Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Nėra Keičiantis Pakeistas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-234 2011-09-29
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA
Pastaba: Pakeisti 3.2, 5.3, 7.3, 12, 13, 24 punktai

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ GYVENAMŲJŲ PATALPŲ BENDRABUČIUOSE NUOMOS TVARKOS APRAŠO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 SPRENDIMAS

 DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ GYVENAMŲJŲ PATALPŲ BENDRABUČIUOSE NUOMOS TVARKOS APRAŠO

 

 2011 m. rugsėjo 29 d. Nr. T-234

Alytus

 

 Vadovaudamasi Lietuvos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 16 straipsnio 4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi, 48 straipsnio 2 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Tvirtinti Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų patalpų bendrabučiuose nuomos tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2007 m. gegužės 24 d. sprendimo Nr. T-115 „Dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų patalpų bendrabučiuose nuomos tvarkos aprašo tvirtinimo“ 1 punktą.  

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Feliksas Džiautas

______________

 

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2011 m. rugsėjo 29 d.

sprendimu Nr. T-234

 

SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ GYVENAMŲJŲ

PATALPŲ BENDRABUČIUOSE NUOMOS TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų patalpų bendrabučiuose nuomos tvarkos aprašas (toliau – tvarkos aprašas) reglamentuoja bendrabučių gyvenamųjų patalpų nuomos Alytaus mieste gyvenantiems asmenims ir šeimoms, gaunantiems mažas pajamas, sąlygas ir organizavimą.

2. Savivaldybės gyvenamosios patalpos išnuomojamos šeimoms, taip pat asmenims, įgijusiems visišką civilinį veiksnumą. Šeimai atstovauja vienas iš sutuoktinių arba jų įgaliotas asmuo.

3. Tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis šiais teisės aktais:

3.1. Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (Žin., 2000, Nr. 74-2262);

3.2. Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymu;

2015 m. balandžio 10 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-106 redakcija

 

3.3. Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatymu (Žin., 1996, Nr. 50-1197; 2003, Nr. 123-5583; 2005, Nr.18-577; 2008, Nr. 50-1845, Nr. 138-5445; 2010, Nr. 25-1178, Nr. 63-3097).

 

II. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

 

4. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos:

4.1. savivaldybės gyvenamosios patalpos bendrabučiuose – tai savivaldybei nuosavybės teise priklausančios gyvenamosios patalpos (gyvenamoji patalpa iš vieno ar kelių kambarių su bendrojo naudojimo patalpomis) anksčiau specialiai pastatytuose ar įrengtuose gyvenamuosiuose namuose – bendrabučiuose, kurios tinkamos asmeniui arba šeimai gyventi;

4.2. šeima – sutuoktiniai, taip pat susituokęs asmuo, su kuriuo teismo sprendimu dėl sutuoktinių gyvenimo skyrium yra likę gyventi jų vaikai, arba vienas iš tėvų, jų vaikai iki 18 metų. Į šeimos sudėtį taip pat įskaitomi nedirbantys asmenys nuo 18 iki 24 metų, kurie mokosi dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose ir kitų formaliojo švietimo įstaigų dieniniuose skyriuose (mokiniai ar studentai), taip pat asmenys laikotarpiu nuo dieninių bendrojo lavinimo mokyklų baigimo dienos iki tų pačių metų rugsėjo 1 dienos. Šeimos nariais taip pat laikomi asmenys, teismo tvarka pripažinti šeimos nariais. Šeimos nariais gali būti laikomi kartu gyvenantys sutuoktinių ar vienišo asmens tėvai (įtėviai), pilnamečiai vaikai, jų sutuoktiniai ir nuomininko vaikaičiai;

4.3. bendras naudingasis plotas – gyvenamųjų kambarių ir šiltų pagalbinių patalpų (virtuvių, sanitarinių mazgų, koridorių, įstatytų spintų, šildomų lodžijų ir kitų) bendrasis grindų plotas.

 

III. SAVIVALDYBĖS GYVENAMŲJŲ PATALPŲ BENDRABUČIUOSE

NUOMOS SĄLYGOS IR TVARKA

 

5. Savivaldybės gyvenamosios patalpos bendrabučiuose išnuomojamos asmenims ar šeimoms, jeigu:

5.1. jie neturi Lietuvos Respublikos teritorijoje nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų patalpų;

5.2. jie turi nuosavybės teise arba nuomojasi savivaldybei nuosavybės teise priklausančias gyvenamąsias patalpas bendrabutyje, kurių naudingasis plotas, tenkantis vienam šeimos nariui, yra mažesnis negu 10 kvadratinių metrų;

5.3. jų Gyventojų turto deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka už kalendorinius metus deklaruotas turtas (įskaitant gautas pajamas) iki prašymo įrašyti į atitinkamą šeimų ir asmenų, turinčių teisę išsinuomoti savivaldybei priklausančias bendrabučių gyvenamąsias patalpas, sąrašą pateikimo dieną ir prieš gyvenamųjų patalpų bendrabučiuose suteikimą neviršija Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme nustatytų pajamų ir turto dydžių.

2015 m. balandžio 10 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-106 redakcija

 

6. Neįrašytiems į sąrašus asmenims ir šeimoms savivaldybės gyvenamosios patalpos bendrabučiuose gali būti išnuomojamos:

6.1. šeimoje smurtą patiriantiems asmenims su vaikais, kol bus išspręsti ištuokos bei nuolatinės gyvenamosios vietos klausimai. Tokiu atveju pateikiama Vaiko teisių apsaugos tarnybos rekomendacija;

6.2. asmenims ar šeimoms, kurių nuosavybės teise turimas arba iš savivaldybės nuomojamas būstas dėl gaisro ir kitų nelaimių tampa netinkamas gyventi, ir kurie be būsto, kuris tapo netinkamu gyventi, Lietuvos Respublikos teritorijoje neturi kito nuosavybės teise priklausančio būsto;

6.3. savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomininkų ar savininkų šeimoms (asmenims), turintiems teisę į sąlygų gerinimą, jeigu patuštinamas gretimas (izoliuotas ar neizoliuotas) kambarys.

7. Asmenys ir šeimos, pageidaujantys išsinuomoti, pakeisti, patikslinti ar pasikeisti gyvenamosiomis patalpomis, turi pateikti rašytinį prašymą ir šiuos dokumentus arba patvirtintas jų kopijas:

2017 m. rugpjūčio 24 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-273 redakcija

 

7.1. pažymą (-as) apie deklaruotą gyvenamąją vietą ar įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą (bent vieno iš pilnamečių šeimos narių gyvenamoji vieta turi būti Alytaus mieste);

7.2. valstybės įmonės Registrų centro pažymą (-as) apie visų šeimos narių (įskaitant vaikus) nuosavybės teise turimą nekilnojamąjį turtą;

7.3. Metinę gyventojo (šeimos) turto deklaraciją (deklaruojamas kalendorinių metų turtas prieš prašymo pateikimo datą;

2015 m. balandžio 10 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-106 redakcija

 

7.4. prireikus – kitus dokumentus, kurių reikia teisei į valstybės paramą nustatyti (vaikų gimimo, santuokos, ištuokos, mirties liudijimus, teismo sprendimus, vaikų nuo 16 m. – pažymos apie mokymąsi, dokumentus, patvirtinančius neįgaliojo ar našlaičio bei be tėvų globos likusio asmens statusą);

7.5. dokumentus, patvirtinančius, kad mokami mokesčiai už nuomą ir komunalinius mokesčius (išskyrus nuomojančius pirmą kartą).

2017 m. rugpjūčio 24 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-273 redakcija

 

8. Prašymai registruojami Vidaus administravimo skyriuje.

9. Jei paaiškėja, kad asmuo, pateikęs prašymą ir dokumentus, neturi teisės išsinuomoti savivaldybės gyvenamosios patalpos bendrabutyje, apie tai per 30 dienų jam pranešama raštu, nurodant motyvus.

10. Asmenys ir šeimos, pateikę prašymus ir reikalingus dokumentus, įrašomi į šiuos sąrašus:

10.1. Bendrąjį. Į šį sąrašą įrašomi asmenys ir šeimos, atitinkantys 5.1 ir 5.3 punktų reikalavimus;

10.2. Gyvenimo sąlygų gerinimo. Į šį sąrašą įrašomi asmenys ir šeimos, atitinkantys 5.2 ir 5.3 punktų reikalavimus ir neturintys įsiskolinimų už nuomą, komunalines paslaugas ir šildymą.

11. Sąrašai kasmet iki kovo 1 d. tvirtinami direktoriaus įsakymu.

12. Prašymus, pateiktus po sąrašų patvirtinimo, Turto valdymo ir verslo skyrius registruoja Asmenų ir šeimų, turinčių teisę išsinuomoti savivaldybei priklausančias bendrabučių gyvenamąsias patalpas ar turinčių teisę į gyvenimo sąlygų gerinimą, registravimo žurnale.

2015 m. balandžio 10 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-106 redakcija

 

121. Bendrabučio gyvenamoji patalpa asmeniui (šeimai) išnuomojama vieną kartą. Jeigu asmuo (šeima) per 10 darbo dienų nuo pranešimo (telefonu, išsiuntimo paštu) atvykti sudaryti bendrabučio gyvenamųjų patalpų nuomos sutartį neatvyksta ar, gavęs (-usi) savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą, atsisako išsinuomoti patalpą arba neapsigyvena joje, jis (ji) pakartotinai nebeįrašomas (-a) į Asmenų, pageidaujančių išsinuomoti bendrabučio gyvenamąją patalpą, sąrašą. Taip pat į šį sąrašą nebeįrašomi asmenys, kurie pažeidė anksčiau jiems išnuomotų savivaldybės būsto fondo gyvenamųjų patalpų nuomos sutarties sąlygas arba buvo iškeldinti teismine tvarka iš savavališkai užimtų savivaldybės gyvenamųjų patalpų ir turintys skolinių įsipareigojimų už savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomą, komunalines ir kitas paslaugas.

2017 m. rugpjūčio 24 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-273 redakcija

 

13. Pasiūlymus išsinuomoti patuštintas bendrabučių gyvenamąsias patalpas šeimoms ir asmenims, įrašytiems į savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintus sąrašus, Turto valdymo ir verslo skyrius siunčia raštu, atsižvelgdamas į prašymų pateikimo datą ir ploto normatyvą. Jeigu sąrašuose nelieka asmenų ir šeimų, kuriems neišsiųsti pasiūlymai išsinuomoti bendrabučių gyvenamąsias patalpas, o savivaldybės patuštintų bendrabučių fonde yra tuščių patalpų, pasiūlymai gali būti siunčiami asmenims ir šeimoms, įrašytiems Asmenų ir šeimų, turinčių teisę išsinuomoti savivaldybei priklausančias bendrabučių gyvenamąsias patalpas ar turinčių teisę į gyvenimo sąlygų gerinimą, registravimo žurnale.

2015 m. balandžio 10 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-106 redakcija

 

14. Šeimos ir asmenys, kuriems išsiųstas pasiūlymas išsinuomoti bendrabučių gyvenamąsias patalpas, privalo per 10 kalendorinių dienų nuo pasiūlymo išsiuntimo dienos pranešti apie pageidavimą ar atsisakymą išsinuomoti patalpas.

15. Jei asmenys be pateisinamos priežasties atsisako išsinuomoti siūlomas patalpas arba nepraneša savo sprendimo per 14 punkte nurodytą terminą, tais pačiais metais kitas pasiūlymas jiems nesiunčiamas.

16. Asmenys, sutikę išsinuomoti pasiūlytas patalpas, per 10 kalendorinių dienų pateikia dokumentus, įrodančius jų teisę į bendrabučio gyvenamųjų patalpų nuomą ar sąlygų pagerinimą.

17. Patalpos, išskyrus 6 punkte nurodytus atvejus, išnuomojamos atsižvelgiant į prašymo įregistravimo datą ir ploto normatyvą.

18. Sprendimą išnuomoti savivaldybės gyvenamąsias patalpas bendrabučiuose priima savivaldybės administracijos direktorius.

19. Bendrabučio gyvenamųjų patalpų nuomos sutartis sudaroma 5 metų laikotarpiui, kuriam pasibaigus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ir išsinuomoti ir Gyventojų turto deklaravimo įstatymų nustatyta tvarka, tikrinamas bendrabučio gyvenamąsias patalpas nuomojančio asmens (šeimos) kalendorinių metų turtas (įskaitant pajamas).  Jei asmens (šeimos) deklaruotas turtas (įskaitant gautas pajamas) viršija Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme nustatytus dydžius, sutartis nutraukiama arba nuomininkas gali įsigyti būstą už rinkos kainą. Turtui (įskaitant gautas pajamas) neviršijus nustatytų dydžių, nuomos sutartis pratęsiama. Bendrabučio gyvenamosios patalpos nuomos sutartį asmuo privalo pasirašyti per 10 darbo dienų nuo savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo dėl bendrabučio gyvenamųjų patalpų išnuomojimo šiam asmeniui išleidimo dienos.

2017 m. rugpjūčio 24 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-273 redakcija

2017 m. rugsėjo 28 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-303 redakcija

 

20. Iš sąrašų asmenys ir šeimos išbraukiami, jeigu:

20.1. asmuo pateikė rašytinį prašymą išbraukti iš sąrašo;

20.2. asmuo ar šeima prarado teisę išsinuomoti savivaldybės gyvenamąsias patalpas (išvyko iš Alytaus miesto, išnuomotas socialinis būstas ar bendrabučio gyvenamosios patalpos, pasikeitė turtinė ar šeimos sudėtis) ir kitais teisės aktuose numatytais atvejais;

20.3. asmuo mirė ir šeimoje neliko pilnamečių šeimos narių;

20.4. jei asmenys ir šeimos du kartus iš eilės kviečiami neatvyksta į savivaldybę ir raštu nepareiškia sutikimo ar nesutikimo nuomotis  pasiūlytą bendrabučio gyvenamąją patalpą.

2017 m. sausio 26 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-15 redakcija

 

21. Asmenys iš Asmenų ir šeimų, turinčių teisę išsinuomoti savivaldybei priklausančias bendrabučių gyvenamąsias patalpas, sąrašo išbraukiami savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu ir apie išbraukimą iš šio sąrašo pranešama raštu.

2017 m. rugpjūčio 24 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-273 redakcija

 

211. Prireikus patikrinti, kaip nuomininkas laikosi nuomos sutarties sąlygų, nuomotojas turi teisę, apie tai nepranešęs, patikrinti nuomojamą būstą šiais atvejais:

211 .1. įvykus avarijai ar gedimui;

211 .2. įtardamas, kad yra pažeidžiamos nuomos sutarties sąlygos.

2017 m. rugpjūčio 24 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-273 redakcija

 

212. Bendrabučio gyvenamųjų patalpų nuomininkas, gavęs kartu su juo gyvenančių pilnamečių šeimos narių, įskaitant laikinai išvykusius, rašytinį sutikimą ir, nuomotojui sutikus, gali keistis nuomojama gyvenamąja patalpa su kitu bendrabučio gyvenamųjų patalpų nuomininku. Prašymai gali būti patenkinami tik pateikus pažymas, kad nuomininkai neturi skolų už savivaldybės gyvenamųjų patalpų, kuriose gyvena, nuomą, komunalines ir kitas paslaugas.

2017 m. rugpjūčio 24 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-273 redakcija

 

22. Savivaldybės gyvenamosios patalpos bendrabutyje nuomos sutartis su nuomininku (jo šeima) nutraukiama vadovaujantis Civiliniame kodekse ir sutartyje numatytais atvejais.

23. Nutraukus sutartį nuomininkas (jo šeima) privalo per vieną mėnesį išsikelti iš nuomojamų gyvenamųjų patalpų bendrabučiuose ir perduoti jas uždarajai akcinei bendrovei Alytaus butų ūkiui pagal perdavimo ir priėmimo aktą.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

24. Asmenų, kuriems išnuomotos gyvenamosios patalpos bendrabučiuose, sutartis sudaroma 2 egzemplioriais ir registruojama savivaldybės administracijos nustatyta tvarka.

2015 m. balandžio 10 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-106 redakcija

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią