Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-14 2012-02-09
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2012 METŲ SĄMATOS TVIRTINIMO

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 SPRENDIMAS

 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2012 METŲ SĄMATOS TVIRTINIMO

 

 2012 m. vasario 9 d. Nr. T-14

Alytus

 

          Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 16 straipsnio 2 dalies 17 punktu, Lietuvos Respublikos savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymo (Žin., 2003, Nr. 61-2760; 2004, Nr. 25-754; 2010, Nr. 137-7005) 2 straipsnio 3 dalimi ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011-03-04 įsakymu Nr. D1-201 „Dėl Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo patikrinimo tvarkos aprašo, Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaitos formos ir Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaitos formos pildymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 30-1416), Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

          Tvirtinti Alytaus miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2012 metų sąmatą (pridedama).

 

Savivaldybės meras                                                                                          Feliksas Džiautas

______________

 

 

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2012 m. vasario 9 d.

sprendimu Nr. T-14

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS

2012 METŲ SĄMATA

 

          1. Informacija apie Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos (toliau – programa) lėšas

Eil. Nr.

(1) Programos finansavimo šaltiniai

2012 m. numatyta surinkti lėšų, Lt

1.1.

Mokesčiai už teršalų išmetimą į aplinką

360 000,0

1.2.

Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius

85 000,0

1.3.

Lėšos, gautos kaip želdinių atkuriamosios vertės kompensacija

55 000,0

1.4.

Savanoriškos juridinių ir fizinių asmenų įmokos ir kitos teisėtai gautos lėšos

-

1.5.

Iš viso (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4)

500 000,0

1.6.

Mokesčiai, sumokėti už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą

0,0

1.7.

Ankstesnio ataskaitinio laikotarpio ataskaitos atitinkamų lėšų likutis

0,0

(1 009,0¬)

1.8.

Iš viso (1.6 + 1.7)

0,0

1.9.

2012 metų programos lėšos (1.5 + 1.8)

500 000,0

2012 m. lapkričio 29 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-272 redakcija

 

 

Eil. Nr.

(2) Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai skirtinos lėšos

Lėšos, Lt

1.10.

20 procentų Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų, neįskaitant įplaukų už medžioklės plotų naudotojų mokesčius, mokamus įstatymų nustatytomis proporcijomis ir tvarka už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą

100 000,0

1.11.

Ankstesnio ataskaitinio laikotarpio ataskaitos atitinkamų lėšų likutis

447,0

(5 551,0¬)

1.12.

Iš viso (1.10 + 1.11)

100 447,0

 

Eil. Nr.

(3) Kitoms programos priemonėms skirtinos lėšos

Lėšos, Lt

1.13.

80 procentų Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų, neįskaitant įplaukų už medžioklės plotų naudotojų mokesčius, mokamus įstatymų nustatytomis proporcijomis ir tvarka už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą

400 000,0

1.14.

Ankstesnio ataskaitinio laikotarpio ataskaitos atitinkamų lėšų likutis

1 789,0

(108 532,0¬)

1.15.

Iš viso (1.13 + 1.14)

401 789,0

 

 

          2. Priemonės, kurioms finansuoti skiriamos lėšos, surinktos už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą

 

Eil. Nr.

Priemonės pavadinimas

Skirta lėšų, Lt

2.1.

Miško sklypų, kuriuose medžioklė nėra uždrausta, savininkų, valdytojų ir naudotojų, įgyvendinamos žalos prevencijos priemonės, kuriomis jie siekia išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos miškui

0,0

2.1.1.

0,0

2.2.

Kartografinės ir kitos medžiagos, reikalingos pagal Medžioklės įstatymo reikalavimus rengiamiems medžioklės plotų vienetų sudarymo ar jų ribų pakeitimo projektų parengimo priemonės

 

2.2.1.

0,0

 

Iš viso

0,0

 

          3. Programos lėšos, skirtos Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai

 

Programos pavadinimas

Skirta lėšų, Lt

Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa

100 447,0

 

 

          4. Kitos aplinkosaugos priemonės, kurioms įgyvendinti skirtos programos lėšos

 

 

Eil. Nr.

Priemonės pavadinimas

 

Skirta lėšų, Lt

4.1.

Aplinkos kokybės gerinimo ir apsaugos priemonės:

 

4.1.1.

Dviračių ir kito bevariklio transporto takų priežiūros darbams finansuoti

13 600,0

4.2.

Atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtros priemonės:

 

4.2.1.

Atliekų surinkimo iš viešųjų teritorijų priemonėms įsigyti (šiukšlių dėžėms Jaunimo parke, miesto bendrojo naudojimo teritorijose, plastikiniams maišams šiukšlėms talkų metu rinkti įsigyti); atliekų surinkimo konteinerių aikštelėms remontuoti ir įrengti

73 200,0

4.3.

Atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris nebeegzistuoja, tvarkymo priemonės:

 

4.3.1.

Bešeimininkėmis atliekomis užterštoms teritorijoms sutvarkyti; sorbentams ir kitoms priemonėms, reikalingoms avarijų padariniams likviduoti, įsigyti

31 400,0

4.4.

Aplinkos monitoringo, prevencinės, aplinkos atkūrimo priemonės:

 

4.4.1.

Savivaldybės požeminio vandens monitoringui vykdyti

15 000,0

4.5.

Visuomenės švietimo ir mokymo aplinkosaugos klausimais priemonės:

 

4.5.1.

Aplinkosauginio švietimo projektams įgyvendinti, aplinkosauginiams renginiams organizuoti, knygų, plakatų, lankstinukų, spaudinių aplinkosaugine tema spausdinimo (leidybos), įsigijimo, platinimo darbams finansuoti, seminarams, konferencijoms, mokymo ir kvalifikacijos kursams aplinkosaugos tema finansuoti; VšĮ „Alytaus parkai“ interneto svetainei sukurti ir patalpinti serveryje

27 300,0

4.6.

Želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo, būklės stebėsenos, želdynų kūrimo, želdinių veisimo ir inventorizacijos priemonės:

 

4.6.1.

Želdynams miesto bendrojo naudojimo teritorijoje, miesto parkuose kurti, želdiniams veisti (medžių ir krūmų sodinukams įsigyti, pasodinti ir prižiūrėti); želdiniams tvarkyti (medžiams genėti, avariniams medžiams šalinti) ir kitoms želdinių apsaugos priemonėms įgyvendinti; želdynų ir želdinių būklės stebėsenos programai vykdyti

241 289,0

 

 

 

Iš viso

401 789,0

 

 

¬ – Vyriausybei priėmus sprendimą kreiptis į teismą dėl AB banko „Snoras“ bankroto bylos iškėlimo, Alytaus miesto savivaldybės AB banko „Snoras“ sąskaitoje liko įšaldytos Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos, kuriomis savivaldybė negalėjo disponuoti.

______________

 

Į pradžią