Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Pakeistas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-254 2011-10-27
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA
Pastaba: Negalioja 1-4, 6 p.

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL NEAPMOKESTINAMO ŽEMĖS SKLYPO DYDŽIO, VALSTYBINĖS ŽE MĖS NUOMOS MOKESČIO TARIFŲ IR NEAPMOKESTINAMŲ ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIU ŽEMĖS SKLYPŲ

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 SPRENDIMAS

DĖL NEAPMOKESTINAMO ŽEMĖS SKLYPO DYDŽIO, VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO TARIFŲ IR NEAPMOKESTINAMŲ ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIU ŽEMĖS SKLYPŲ

 

 2011 m. spalio 27 d. Nr. T-254

Alytus

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 16 straipsnio 2 dalies 18 ir 37 punktais ir 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-11-19 nutarimo Nr. 1798 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę“ (Žin., 2002, Nr. 112-4993; 2008, Nr. 107-4097) 1.3 ir 1.4 punktais, 2003-11-10 nutarimu Nr. 1387 „Dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypų naudojimą“ (Žin., 2003, Nr. 106-4755, 2008, Nr. 107-4098) 2 ir 3 punktais, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Nustatyti:

1. Nuo 2011 m. neapmokestinamą žemės nuomos mokesčiu 6 (šešių) arų žemės sklypo dydį ir tik tiems žemės sklypams, kurių žemės naudojimo būdas – gyvenamosios teritorijos, pobūdis – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos.

Tais atvejais, kai sklypo plotas viršija nustatytą neapmokestinamą dydį, valstybinės žemės nuomos mokestis mokamas tik už dalį, viršijančią nustatytą dydį.

2. Kad neapmokestinamas žemės sklypo dydis būtų taikomas asmenims, kuriems nustatytas 0–40 procentų darbingumo lygis (iki 2007 m. birželio 30 d. — ir I bei II grupės invalidai), asmenims, kuriems sukako senatvės pensijos amžius, ir nepilnamečiams vaikams, kai minėtų savininkų šeimose apmokestinamojo laikotarpio pradžioje nėra darbingų asmenų (prie darbingų asmenų nepriskiriami mokymo įstaigų dieninių skyrių moksleiviai ir studentai).

3. Metinius valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifus asmenims, kurie nuo 2009 m. sausio 1 d. sudarė valstybinės žemės nuomos sutartis ar kuriems valstybinės žemės nuomos sutartys buvo pakeistos, asmenims, kurie naudojasi valstybinės žemės sklypais (nėra sudarę valstybinės žemės nuomos sutarčių), taip pat kuriems valstybinės žemės nuomotojas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka perskaičiuoja iki 2008 m. gruodžio 31 d. sudarytos valstybinės žemės nuomos sutarties pagrindu išnuomoto žemės sklypo vertę pagal einamųjų metų sausio 1 d. taikytus žemės verčių žemėlapius, sudarytus valstybės įmonės Registrų centro:

3.1. žemės sklypams, kurių naudojimo būdas pramonės ir sandėliavimo objektų teritorija:

3.1.1. 1,2 procento (1.1 vertės zonoje);

3.1.2. 1,3 procento (1.2 vertės zonoje);

3.1.3. 1,5 procento (likusiose zonose);

3.2. žemės sklypams, kurių naudojimo būdas komercinės paskirties objektų teritorija:

3.2.1. 1,2 procento (1.1 vertės zonoje);

3.2.2. 1,3 procento (1.2 vertės zonoje);

3.2.3. 1,5 procento (likusiose zonose);

3.3. žemės sklypams, kurių naudojimo būdas – gyvenamosios teritorijos ir pobūdis – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos – 0,5 procento (visose verčių zonose);

3.4. žemės sklypams, kurių naudojimo būdas – gyvenamosios teritorijos ir pobūdis –daugiabučių gyvenamųjų pastatų bendrabučių statybos – 0,5 procento (visose verčių zonose);

3.5. žemės sklypams, kurių naudojimo būdas – inžinerinės infrastruktūros teritorijos pobūdis – susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų statybos (taikoma ir automobilių garažams) – 1,5 procento (visose verčių zonose).

4. Kad žemės nuomos mokesčiu neapmokestinami šie valstybinės žemės sklypų nuomininkai ir naudotojai:

4.1. valstybinių mokslo ir mokymo įstaigų naudojamos žemės (išskyrus sklypus/žemės plotus, kuriuose vykdoma komercinė ir/ar ūkinė veikla);

4.2. biudžetinių įstaigų, veikiančių pagal Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymą, naudojamos žemės (išskyrus sklypus/žemės plotus, kuriuose vykdoma komercinė ir/ar ūkinė veikla);

4.3. valstybės ir Alytaus miesto savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų naudojamos žemės (išskyrus sklypus/žemės plotus, kuriuose vykdoma komercinė ir/ar ūkinė veikla);

4.4. religinių bendruomenių, bendrijų ir centrų (išskyrus sklypus/žemės plotus, kuriuose vykdoma komercinė ir/ar ūkinė veikla) naudojamos žemės;

4.5. vandenviečių sanitarinės apsaugos griežto režimo zonų, miesto nuotekų valymo įrenginių teritorijų su prie jų esančiomis dumblo laikymo aikštelėmis, nuotekų pumpavimo stočių ir šių objektų sanitarinių zonų žemės (išskyrus kai žemės sklypai naudojami komercinei ar ūkinei veiklai);

4.6. socialinių įmonių ir neįgaliųjų socialinių įmonių, veikiančių pagal Lietuvos Respublikos socialinių įmonių įstatymą, neįgaliųjų draugijų pagrindinei veiklai naudojamos žemės;

4.7. bendruomeninių organizacijų ir jaunimo organizacijų, veikiančių pagal Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymą (išskyrus kai žemės sklypai naudojami komercinei ar ūkinei veiklai);

4.8. juridinių ir fizinių asmenų, veikiančių pagal Lietuvos Respublikos meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatymą, pagrindinei veiklai naudojamos žemės;

4.9. daugiabučių namų savininkų bendrijų, gyvenamųjų namų statybos ir eksploatavimo bendrijų, daugiabučių namų savininkų naudojamos žemės (išskyrus asmenis, kurie daugiabučių gyvenamųjų pastatų patalpose vykdo komercinę veiklą).

5. Pripažinti netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2009-08-13 sprendimą Nr. T-160 „Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų, mokėjimo terminų ir lengvatų“.

6. Įpareigoti savivaldybės administraciją vietinėje spaudoje informuoti valstybinės žemės naudotojus apie nustatytus valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifus.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Savivaldybės meras                                                                                                         Feliksas Džiautas

______________

 

 

 

 

 

 

Į pradžią