizinio smurto, psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevenciją. Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose 2011-03-22 atliktas žalingų įpročių, patyčių ir fizinio smurto paplitimo tyrimas. Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose atliktas žalingų įpročių, patyčių ir fizinio smurto paplitimo tyrimo ,,Keli klausimai apie Tave“ 2001-2011 m. lyginamoji analizė.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. VAIKŲ IR JAUNIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮGYVENDINIMAS

 

INFORMACIJA APIE MOKYKLAS IR MOKINIŲ SKAIČIŲ

 

Savivaldybės sprendimas dėl etatų įvedimo

Už sveikatos priežiūros

mokyklose paslaugų teikimą atsakinga (-os) institucija     (-os) ar įstaiga (-os)

Mokyklų skaičius

Mokinių skaičius

Data, Nr.

Skirta

etatų

steigėja –

savivaldybė

kitų

steigėjų

steigėja – savivaldybė

kitų

steigėjų

2008-12-30 Nr.

T-259

12

Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

17

2

9530

1689

 

SVEIKATOS PRIEŽIŪRĄ MOKYKLOSE VYKDANTYS SPECIALISTAI

 

Specialistų etatų skaičius

Specialistų skaičius

Specialistų pasiskirstymas pagal užimamą etatą

Specialistų išsilavinimas (specialybė)

1 ir daugiau

0,5–1

iki 0,5

pagal priedą

visuomenės sveikatos

slaugytojos

kita

12

12

-

12

-

-

12

-

-

 

 

Nurodyti gyvenamosiose vietovėse, turinčiose 3 000 ir daugiau gyventojų.

 

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS MOKYKLOSE FINANSAVIMAS

 

Skirta lėšų (litais)

Savival-

dybės įsiparei-

gota skirti lėšų (litais)

Panaudota lėšų (litais)

Panaudotų lėšų paskirstymas (litais)

Privalomojo sveikatos draudimo fondas

Savival-dybės biudžetas

Privalomojo sveikatos draudimo fondas

savival-

dybės biudžetas

darbo užmo-

kesčiui

mokes- čiams

medika-mentams

(tvarsliavai)

kitai veiklai

193600

84300

84300

187200

79100

190900

59200

6000

11200

 

 

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS MOKYKLOSE VEIKLOS RODIKLIAI

 

Užregistruota mokinių apsilankymų

pas sveikatos priežiūros specialistą

mokykloje

Apsilankymų pasiskirstymas pagal priežastį

Sveikatinimo veikla

pirmoji pagalba

konsultacijos

kita

vykdyta programų

organizuota renginių

renginiuose dalyvavusių mokinių

24790

9831

7134

7825

19

1022

34273

 

 

 

Sveikatos stiprinimo priemonės, pagal mokyklų nustatytas sveikatinimo prioritetines kryptis ir poreikius, vykdytos:

Akių ligų profilaktika: 19 pamokų, dalyvavo 1740 mokinių, išplatinta 200 lankstinukų.

Traumatizmo ir nelaimingų atsitikimų prevencija: 115 renginių (pamokų, akcijų, pokalbių, pranešimų), dalyvavo 3660 mokinių.

Sveika mityba: 129 pokalbiai – diskusijos, dalyvavo 2910 mokinių, parengta 40 stendų, išplatinta 1872 lankstinukų.

Fizinio aktyvumo skatinimas: 48 pokalbiai – diskusijos, dalyvavo 1753 mokiniai, parengti 5 stendai, išplatinta 119 skrajučių.

Alkoholio, narkotikų, tabako ir priklausomybę sukeliančių medžiagų vartojimo prevencija: 150 renginių (pamokų, akcijų, pokalbių, pranešimų), parengta 16 stendų. Renginiuose dalyvavo 3545 vaikai ir jaunuoliai.

Psichikos sveikatos prevencija: 121 renginys, dalyvavo 3165 mokiniai, parengta 13 stendų, išplatinta 810  vnt. informacinės medžiagos.

Širdies ligų ir kraujotakos profilaktika: 7 renginiai, dalyvavo 107 mokiniai, parengti 3 stendai, išplatinta 50 vnt. informacinės medžiagos.

Užkrečiamųjų ligų profilaktika: 80 renginių, dalyvavo 1608 dalyviai, parengta 36 stendai, išplatinta 373 vnt. informacinės medžiagos.

Lytiškai plintančiomis ligomis ir AIDS  temomis: 94 pamokos, dalyvavo 1728 moksleiviai.

Burnos higienos temomis: 25 praktiniai mokymai, 14 pranešimų, dalyvavo 776 mokiniai, parengti 5 stendai.

         Asmens higienos temomis: 118 renginiai (pokalbiai, pamokos, pranešimai), dalyvavo 306 dalyviai, parengti 6 stendai.

Pedikuliozės profilaktika: vykdoma visose miesto mokyklose ir Profesinio rengimo centro skyriuose. Per praėjusius metus buvo patikrinta 6806 mokiniai, rasta 19 teigiamų atvejų, 56 pokalbiai mokiniais, tėvais, mokytojais

Enterobiozės profilaktikai atlikti 627 mokinių tyrimai, rastas 1 teigiamas atsakymas.

 

IX. SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLOS FINANSAVIMAS

 

Savivaldybės tarybos patvirtinti savivaldybės biudžeto asignavimai ir jų panaudojimas visuomenės sveikatos priežiūros veiklai

 

Alytaus miesto savivaldybės taryba 2011-01-27 sprendimu Nr. T-1 ,,Dėl 2011 m. biudžeto patvirtinimo“ skyrė 200,0 tūkst. litų Visuomenės sveikatos biuro vykdomai visuomenės ir moksleivių sveikatos priežiūros veiklai finansuoti.

 

Eil.Nr.

Paskirtis

Skirti asignavimai (tūkst. Lt)

Panaudoti asignavimai

(tūkst. Lt)

1.

Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro veiklos finansavimas:

115,7

102,0

1.1.

darbo užmokesčiui

77,9

70,1

1.2.

socialinio draudimo įmokoms

24,1

21,8

1.3.

paslaugoms ir prekėms

13,7

10,1

1.4.

ilgalaikiam turtui

0

0

2.

Mokyklų sveikatos priežiūros finansavimas:

84,3

79,1

2.1.

darbo užmokesčiui

48,0

47,3

2.2.

socialinio draudimo įmokoms

14,9

14,6

2.3.

paslaugoms ir prekėms

21,4

17,2

2.4.

ilgalaikiam turtui

0

0

Iš viso lėšų

200,0

181,1

 

Alytaus miesto savivaldybės taryba 2011-03-31 sprendimu Nr. T-73 patvirtino ,,Asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros rėmimo specialiosios programos lėšų, pajamų ir išlaidų sąmatą“.

 

Eil. Nr.

Projekto pavadinimas

Vykdytojas

Skirti asignavimai (tūkst. Lt)

Panaudoti asignavimai

(tūkst. Lt)

1.

Mokyklinio amžiaus vaikų sutrikusios regos korekcija

VšĮ Alytaus poliklinika

24,0

18,6

2.

Tuberkuliozės prevencija socialiai remtiniems vaikams

VšĮ Alytaus poliklinika

7,8

7,8

3.

Jaunimo sveikatos mokymo centras

VšĮ Alytaus poliklinika

7,7

2,9

4.

Jūsų sveikatai

VšĮ Alytaus regioninė televizija

18,0

18,0

5.

Apie sveikatą ir gyvenimą..

UAB ,,Alytaus radijas“

5,0

5,0

6.

Būkime sveiki

VšĮ Alytaus bendruomenės užimtumo dienos centras

9,0

9,0

 

7.

Dailidės ežerėlio maudyklos vandens kokybės stebėsena

VšĮ ,,Alytaus parkai“

0,47

0,47

8.

Sveika gyvensena

Alytaus sveikuolių klubas

3,7

3,7

9.

Mano draugas – Baltoji lazdelė

VšĮ Vilniaus ir Alytaus LASS Alytaus miesto ir rajono filialas

6,0

6,0

10.

Išgirsk mane

Alytaus neprigirdinčiųjų organizacija ,,Garsiai“

3,0

3,0

11.

Tikiu man padėsi

Alytaus miesto VO išsėtine skleroze sergančiųjų asmenų draugija ,,Ateitis“

3,0

3,0

12.

Pragulų profilaktika

VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centras

6,0

5,8

13.

Nugaros mokykla

VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centras

11,0

11,0

14.

Medicinių priemonių dezinfekcija ir infekcinių ligų kontrolė

VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centras

19,0

18,8

15.

Tau duotas gyvenimas vienas...saugok jį

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Draugijos Alytaus komitetas

1,6

1,6

16.

Nebūk madingas-būk gyvas

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Draugijos Alytaus komitetas

5,0

2,5

17.

Eikime kartu

Alytaus ,,Artrito“ klubas

3,0

3,0

18.

Onkologinių ligų prevencijos, ankstyvosios diagnostikos gerinimas Alytaus mieste

VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė

760,0

760,0

19.

Kompensuojamo dantų protezavimo programa

UAB ,,Prodenta“

45,0

45,0

Iš viso lėšų

938,27

925,17

 

 

Savivaldybei skirti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimai ir jų panaudojimas visuomenės sveikatos priežiūros veiklai

 

Eil. Nr.

Projekto pavadinimas

Vykdytojas

Skirti asignavimai (tūkst. Lt)

Panaudoti asignavimai

(tūkst. Lt)

20.

Savižudybių ir smurto prevencija vaikų ir paauglių tarpe

VšĮ Alytaus poliklinika

7,0

7,0

21.

Jaunimo sveikatos mokymo centras

VšĮ Alytaus poliklinika

10,3

9,2

22.

Tau duotas gyvenimas vienas...saugok jį

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Draugijos Alytaus komitetas

1,33

1,33

23.

Gydančioji muzikos galia

Asociacija ansamblis ,,Senoji muzika“