Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindas Atsisiųskite aktą byloje
Priedas, Nr. T-13 2012-02-09
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2011 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITOS TVIRTINIMO (PRIEDAS)

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2012 m. vasario 9 d.

sprendimu Nr. T-13

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS

2011 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITA

 

1. Informacija apie Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos (toliau – programa) lėšas

Eil. Nr.

(1) Programos finansavimo šaltiniai

Surinkta lėšų, Lt

1.1.

Mokesčiai už teršalų išmetimą į aplinką

389 988,0

 

1.2.

Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius

41 491,0

 

1.3.

Lėšos, gautos kaip želdinių atkuriamosios vertės kompensacija

134 208,0

 

1.4.

Savanoriškos juridinių ir fizinių asmenų įmokos ir kitos teisėtai gautos lėšos

1 354,0

 

1.5.

Iš viso (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4)

567 041,0

1.6.

Mokesčiai, sumokėti už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą

1 009,0

1.7.

Ankstesnio ataskaitinio laikotarpio ataskaitos atitinkamų lėšų likutis

0,0

1.8.

Iš viso (1.6 + 1.7)

1 009,0

1.9.

Faktinės ataskaitinio laikotarpio programos lėšos (1.5 + 1.8)

568 050,0

 

Eil. Nr.

(2) Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai skirtinos lėšos

Lėšos, Lt

1.10.

20 procentų Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų, neįskaitant įplaukų už medžioklės plotų naudotojų mokesčius, mokamus įstatymų nustatytomis proporcijomis ir tvarka už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą

113 408,0

1.11.

Ankstesnio ataskaitinio laikotarpio ataskaitos atitinkamų lėšų likutis

4 527,0

1.12.

Iš viso (1.10 + 1.11)

117 935,0

 

Eil. Nr.

(3) Kitoms programos priemonėms skirtinos lėšos

Lėšos, Lt

1.13.

80 procentų Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų, neįskaitant įplaukų už medžioklės plotų naudotojų mokesčius, mokamus įstatymų nustatytomis proporcijomis ir tvarka už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą

453 633,0

1.14.

Ankstesnio ataskaitinio laikotarpio ataskaitos atitinkamų lėšų likutis

18 108,0

1.15.

Iš viso (1.13 + 1.14)

471 741,0

 

2. Priemonės, kurioms finansuoti naudojamos lėšos, surinktos už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą

 

Eil. Nr.

Priemonės pavadinimas

Detalus priemonės vykdymo aprašymas

Panaudota lėšų, Lt

2.1.

Miško sklypų, kuriuose medžioklė nėra uždrausta, savininkų, valdytojų ir naudotojų, įgyvendinamos žalos prevencijos priemonės, kuriomis jie siekia išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos miškui

 

2.1.1.

0,0

2.2.

Kartografinės ir kitos medžiagos, reikalingos pagal Medžioklės įstatymo reikalavimus rengiamiems medžioklės plotų vienetų sudarymo ar jų ribų pakeitimo projektų parengimo priemonės

 

2.2.1.

0,0

 

Iš viso

 

0,0

 

3. Programos lėšos, skirtos Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai

 

Programos pavadinimas

Panaudota lėšų, Lt

Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa

111 937,0

 

4. Kitos aplinkosaugos priemonės, kurioms įgyvendinti panaudotos programos lėšos

 

Eil. Nr.

Priemonės pavadinimas

 

Detalus priemonės vykdymo aprašymas

Panaudota lėšų, Lt

4.1.

Aplinkos kokybės gerinimo ir apsaugos priemonės:

 

4.1.1.

Vidzgirio botaninio draustinio ekologinio mokomojo tako tilteliui per Kirmijos upelį projektuoti ir pastatyti

1. Priemonės vykdytojai – Alytaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos ir Statybos skyriai. Organizavus viešuosius pirkimus, pagal sudarytą sutartį Vidzgirio botaninio draustinio ekologinio mokomojo tako tiltelio per Kirmijos upelį projektavimo paslaugas ir statybos darbus atliko UAB „Alytaus melioracija”.

2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2011-06-03.

Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2011-10-03.

3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas:

parengtas Vidzgirio botaninio draustinio ekologinio mokomojo tako tiltelio per Kirmijos upelį projektas, pagal kurį atlikti statybos darbai, pastatytas tiltelis priduotas statybos darbų priėmimo komisijai.

29 996,0

4.2.

Atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtros priemonės:

 

4.2.1.

Atliekų surinkimo iš viešųjų teritorijų priemonėms (plastikiniams maišams) įsigyti

1. Priemonės vykdytojas – Alytaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyrius. Organizavus viešuosius pirkimus pagal pasirašytą sutartį iš UAB „Estko Kaunas” nupirkta 349 vnt. 120 l talpos plastikinių maišų šiukšlėms dėti.

2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2011-03-29.

Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2011-10-06.

3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas:

nupirkti plastikiniai maišai šiukšlėms dėti išplatinti miesto švietimo įstaigoms organizuojamų talkų metu.

1 997,0

4.3.

Atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris nebeegzistuoja, tvarkymo priemonės

 

4.3.1.

0,0

4.4.

Aplinkos monitoringo, prevencinės, aplinkos atkūrimo priemonės:

 

4.4.1.

Alytaus miesto savivaldybės požeminio vandens monitoringui vykdyti

1. Priemonės vykdytojas – Alytaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyrius. Organizavus viešuosius pirkimus, pagal sudarytą sutartį monitoringo darbus vykdė UAB „Vilniaus hidroprojektas”.

2. Priemonė vykdoma pagal parengtą Alytaus miesto savivaldybės požeminio vandens 2008-2011 metų monitoringo programą.

Priemonės vykdymo pradžios data – 2008-06-16.

Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2011-11-10.

3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas:

parengta Alytaus miesto savivaldybės požeminio vandens monitoringo 2008–2011 metų apibendrinančioji ataskaita ir 2012–2015 metų programa, kurios pristatytos organizuoto seminaro metu.

13 250,0

4.4.2.

Dailidės ežerėlio (esančio Pirmajame Alytuje) išvalymo ir pritaikymo rekreacijai techniniam projektui parengti

1. Priemonės vykdytojas – Alytaus miesto savivaldybės administracijos Statybos skyrius. Organizavus viešuosius pirkimus, pagal sudarytą sutartį techninį projektą parengė UAB „Sweko hidroprojektas”.

2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2010-09-30.

Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2010-12-30.

3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas:

parengtas Dailidės ežerėlio išvalymo ir pritaikymo rekreacijai techninis projektas.

25 410,0

4.4.3.

Dailidės ežerėlio (esančio Pirmajame Alytuje) išvalymo ir pritaikymo rekreacijai techninio projekto ekspertizei atlikti

1. Priemonės vykdytojas – Alytaus miesto savivaldybės administracijos Statybos skyrius. Organizavus viešuosius pirkimus, pagal sudarytą sutartį darbus atliko UAB „Darbasta”.

2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2010-10-28.

Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2010-12-30.

3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas:

atlikta parengto Dailidės ežerėlio išvalymo ir pritaikymo rekreacijai techninio projekto bendroji ekspertizė.

791,0

4.5.

Visuomenės švietimo ir mokymo aplinkosaugos klausimais priemonės:

 

4.5.1.

Aplinkosauginio švietimo projektams įgyvendinti:

 

 

4.5.1.1.

Aplinkosaugos švietimo projektas „Gerbk gamtą ir save – tinkamai tvarkyk šiukšles”

 

1. Priemonės vykdytoja – VšĮ Alytaus šv. Benedikto gimnazija.

2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2011-03-18.

Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2011-11-01.

3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas:

3.1. Grupė mokinių iš popieriaus atliekų gamino rūbus, kuriuos pademonstravo Žemės dienai paminėti skirtame renginyje Rotušės aikštėje; mokiniai aplankė Grigiškių popieriaus fabriką.

3.2. Gimnazijoje renkamas popierius, sukomplektuota įranga popieriui perdirbti; mokiniai iš perdirbto popieriaus gamino įvairius dailės darbus.

4. Įsigyta įranga ar prekės – įsigytos priemonės, reikalingos popieriui perdirbti.

5. Kita detali informacija – projektas bus tęsiamas 2012 m.

1 000,0

4.5.1.2.

Aplinkosaugos švietimo projektas „Alytaus Dainavos pagrindinės mokyklos bendruomenės įtraukimas į taršos mažinimo problemų sprendimą”

 

 

1. Priemonės vykdytoja – Alytaus Dainavos pagrindinė mokykla.

2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2011-03-21.

Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2011-05-31.

3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas:

3.1. Mokykloje pagaminta tara popieriui rūšiuoti; mokykloje organizuotas piešinių konkursas, pagamintos ir išplatintos skrajutės „Gamta prašo – rūšiuok”.

3.2. Organizuota pažintinė ekskursija į UAB „EMP recycling” (Vilniuje).

4. Įsigyta įranga ar prekės – įsigytos kanceliarinės prekės, reikalingos projektui įgyvendinti.

1 000,0

4.5.1.3.

Aplinkosaugos švietimo projektas „Gamta šalia mūsų”

 

1. Priemonės vykdytoja – Alytaus Piliakalnio pagrindinė mokykla.

2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2011-03-14.

Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2011-06-30.

3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas:

3.1. Mokykloje organizuota viktorina ir kūrybinių darbų paroda „Gamta šalia mūsų”.

3.2. Grupė mokinių aplankė L. Januškevičiaus dendrologinį parką Alytaus raj. Balninkų kaime; dalyvavo pažintinėje ekskursijoje Žuvinto biosferos rezervate.

4. Įsigyta įranga ar prekės – kanceliarinės prekės, reikalingos projektui įgyvendinti, gamintos nuotraukos.

700,0

4.5.1.4.

Aplinkosaugos švietimo projektas „Pamilk gamtą, ją pažindamas”

 

1. Priemonės vykdytojas – Alytaus Likiškėlių vidurinė mokykla.

2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2011-03-18.

Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2011-06-01.

3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas:

mokykloje organizuotos akcijos „Švarinkime aplinką”, „Pasodink medį”, gyvūnėlių paroda „Mano augintinis”.

4. Įsigyta įranga ar prekės – kanceliarinės prekės, reikalingos projektui įgyvendinti.

500,0

4.5.1.5.

Aplinkosaugos švietimo projektas „Mes už gražią supančią aplinką”

 

1. Priemonės vykdytojas – Alytaus Šaltinių pagrindinė mokykla.

2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2011-03-14.

Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2011-12-01.

3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas:

3.1. Mokiniams organizuotos pažintinės ekskursijos į Alytaus piliakalnį, Miesto sodą, Jaunimo parką, Gulbynės ornitologinį draustinį

3.2. Mokiniai mokėsi rūšiuoti atliekas, žinias apie atliekų rūšiavimą skleidė šeimose, miesto bendruomenėje.

4. Įsigyta įranga ar prekės – kanceliarinės prekės, reikalingos projektui įgyvendinti.

200,0

4.5.1.6.

Aplinkosaugos švietimo projektas „Alytaus miesto bendruomenės švietimas”

 

1. Priemonės vykdytojas – Alytaus Šaltinių pagrindinė mokykla.

2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2011-03-14.

Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2011-12-01.

3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas:

3.1. Rotušės aikštėje organizuota ir pravesta akcija „Saugok, kurk, panaudok”, skirta pasaulinei Žemės dienai paminėti.

3.2. Organizuotas Alytaus miesto bendrojo lavinimo mokyklų mokinių plakato ir vaizdo klipo konkursas, skirtas elektros ir elektroninės įrangos atliekoms tvarkyti. Alytaus miesto savivaldybėje organizuota nugalėtojų darbų paroda; organizuotas konkursas „Konteinerio idėjos”.

4. Įsigyta įranga ar prekės – kanceliarinės prekės, priemonės, reikalingos projektui įgyvendinti.

4 500,0

4.5.1.7.

Aplinkosaugos švietimo projektas „Aš myliu gamtą”

 

1. Priemonės vykdytoja – viešoji įstaiga „Alytaus parkai”.

2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2011-06-02.

Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2011-07-01.

3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas:

3.1. Alytaus miesto bendrojo lavinimo mokiniams (110 mokinių ir 7 mokytojams) suorganizuotos pažintinės kelionės į Dzūkijos nacionalinį parką, Vidzgirio botaninį draustinį, 3 kelionės į L. Januškevičiaus arboretumą Balninkų kaime.

3.2. Pagaminti ir pastatyti du informaciniai stendai Vidzgirio botaninio draustinio ekologiniame mokomajame take.

4. Įsigyta įranga ar prekės – informacinių stendų gamyba, pastatymas.

1 090,0

4.5.1.8.

Aplinkosaugos švietimo projektas „Pasaulinė aplinkos apsaugos diena 2011”

 

1. Priemonės vykdytoja – viešoji įstaiga „Alytaus parkai”.

2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2011-06-02.

Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2011-07-01.

3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas:

Alytaus miesto savivaldybės tarybos nariams, administracijos darbuotojams suorganizuota ir pravesta pažintinė ekskursija Dzūkijos nacionaliniame parke.

3 095,0

4.5.1.9.

Aplinkosaugos švietimo projektas – radijo laidos „Žaliasis kanalas”

 

1. Priemonės vykdytojas – UAB „Alytaus radijas”.

2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2011-03-17.

Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2011-12-01.

3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas:

pagaminti ir transliuoti 4 reklaminiai garso anonsai, skirti pasaulinei Žemės dienai paminėti, Europos judriajai savaitei, „Aš žalias”, „Aš rūšiuoju atliekas”.

4 000,0

4.5.1.10.

Aplinkosaugos švietimo projektas „Gražėk, gimtasis Alytau!”

 

1. Priemonės vykdytojas – Lietuvos skautijos padalinys – tuntas „Pilėnai”.

2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2011-03-14.

Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2011-10-01.

3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas:

skautams organizuoti žygiai į Vidzgirio botaninį draustinį, Alytaus piliakalnį, aplinkos tvarkymo talkos; įrengtas alpinariumas šalia skautų būstinės; organizuota vakaronė gamtosaugos tema.

4. Įsigyta įranga ar prekės – prekės, reikalingos projektui vykdyti.

800,0

4.5.1.11.

Aplinkosaugos švietimo projektas – aplinkosauginiai reportažai žiniose

 

1. Priemonės vykdytoja – viešoji įstaiga Alytaus regioninė televizija.

2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2011-03-15.

Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2011-11-30.

3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas:

parengtas ir transliuotas klipas, kviečiantis gyventojus kompostuoti, reportažas apie elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymą.

1 000,0

4.5.1.12.

Aplinkosaugos švietimo projektas „Darom 2011” Alytuje

 

1. Priemonės vykdytojas – Alytaus miesto mokinių taryba.

2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2011-03-16.

Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2011-06-01.

3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas:

organizuota aplinkos tvarkymo talka, koncertas talkos dalyviams.

4. Įsigyta įranga ar prekės – prekės, reikalingos projektui vykdyti.

1 500,0

4.5.1.13.

Aplinkosaugos švietimo projektas – renginiai, skirti Europos judriajai savaitei

 

1. Priemonės vykdytojas – viešoji įstaiga Alytaus sporto ir rekreacijos centras.

2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2011-09-12.

Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2011-09-30.

3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas:

2011-09-20 organizuotas dviračių žygis miestelėnams; 2011-09-22 organizuota akcija „Gatvės ir aikštės žmonėms”.

4. Įsigyta įranga ar prekės – prekės projektui vykdyti..

3 000,0

4.5.2.

Aplinkosauginiams renginiams finansuoti

1. Priemonės vykdytojas – Alytaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyrius. Buvo organizuota Alytaus miesto 2011 metų aplinkos tvarkymo apžiūra – konkursas.

2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2011-06-13.

Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2011-09-29.

3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas:

3.1. Organizavus viešuosius pirkimus, pagal sudarytą sutartį iš I. Vaitkienės IĮ „Aibės matas” nupirkta 21 vnt. graviruotų padėkų ant medinio pagrindo.

3.2. Organizavus viešuosius pirkimus, pagal sudarytą sutartį IĮ „Diza” išleido fotografijų leidinį „Alytaus miesto 2011 m. aplinkos tvarkymo konkursinės apžiūros nugalėtojai” su kompaktinėmis plokštelėmis (40 vnt.).

3.3. Nugalėtojams pasveikinti nupirktos gėlės.

3.4. 2011-09-29 organizuota Alytaus miesto 2011 m. aplinkos tvarkymo konkursinės apžiūros nugalėtojų pagerbimo ceremonija. Nugalėtojams įteiktos padėkos, leidiniai, gėlės.

3 440,0

4.5.3.

Spaudiniams aplinkosaugine tema įsigyti ir platinti

1. Priemonės vykdytojas – Alytaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyrius. Organizavus viešuosius pirkimus, užprenumeruoti aplinkosauginiai laikraščiai.

2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2011-11-05.

Priemonės įvykdymo pabaigos data 2011-12-09.

3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas:

miesto bendrojo lavinimo mokykloms, VšĮ „Alytaus parkai”, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyriui 2012 metams užprenumeruoti aplinkosauginiai laikraščiai:

Ekologinio švietimo ir gamtosaugos savaitraštis „Žaliasis pasaulis” (14 vnt.), „Tėviškės gamta” (14 egz.), „Žalioji Lietuva” (13 egz.).

2 557,0

 

 

 

 

4.6.

Želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo, būklės stebėsenos, želdynų kūrimo, želdinių veisimo ir inventorizacijos priemonės:

 

4.6.1.

Želdiniams miesto bendrojo naudojimo teritorijoje, miesto parkuose veisti (medžių ir krūmų sodinukams įsigyti, pasodinti ir prižiūrėti):

Priemonės vykdytojas – Alytaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyrius.

 

 

 

4.6.1.1.

Medžių ir krūmų sodinukų įsigijimas

1. Organizavus viešuosius pirkimus, su priemonės vykdytojais – UAB „Soltra”, VĮ Kauno miškų urėdija, VĮ Alytaus medelynu sudarytos sutartys.

2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2011-04-05.

Priemonės įvykdymo pabaigos data 2011-10-27.

3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas:

Iš UAB „Soltra” nupirkta 98 vnt. mažalapių liepų „Tilia cordata” (kamieno apimtis metro aukštyje 0,10–0,12 m) ir 98 komplektai kuolų joms pritvirtinti; 34 vnt. mažalapių liepų (kamieno apimtis metro aukštyje 0,2–0,25 m) ir 34 komplektai kuolų joms pritvirtinti.

Iš VĮ Kauno miškų urėdija nupirkta 1168 vnt. medžių ir krūmų sodinukų, 300 vnt. žvynuotojo kadagio „Blue carpet” sodinukų.

Iš VĮ Alytaus medelyno – 695 vnt. medžių ir krūmų sodinukų

71 417,0

 

 

4.6.1.2.

Medžių ir krūmų sodinukų parvežimas ir pasodinimas

1. Organizavus viešuosius pirkimus, su priemonės vykdytojais – VšĮ „Alytaus parkai”, UAB „Ordo” sudarytos sutartys.

2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2011-04-29.

Priemonės įvykdymo pabaigos data 2011-11-02.

3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas:

VšĮ „Alytaus parkai” parvežė ir pasodino 98 vnt. liepos sodinukų (kamieno apimtis metro aukštyje 0,10–0,12 m) Statybininkų, Likiškėlių, A. Jonyno g.;

139 vnt. kalninių pušų Volungės ir Likiškėlių g.;

8 vnt. gudobelės sodinukų Jotvingių g.

UAB „Ordo” parvežė ir pasodino šalia Vilties g. 24 – 12 vnt., šalia VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centro g. – 19 vnt., S. Dariaus ir S. Girėno g. – 2 vnt., I Alytaus aikštėje – 1 vnt. liepos sodinukų (kamieno apimtis metro aukštyje 0,2–0,25 m) sodinukų ir kiekvieną jų pritvirtino 3 kuolais.

35 062,0

4.6.1.3.

Pasodintų medžių priežiūra

1. Vadovaujantis aplinkos ministro 2008-01-31 įsakymu Nr. D1-87 (Žin., 2008, Nr. 17-611) naujai pasodinti medžiai prižiūrimi trejus metus.

Organizavus viešuosius pirkimus, su priemonės vykdytojais – VšĮ „Alytaus parkai”, UAB „Ordo” sudarytos sutartys.

2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2011-04-29.

Priemonės įvykdymo pabaigos data 2011-11-02.

3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas:

Pagal pasirašytas sutartis 2009 metais A. Juozapavičiaus gatvėje buvo prižiūrimos pasodintos 33 liepos, Birutės g. – ąžuolas, Rūtų g. – 40 šermukšnių; Sudvajų g. – 25 kaštonai; 2010 metais Birutės g. 36 pasodinti klevai, S. Dariaus ir S. Girėno g. – 1 liepa, Sudvajų g. – 1 kaštonas, Statybininkų g. – 33 liepos; 2011 metais Statybininkų, Volungės, Likiškėlių, A. Jonyno g. 98 pasodintos liepos, Volungės, Likiškėlių g. – 139 kalninės pušys, Jotvingių g. – 8 gudobelės.

33 081,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(13 534,0¬)

4.6.2.

Medžiams ir krūmams genėti

1. Priemonės vykdytojai – Alytaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos ir Komunalinio ūkio skyriai. Organizavus viešuosius pirkimus, su priemonės vykdytojais sudarytos sutartys – su UAB „Ordo” ir UAB „Aplinkos darbai”.

2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2011-03-22.

Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2011-12-31.

3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas:

Atlikti medžių genėjimo darbai Alytaus miesto bendrojo naudojimo teritorijose pagal Aplinkos apsaugos skyriaus išduotus leidimus kirsti, persodinti ar kitaip pašalinti, genėti saugotinus medžius ir krūmus.

57 000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

(49 066,0¬ )

4.6.3.

Pavojų keliantiems medžiams šalinti

1. Priemonės vykdytojai – Alytaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos ir Komunalinio ūkio skyriai. Organizavus viešuosius pirkimus, su priemonės vykdytoju UAB „Ordo” sudaryta sutartis.

2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2011-05-01.

Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2011-11-30.

3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas:

Atlikti medžių išpjovimo išraunant kelmus Alytaus miesto bendrojo naudojimo teritorijose pagal Aplinkos apsaugos skyriaus išduotus leidimus kirsti, persodinti ar kitaip pašalinti, genėti saugotinus medžius ir krūmus.

49 259,0

 

 

 

 

 

 

 

(18 375,0¬ )

4.6.4.

Želdynų ir želdinių būklės stebėsenos programai vykdyti

1. Priemonės vykdytojas – Alytaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyrius. Organizavus viešuosius pirkimus, su priemonės vykdytoju Vytauto Didžiojo universitetu sudaryta sutartis.

2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2011-01-01.

Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2011-11-21.

3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas:

vadovaujantis Želdynų įstatymu (Žin., 2007, Nr. 80-3215) pagal parengtą Alytaus miesto savivaldybės želdynų ir želdinių būklės stebėsenos 2009–2013 metų programą buvo vykdyta želdynų ir želdinių būklės stebėsena bei parengta 2011 metų stebėsenos ataskaita.

9 761,0

 

 

 

 

 

 

 

 

(2 441,0¬)

4.6.5.

Kitoms želdinių apsaugos priemonėms įgyvendinti (VšĮ „Alytaus parkai” įrangai, reikalingai želdynams ir želdiniams tvarkyti, vykdant sanitarines apsaugos priemones, įsigyti)

1. Priemonės vykdytojas – Alytaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyrius. Organizavus viešuosius pirkimus, su UAB „Helvyta” sudaryta sutartis.

2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2011-12-08.

Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2011-12-23.

3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas:

VšĮ „Alytaus parkai” (prižiūrinčiai ir tvarkančiai miesto parkus bei vykdančiai želdynų ir želdinių sanitarines apsaugos priemones nuo ligų ir kenkėjų) nupirkta medžių ir krūmų genėjimui skirta įranga:

1. Motorinis pjūklas medžių ar krūmų šakoms genėti, formuoti.

2. Motorinė aukštapjovė, skirta ~30 cm storio šakoms pjauti. Nuo žemės galima pasiekti beveik 4 m aukštyje esančias šakas.

 3. Motorinis prietaisas lapams, šiukšlėms nupūsti.

6 014,0

 

Iš viso

 

361 420,0

 

 5. Ataskaitinio laikotarpio Programos lėšų likučiai (nepanaudotos lėšos)

 

Eil. Nr.

Programos priemonių grupės pavadinimas

Lėšų likutis, Lt

5.1.

Programos priemonių grupė, kuriai naudojamos lėšos, surinktos už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą

(1.8-2)

1 009,0¬¬

5.2.

Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa (1.12-3)

5 998,0

(t. sk. 447,0 ir

5 551,0¬¬ )

5.3.

Kitų programos aplinkosaugos priemonių grupė

(1.15-4)

110 321,0

(t. sk. 1 789,0 ir

108 532,0¬¬)

5.4.

Iš viso:

117 328,0

(t. sk. 2 236,0 ir

115 092,0¬¬)

 

¬ – Nors priemonė įgyvendinta, tačiau už jos vykdymą neapmokėta dalis lėšų (pažymėtos žvaigždutės simboliu), nes Vyriausybei priėmus sprendimą kreiptis į teismą dėl AB banko „Snoras” bankroto bylos iškėlimo, Alytaus miesto savivaldybės AB banko „Snoras” sąskaitoje liko įšaldytos lėšos, kuriomis savivaldybė negalėjo disponuoti. Už priemonės vykdymą bus apmokėta 2012 metų Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšomis.

 

¬¬ – Vyriausybei priėmus sprendimą kreiptis į teismą dėl AB banko „Snoras” bankroto bylos iškėlimo, Alytaus miesto savivaldybės AB banko „Snoras” sąskaitoje liko įšaldytos lėšos (pažymėtos dviejų žvaigždučių simboliu), kuriomis savivaldybė negalėjo disponuoti.

______________

 

Į pradžią