Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-13 2012-02-09
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2011 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITOS TVIRTINIMO

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

 

  SPRENDIMAS 

 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2011 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITOS TVIRTINIMO 

 

 2012  m. vasario 9 d.  Nr. T-13  

Alytus

 

                      Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr.
55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 16 straipsnio 2 dalies 17 punktu ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011-03-04 įsakymu Nr. D1-201 „Dėl Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo patikrinimo tvarkos aprašo, Savivaldybių
aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaitos formos ir Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaitos formos pildymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 30-1416), Alytaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

                      Tvirtinti Alytaus miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2011 metų priemonių vykdymo ataskaitą (pridedama).

 

Savivaldybės meras                                                                                                         Feliksas Džiautas

______________

 

 

 

Dokumento priedai:
T-13 - DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2011 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITOS TVIRTINIMO (PRIEDAS)
Į pradžią