Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Pakeistas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-229 2011-09-29
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO <br> <br> SPECIALIOSIOS PROGRAMOS FINANSAVIMO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANAVIMO, <br> <br> APSKAITOS IR ATASKAITŲ TEIKIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 SPRENDIMAS

 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO

SPECIALIOSIOS PROGRAMOS FINANSAVIMO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANAVIMO,

APSKAITOS IR ATASKAITŲ TEIKIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

 

 2011 m. rugsėjo 29 d. Nr. T-229

Alytus

 

 Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymo (Žin., 2003, Nr. 61-2760) 2 straipsnio 2 dalimi ir Vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 18 straipsnio 1 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Alytaus miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos finansavimo pajamų ir išlaidų planavimo, apskaitos ir ataskaitų teikimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2003-12-18 sprendimą Nr. T-285 Dėl Alytaus miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos finansavimo pajamų ir išlaidų planavimo, apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių“.

3. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja nuo 2012 m. sausio 1 dienos.

 

Savivaldybės meras                                                                                                         Feliksas Džiautas

______________

 

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2011 m. rugsėjo 29 d.

sprendimu Nr. T-229

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS FINANSAVIMO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ

PLANAVIMO, APSKAITOS IR ATASKAITŲ TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šis aprašas reglamentuoja Alytaus miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos finansavimo pajamų ir išlaidų planavimą, apskaitą, ataskaitų teikimą ir atsakomybę už šios programos lėšų naudojimą.

 

II. LĖŠŲ PLANAVIMAS

 

2. Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos finansavimo šaltiniai yra:

2.1. Juridinių ir fizinių asmenų mokesčiai, mokami įstatymų nustatytomis proporcijomis ir tvarka už teršalų išmetimą į aplinką.

2.2. Juridinių ir fizinių asmenų mokesčiai, mokami įstatymų nustatytomis proporcijomis ir tvarka už valstybinius gamtos išteklius, išskyrus medžiojamųjų gyvūnų išteklius.

2.3. Lėšos, gautos kaip želdinių atkuriamosios vertės kompensacija.

2.4. Savanoriškos juridinių ir fizinių asmenų įmokos.

2.5. Kitos teisėtai gautos lėšos.

3. Alytaus miesto teritorijoje nėra medžioklės plotų ir nerenkami mokesčiai už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą, kurie būtų naudojami finansiškai remti miško sklypų, kuriuose medžioklė nėra uždrausta, savininkus, valdytojus ir naudotojus, įgyvendinančius žalos prevencijos priemones, kuriomis jie siekia išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos miškui.

4. Specialiosios programos pajamos ir išlaidos planuojamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymu (Žin., 2003, Nr. 61-2760), Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymu (Žin., 1999, Nr. 47-1469; 2002, Nr. 13-474), Mokesčių už valstybinius gamtos išteklius įstatymu (Žin., 1991, Nr. 11-274; 2006, Nr. 65-2382), Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. D1-201 „Dėl Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo patikrinimo tvarkos aprašo, Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaitos formos ir Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaitos formos pildymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 30-1416), Aplinkos ministerijos parengtomis ir 2011-06-02 raštu Nr. (9-1)-D8-5197 Alytaus miesto savivaldybės administracijai pateiktomis Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų naudojimo rekomendacijomis (skelbiamos Alytaus miesto savivaldybės interneto tinklalapyje www.ams.lt/aplinkosauga) bei atsižvelgiant į kitus teisės aktus, reglamentuojančius aplinkos apsaugą.

5. Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių sąmatos projektą rengia Alytaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyrius pagal Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintas Alytaus miesto savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo taisykles. Su programos sąmatos projektu supažindinamas Aplinkos ministerijos Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentas.

 

III. LĖŠŲ KAUPIMAS IR APSKAITA

 

6. Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos kaupiamos atskiroje savivaldybės biudžeto sąskaitoje.

7. Specialiosios programos lėšų apskaitą tvarko miesto savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyrius.

8. Einamaisiais biudžetiniais metais nepanaudotos Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos naudojamos kitiems metams numatytoms priemonėms finansuoti.

 

IV. ATASKAITŲ TEIKIMAS

 

9. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro nustatytos formos Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo metinę ataskaitą rengia Aplinkos apsaugos skyrius ir teikia tvirtinti Alytaus miesto savivaldybės tarybai.

10. Alytaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyrius ne vėliau kaip iki kovo 1 dienos pateikia Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentui savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintą specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaitą (kurią jis patikrina ir ataskaitos kopiją pateikia Aplinkos ministerijai).

 

V. ATSAKOMYBĖ

 

11. Miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyrius atsako už tikslinį Alytaus miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimą pagal miesto savivaldybės tarybos patvirtintą programos priemonių sąmatą.

12. Savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyrius atsako už specialiosios programos lėšų apskaitos dokumentų tvarkymą.

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią