Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Pakeistas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-81 2011-03-31
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA
Pastaba: Pakeistas 7.1.2 papunktis

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL SAVIVALDYBĖS MATERIALIOJO TURTO NUOMOS TVARKOS APRAŠO IR SAVIVALDYBĖS MATERIALIOJO TURTO VIEŠOJO NUOMOS KONKURSO ORGANIZAVIMO APRAŠO TVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL SAVIVALDYBĖS MATERIALIOJO TURTO NUOMOS TVARKOS APRAŠO IR SAVIVALDYBĖS MATERIALIOJO TURTO VIEŠOJO NUOMOS KONKURSO ORGANIZAVIMO APRAŠO TVIRTINIMO

 

2011 m. kovo 31 d. Nr. T-81

Alytus

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 6 straipsnio 3 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo (Žin., 1998, Nr. 54-1492, 2002, Nr. 60-2412; 2006, Nr. 87-3397) 14 straipsnio 6 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Tvirtinti:

1.2. Savivaldybės materialiojo turto nuomos tvarkos aprašą (pridedama).

2.2. Savivaldybės materialiojo turto viešojo nuomos konkurso organizavimo aprašą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2007-11-30 sprendimo „Dėl Nr. T-237 savivaldybės materialiojo turto nuomos tvarkos aprašo tvirtinimo“ 1 punktą.

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Feliksas Džiautas

______________

 

 

 

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

tarybos 2011 m. kovo 31 d.

sprendimu Nr. T-81

 

SAVIVALDYBĖS MATERIALIOJO TURTO NUOMOS TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šis tvarkos aprašas reglamentuoja savivaldybei nuosavybės teise priklausančio materialiojo turto (išskyrus gyvenamąsias patalpas) (toliau – turtas) nuomos tvarką ir sąlygas, turto valdytojo pareigas nuomojant turtą ir pagrindinius šio turto nuomos sutarties (toliau – nuomos sutartis; sutartis) sudarymo reikalavimus.

2. Apraše vartojamos sąvokos:

Ilgalaikis materialusis turtas – turtas, kuris naudingai eksploatuojamas ilgiau negu vienerius metus, o jo įsigijimo vertė ne mažesnė už Vyriausybės nustatytą vertę.

Trumpalaikis materialusis turtas – turtas, kuris naudingai eksploatuojamas ne ilgiau negu vienerius metus arba kurio įsigijimo vertė yra mažesnė už Vyriausybės nustatytą ilgalaikio materialiojo turto vertę.

Turto valdymas – teisė įstatymų nustatyta tvarka daryti turtui fizinį bei ūkinį poveikį.

Turto naudojimas – naudingųjų turto savybių taikymas naudotojo poreikiams tenkinti.

Disponavimas turtu – teisė turtą parduoti, kitaip perleisti, taip pat išnuomoti, įkeisti arba kitokiu būdu keisti jo teisinę būklę.

Turto patikėjimo teisė – savivaldybės institucijos, įmonės, įstaigos, organizacijos teisė savo įstatuose (nuostatuose), taip pat savivaldybės įmonių, įstaigų, organizacijų veiklą reglamentuojančiuose norminiuose aktuose nustatyta tvarka bei sąlygomis valdyti, naudoti savivaldybės perduotą turtą ir disponuoti juo nepažeidžiant įstatymų ir kitų asmenų teisių bei interesų. Kiti juridiniai asmenys savivaldybės jiems patikėjimo teise perduotą turtą valdo, naudoja ir disponuoja juo tiek ir tokia tvarka bei sąlygomis, kaip nustatyta teisės aktuose bei turto patikėjimo sutartyje.

Turto valdytojas – savivaldybės institucijos, savivaldybės įmonė, įstaiga ar organizacija ir kiti juridiniai asmenys, patikėjimo ar nuosavybės teise valdantys, naudojantys savivaldybės turtą ir disponuojantys juo.

3. Savivaldybės ilgalaikis materialusis turtas, kuris nereikalingas savivaldos funkcijoms įgyvendinti,  išnuomojamas viešo konkurso būdu, ne konkurso būdu vadovaujantis visuomeninės naudos, efektyvumo, racionalumo, viešosios teisės principais.

4. Savivaldybės trumpalaikis materialusis turtas gali būti išnuomojamas kartu su ilgalaikiu materialiuoju turtu, jeigu tuo siekiama užtikrinti efektyvią ilgalaikio turto nuomą arba jo negalima atskirti nuo ilgalaikio turto.

5. Sprendimą išnuomoti savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą priima savivaldybės taryba arba turto valdytojas. Sprendime nurodomas turto pavadinimas, nustatomos nuomos sąlygos: nuomos terminas, pradinis nuompinigių dydis, veiklos pobūdis ir kitos reikalingos nuomos sąlygos.

 
II. SPRENDIMŲ DĖL TURTO NUOMOS PRIĖMIMAS IR TURTO NUOMOS BŪDAI
 
6. Savivaldybės ilgalaikis materialusis turtas išnuomojamas viešo konkurso būdu: 
6.1. sprendimą išnuomoti patikėjimo teise valdomą savivaldybės turtą priima savivaldybės turto valdytojas;
6.2. sprendimą išnuomoti patikėjimo teise valdyti neperduotą savivaldybės turtą priima savivaldybės taryba.
7. Savivaldybės ilgalaikis materialusis turtas išnuomojamas ne konkurso būdu siekiant užtikrinti konkurencingumą ir nediskriminuoti atskirų ūkio subjektų:
7.1. sprendimą išnuomoti savivaldybės turtą priima savivaldybės taryba, kai tenkinama bent viena iš sąlygų:
7.1.1. neįvyksta viešas turto nuomos konkursas;
7.1.2. pageidaujantis išsinuomoti turtą ketina investuoti į savivaldybės turto pagerinimą ne mažiau kaip 1 mln. Lt/289620 Eur (eurų valiuta galioja nuo 2015 m. sausio 1 d.);
2014 m. spalio 30 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-280 redakcija
 
7.1.3. išsinuomoti nekilnojamąjį turtą pageidauja greta jų esančio nekilnojamojo turto savininkai arba nuomininkai veiklai plėsti;
7.1.4. pageidaujama išsinuomoti turtą veiklai, kurios dėka padidėja Alytaus kaip Dzūkijos sostinės patrauklumas, plečiamas paslaugų spektras, sukuriamos prielaidos konkurencijai atsirasti.

7.2. sprendimą išnuomoti patikėjimo teise valdyti perduotą savivaldybės turtą priima turto valdytojas, kai turtas išnuomojamas:

7.2.1. trumpalaikiams renginiams (parodoms, sporto varžyboms, pasitarimams, šventėms, kultūros renginiams, darbuotojų socialinėms reikmėms ir kt.) organizuoti, bendra turto nuomos trukmė šiems renginiams negali būti ilgesnė kaip 360 valandų per kalendorinius metus;

7.2.2. neformaliojo vaikų švietimo teikėjams, socialinių paslaugų teikėjams.

2017 m. balandžio 27 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-161 redakcija

 

8. Savivaldybės  turtas gali būti išnuomojamas:

8.1. turto valdytojo sprendimu ne ilgesniam kaip 10 metų laikotarpiui;

8.2. savivaldybės tarybos sprendimu ne ilgesniam kaip 50 metų laikotarpiui. 

9. Pasibaigus nuomos sutarties terminui, su nuomininku, visiškai įvykdžiusiu pagal nuomos sutartį prisiimtas pareigas, nuomos sutartis gali būti atnaujinta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka:

9.1. savivaldybės turto valdytojo sprendimu kai sutarties atnaujinimo atveju bendra nuomos trukmė ne ilgesnė kaip 10 metų.

9.2. savivaldybės tarybos sprendimu kai sutarties atnaujinimo atveju bendra nuomos trukmė ilgesnė kaip 10 metų.

               10. Nuompinigių dydis:
       10.1. pradinis – nustatomas vadovaujantis Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintomis Nuompinigių  už  savivaldybės  materialiojo  turto nuomą skaičiavimo taisyklėmis, išskyrus patalpų nuomą 10.2 punkte numatytais atvejais;
       10.2. 1 Eur per mėn. – nepriklausomai nuo patalpų dydžio:
       10.2.1. neformaliojo vaikų švietimo teikėjams; 
       10.2.2. socialinių paslaugų teikėjams, kai patalpos naudojamos tik socialinėms paslaugoms teikti.
2015 m. gruodžio 22 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-375 redakcija
2017 m. balandžio 27 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-161 redakcija
 

III. PAGRINDINĖS NUOMOS SĄLYGOS, NUOMPINIGIAI

 

11. Savivaldybės turto nuomininkas turi teisę perleisti savo teises ir pareigas, atsiradusias iš nuomos sutarties, įkeisti nuomos teisę, perduoti ją kaip turtinį įnašą ar kitaip ją suvaržyti tik gavęs išankstinį savivaldybės tarybos sutikimą ir turtą apdraudęs nuomotojo naudai.

12. Nuomininkui draudžiama be Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo:

12.1. subnuomoti nuomojamą turtą arba kitaip leisti kitiems asmenims juo naudotis;

12.2. atlikti kapitalinio remonto arba rekonstrukcijos darbus (pagerinti turtą).

13. Nuomininkui, pagerinusiam išnuomotą turtą, už pagerinimą neatlyginama.

14. Turto kapitalinio remonto ar rekonstravimo metu nuomininkas savivaldybės tarybos sprendimu gali būti atleidžiamas nuo nuompinigių mokėjimo, jeigu jis tuo metu negali naudotis išsinuomotu turtu.

15. Nuomininkas, sutartyje nustatytu laiku nesumokėjęs nuompinigių, moka 0,05 procento delspinigius nuo nesumokėtos nuompinigių sumos už kiekvieną pavėluotą dieną.

16. Nuompinigiai, gauti pagal savivaldybės materialiojo turto nuomos sutartis, pervedami:

16.1. už turtą, kurį patikėjimo teise valdo ir išnuomoja (nuomoja) savivaldybės įmonės – į jų sąskaitas;

16.2. už turtą, kurį patikėjimo teise valdo ir išnuomojo (nuomoja) savivaldybės institucijos, įstaigos ir organizacijos –  į savivaldybės biudžeto pajamas ir įstatymų nustatyta tvarka naudojami šių institucijų, įstaigų ir organizacijų veiklai finansuoti ar jų valdomo materialiojo turto priežiūrai ir remontui.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

17. Išnuomojant savivaldybės materialųjį turtą pasirašoma savivaldybės materialiojo turto nuomos sutartis (1 priedas) ir turtas perduodamas pagal savivaldybės materialiojo turto perdavimo ir priėmimo aktą (2 priedas):

17.1. išnuomojant savivaldybės įmonės, įstaigos ir organizacijos valdomą turtą nuomos sutartį ir perdavimo priėmimo aktą pasirašo įmonės, įstaigos, organizacijos vadovas arba sprendime nurodytas asmuo.

17.2. nuomos sutartyje įrašomos papildomos sąlygos jeigu jos buvo numatytos konkurso sąlygose ar sprendime išnuomoti turtą (investicijų apimtys, naujų darbo vietų steigimas, sankcijos už sutarties sąlygų nevykdymą ir kt.).

18. Nuomos sutartis ar jos sąlygos gali būti keičiamos tik šalių sutarimu, savivaldybės tarybai priėmus sprendimą.

______________

 

Savivaldybės materialiojo turto

nuomos tvarkos aprašo

1 priedas

 

(Sutarties formos pavyzdys)

                                   

SAVIVALDYBĖS MATERIALIOJO TURTO NUOMOS SUTARTIS

 

20_____ m.________ ____ d. Nr. ___

Alytus

   

Nuomotojas

 

                            savivaldybės institucijos, įstaigos, savivaldybės įmonės, organizacijos (toliau – juridinis

,

asmuo) pavadinimas, kodas, buveinė)

atstovaujamas   (pagal juridinio asmens įstatus (nuostatus), įgaliojimą) _______________________

                                                                                                                                                               ,

(atstovo  vardas, pavardė, pareigos, juridinio   asmens pavadinimas, įgaliojimo data ir numeris)

ir nuomininkas

 

 

(nuomininko  - fizinio asmens vardas, pavardė,  asmens kodas, gyvenamoji vieta, nuomininko -

,

juridinio asmens, pavadinimas,  kodas, buveinė)                                                                                                                                                            

atstovaujamas   (pagal   juridinio  asmens,   įstatus (nuostatus), įgaliojimą)

 

,

(atstovo  vardas,  pavardė, pareigos, juridinio asmens pavadinimas, įgaliojimo data ir numeris)

 

remdamiesi    viešo   konkurso,   įvykusio  _________ m. ________  ___ d., komisijos sprendimu ar

_________ m. ________  ___ d. ______________________________ sprendimu   __________  ,                                          

 

sudarė šią  sutartį, pagal kurią:

     1. Nuomotojas   įsipareigoja   perduoti  nuomininkui  materialųjį turtą (toliau – turtas) ________

 

(nuomojamo objekto adresas ir trumpas apibūdinimas – unikalus turto numeris, kito turto –

 

 inventorizacijos numeris;  statinio bendras plotas ar tūris, įrenginių – pagrindinės charakteristikos;

 

statinio žymėjimas plane; turto likutinė vertė, litais)

naudoti

 

 

(nurodyti turto naudojimo paskirtį)

.

     2. Nuomininkas įsipareigoja mokėti nuompinigius – ___________________________________

__________________________________________ Lt per mėn mėnesį ir apskaičiuotą PVM mokestį______Lt per mėn.

 

SUTARTIES SĄLYGOS

    

     3. Nuomininkas  moka nuompinigius kas mėnesį,  prieš  prasidedant kitam mėnesiui, bet ne vėliau kaip iki kito  mėnesio 20 dienos.

          Nuomininko sumokėtas pradinis _________Lt įnašas įskaitomas į nuompinigius.            

     4.   Nuomininkui,  pagerinusiam išsinuomotą   turtą, už pagerinimą neatlyginama ir pagerintas turtas laikomas savivaldybės nuosavybe.

     5.  Nuomininkas be nuompinigių kas mėnesį  teisės aktų nustatyta tvarka moka visus mokesčius, nurodytus šios sutartirs 10.3, 10.4 punktuose. Nuomojant pastatus ar statinius jų rekonstrukcija ar kapitalinis remontas turi būti vykdomas pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymą ir kitus teisės aktus.

     6. Nuomos terminas nustatomas nuo _____m._________ ___d. iki ____m. ________ ____d., bet ne ilgiau kaip iki nuosavybės  teisės į išnuomotą turtą perėjimo kitam asmeniui.

     7.  Nuomininkui  draudžiama  išpirkti  nuomojamą   ilgalaikį materialųjį  turtą.  Jis gali dalyvauti privatizuojant šį   turtą Lietuvos  Respublikos valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymo nustatyta tvarka.

     8. Papildomos sąlygos ___________________________________________________________

________________________________________________________________________________

            (pagal tarybos ar turto valdytojo sprendimą)

 

ŠALIŲ PAREIGOS

    

     9. Nuomotojas įsipareigoja:

     9.1. per 10   dienų  po  šios  sutarties  pasirašymo  perduoti nuomininkui nuomojamą turtą pagal perdavimo ir priėmimo aktą;

     9.2. mėnesiui pasibaigus, bet ne vėliau kaip iki kito mėnesio 10 dienos pateikti sąskaitą faktūrą dėl nuomo mokesčio;

     9.3. šios sutarties galiojimo metu atlikti nuomojamo  turto ar  su  juo  susijusių inžinerinių sistemų  kapitalinio   remonto darbus,  kai atliekami viso objekto, kurio dalis nuomojama,  arba su  tuo objektu susijusių inžinerinių tinklų kapitalinio  remonto darbai (nurodyti, jeigu šalys susitarė kitaip).

     10. Nuomininkas įsipareigoja:

     10.1. naudoti turtą pagal paskirtį, griežtai laikytis   šios paskirties  turtui keliamų priežiūros, priešgaisrinės saugos   ir sanitarinių reikalavimų;

10.2. tinkamai vykdyti sutarties sąlygų 8 punkto reikalavimus;

     10.2.  savo  lėšomis  parengti turtą  pasikeičiantiems   metų sezonams  ir  kas  3, 4, 5  metai  atlikti nuomojamo turto einamąjį    (nereikalingus skaičius išbraukti) remontą;

     10.3.  mokėti ____________________ mokesčius, susijusius su išnuomotu turtu;

                          (nurodyti konkrečius mokesčius)

     10.4. sudaryti su __________________atitinkamomis įmonėmis ir  organizacijomis sutartis dėl

                          (nurodyti konkrečias įmones)

atsiskaitymo už komunalines ir kitas paslaugas per 20 dienų nuo šios sutarties pasirašymo;

     10.5.  pasibaigus šios sutarties terminui arba ją nutraukus prieš  terminą,  per 7 dienas perduoti pagal aktą tvarkingą turtą, tokios būklės, kokios jam buvo perduotas, atsižvelgiant į normalų susidėvėjimą,  su   visais atliktais pertvarkymais, neatskiriamais nuo turto;

     10.6. sudaryti nuomotojo įgaliotam atstovui sąlygas  tikrinti nuomojamo turto būklę.

     10.7. ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki sutarties termino pabaigos raštu pranešti nuomotojui apie perduodamą turtą.

     11. Nuomininkui   draudžiama   be  Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo:

     11.1. subnuomoti nuomojamą turtą arba kitaip leisti  kitiems asmenims juo naudotis;

     11.2. atlikti kapitalinio remonto arba rekonstravimo  darbus (pagerinti turtą).

 

ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

 

     12. Nuomininkas, šioje sutartyje nustatytu laiku nesumokėjęs nuompinigių,  moka  0,05 procento delspinigius nuo nesumokėtos nuompinigių  sumos už kiekvieną pavėluotą dieną.  

     13. Už  nuomojamo  turto  pabloginimą  nuomininkas   atsako Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka.

 

SUTARTIES NUTRAUKIMAS

 

     14. Nuomotojas turi teisę nutraukti nuomos sutartį prieš terminą apie tai raštu įspėdamas nuomininką ne vėliau kaip prieš mėnesį:

     14.1. jei nuomininkas naudojasi turtu ne pagal paskirtį;

     14.2. jei nuomininkas nemoka nuomos mokesčio ilgiau kaip 3 mėnesius.

     15. Nuomininkas turi teisę nutraukti nuomos sutartį prieš terminą apie tai raštu įspėdamas nuomotoją ne vėliau kaip prieš mėnesį.

   

SUTARTIES PASIBAIGIMAS

 

     16. Ši sutartis pasibaigia:

16.1. jos terminui pasibaigus;

     16.2. šalių susitarimu;

     16.3. nuosavybės  teisei į išnuomotą turtą  perėjus   kitam asmeniui;

     16.4. nuomotojo   reikalavimu,  kai  Alytaus miesto savivaldybės taryba   priima   sprendimą  dėl  išnuomoto  savivaldybės  turto valdymo, naudojimo ar disponavimo juo;

     16.5. kitais  Lietuvos  Respublikos civilinio kodekso nustatytais atvejais.

    

SUTARTIES ATNAUJINIMAS

    

     17. Pasibaigus   šios   sutarties   terminui,   su   nuomininku, tvarkingai  vykdžiusiu sutartyje prisiimtas pareigas, ši sutartis gali  būti  atnaujinta  Lietuvos  Respublikos  civilinio  kodekso nustatyta  tvarka. 

     18. Nuomininkas, pageidaujantis pratęsti nuomos sutartį, kreipiasi raštiškai į nuomotoją ne vėliau kaip prieš du mėnesius iki nuomos termino pasibaigimo dėl galimybės pratęsti nuomos sutartį naujam terminui. 

KITOS NUOSTATOS

 

    19. Sutartis gali būti keičiama šalių susitarimu, savivaldybės tarybai priėmus sprendimą.

     20.  Šią  sutartį  įstatymų  nustatyta  tvarka  nuomininkas per 15 kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo dienos registruoja Nekilnojamojo turto registre. Pasibaigus nuomos sutarties terminui nuomininkas išregistruoja sutartį iš Nekilnojamojo turto registro.

     21.  Ši  sutartis surašoma dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai šaliai.

     22. Ši sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos.

     23. Prie šios sutarties pridedama:

     23.1. savivaldybės materialiojo turto perdavimo ir priėmimo aktas;

     23.2. kiti nuomojamo turto dokumentai ir priedai, būtini šio turto naudojimui.

    

Šalių rekvizitai:

 

Nuomotojas:

Nuomininkas:

(Juridinio asmens pavadinimas)

(Juridinio asmens pavadinimas/fizinio asmens vadas, pavardė

 

 

Juridinio asmens kodas

Juridinio/fizinio asmens kodas

 

 

Banko pavadinimas, sąskaita

Banko pavadinimas, sąskaita

 

 

(Pareigos,vardas ir pavardė)

(Pareigos/vardas, pavardė)

 

 

(Parašas)

(Parašas)

        A. V.

        A. V.

______________

 

Savivaldybės  materialiojo   turto

nuomos tvarkos aprašo

2 priedas

 

(Akto formos pavyzdys)

________________________________________________________________________________

(nuomotojo – savivaldybės institucijos, savivaldybės įmonės,  įstaigos, organizacijos (toliau – juridinis asmuo) pavadinimas, kodas)

________________________________________________________________________________

nuomininko  –  fizinio  asmens vardas,  pavardė,  asmens   kodas, gyvenamoji vieta; nuomininko  –  juridinio  asmens, pavadinimas,   kodas, buveinė)

                              

    Savivaldybės materialiojo turto perdavimo ir priėmimo aktas

 

20_____________ Nr. __________

                                                                         (data)

Alytus

 

Nuomotojas _______________________________________________________________________________,

(juridinio asmens pavadinimas)

atstovaujamas   (pagal, juridinio asmens įstatus (nuostatus), įgaliojimą)____________

________________________________________________________________________________

(atstovo  vardas,  pavardė,  pareigos, įgaliojimo data ir numeris)

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________, ir nuomininkas ___________________________________________________________________

(nuomininko – fizinio asmens vardas, pavardė,

_______________________________________________________________________________,

nuomininko – juridinio asmens pavadinimas)

atstovaujamas   (pagal juridinio asmens, įstatus (nuostatus), įgaliojimą)_____________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(atstovo vardas, pavardė, pareigos, juridinio asmens, įstatų (nuostatų) pavadinimas,

_______________________________________________________________________________,

įgaliojimo data ir numeris)

remdamiesi  __________m. _____________ d. sudaryta sutartimi  Nr. _____,  perdavė  ir priėmė turtą (nuomojamo objekto  adresas   ir trumpas  apibūdinimas  –  unikalus turto numeris, kito  turto   – inventorizacijos  numeris;  statinio  bendras plotas  ar   tūris, įrenginių  –  pagrindinės charakteristikos;  statinio   žymėjimas plane): ___________________________________________

________________________________________________________________________________

Turto būklė perdavimo metu:________________________________________________________ ________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________.

Perdavė

____________________________                                                (Parašas)    (Vardas ir pavardė)

(nuomotojo atstovo pareigų pavadinimas)

                  A. V.

 

Priėmė

___________________________                                                 (Parašas)    (Vardas ir pavardė)

(nuomininkas ar jo atstovas)

                 A. V.

______________

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2011 m. kovo 31 d.

sprendimu Nr. T-81

 

SAVIVALDYBĖS MATERIALIOJO TURTO VIEŠOJO NUOMOS KONKURSO ORGANIZAVIMO APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

                      1. Šis aprašas reglamentuoja savivaldybės materialiojo turto (toliau – turtas) nuomos viešojo (toliau – turto nuomos konkursas) konkurso būdu tvarką ir sąlygas, turto valdytojo pareigas.

       2. Priėmus sprendimą išnuomoti turtą, turto nuomos konkursus organizuoja turto valdytojas ir vykdo turto nuomos konkurso komisija.

       3. Informacija apie Turto nuomos konkursą skelbiama viešai kuriame nors vietiniame laikraštyje.

                      4.  Jeigu du kartus paskelbus  turto nuomos konkursą neužsiregistruoja nė vienas konkurso dalyvis, skelbiant to paties turto nuomos konkursą trečią kartą pradinis nuompinigių dydis gali būti sumažintas, bet ne daugiau kaip 30 procentų. Skelbiant turto nuomos konkursą ketvirtą kartą pradinis nuompinigių dydis gali būti mažinamas, bet ne daugiau 50 procentų arba turtas išnuomojamas ne konkurso būdu.

       5. Savivaldybės turto valdytojai sudaro nuolatines arba laikinas turto nuomos komisijas. Komisija sudaroma ne mažiau kaip iš 3  asmenų,  kurie  turi  būti  nešališki. 

6.  Komisija,  skelbdama informaciją apie turto nuomos konkursą, nurodo:

6.1 paraiškų  dalyvauti  konkurse  pateikimo terminą – ne mažiau kaip 10 kalendorinių dienų nuo paskelbimo spaudoje;

6.2. turto buvimo vietą (adresą);

6.3. turto   naudojimo   paskirtį;

6.4. pradinį   nuompinigių  dydį  per mėnesį ir  pridėtinės  vertės  mokestį (toliau  – PVM), jeigu teisės aktų nustatyta tvarka jis turi būti skaičiuojamas;

6.5. turto nuomos sutarties trukmę (terminą);

6.6.  paraiškų  dalyvauti konkurse pateikimo vietą   (tikslų adresą,  kabineto  numerį, komisijos nario arba turto   valdytojo įgalioto atstovo vardą ir pavardę);

6.7. adresą, telefono numerį, kuriuo galima gauti  papildomą informaciją apie nuomojamą turtą;

6.8. komisijos posėdžio vietą, datą ir tikslų laiką;

6.9. banko pavadinimą  ir  sąskaitos, į kurią turi būti sumokėtas pradinis įnašas, lygus paskelbtam 3 mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui,  numerį. 

7. Turto nuomos konkurso organizavimo tiesiogines  išlaidas padengia nuomotojas.

8. Fiziniai arba juridiniai asmenys, norintys  dalyvauti  turto nuomos konkurse (toliau – konkurso dalyviai), arba jų įgalioti atstovai skelbime nurodytu  laiku  pateikia  komisijos  nariui arba turto valdytojo įgaliotam  atstovui užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta turto,  kurio  nuomos konkursas buvo skelbtas, pavadinimas, turto buvimo  vieta (adresas) ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“. Voke turi būti pateikta:

8.1. paraiška,  kurioje  nurodoma konkurso dalyvio ar jo įgalioto atstovo  vardas,  pavardė  ir  asmens kodas (fiziniams asmenims), juridinio  asmens pavadinimas   ir  kodas,  adresas  (buveinė), el. pasto adresas,  telefono  numeris, banko  pavadinimas, sąskaitos numeris, siūlomas konkretus nuompinigių dydis;

8.2. dokumentas, kuriame pažymėta, kad konkurso dalyvis į nuomotojo nurodytą banko sąskaitą sumokėjo pradinį įnašą.

9. Komisijos narys arba turto valdytojo įgaliotas atstovas:

9.1.  registruoja konkurso dalyvius turto nuomos   konkurso duomenų   registracijos   knygoje  –  įrašo  konkurso     dalyvio registracijos eilės numerį, voko su paraiška gavimo datą ir laiką (minutės tikslumu);

9.2. išduoda  konkurso dalyvio registracijos pažymėjimą, kuriame  nurodytas registracijos eilės numeris, voko gavimo  data bei   laikas  (minutės  tikslumu),  komisijos  posėdžio vieta (adresas), data ir tikslus laikas;

9.3.  užrašo ant voko konkurso dalyvio registracijos  eilės numerį;

9.4. pasirašytinai supažindina konkurso dalyvius su  šiomis taisyklėmis.

10.  Komisijos  posėdis  turto nuomos  konkurso   laimėtojui nustatyti  turi  įvykti  ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo paskutinės dalyvių registravimo dienos, nurodytos spaudoje.

11. Dalyvauti  turto  nuomos  konkurse  turi  teisę šio konkurso dalyviai  arba  jų  įgalioti  atstovai. Konkurso dalyviai arba jų įgalioti   atstovai  turi  pateikti  komisijai  konkurso  dalyvio registracijos  ir  asmens  pažymėjimą. 

12. Komisijos pirmininkas leidžia atvykusiems konkurso dalyviams arba  jų  atstovams įsitikinti, kad  vokai,  kuriuose  įdėtos  paraiškos  dalyvauti konkurse,  nepažeisti. Tik tada jis atplėšia vokus, nepažeisdamas užklijavimo juostos. Komisijos pirmininkas, peržiūrėjęs dokumentus, skelbia   konkurso   dalyvių  siūlomus  nuompinigių dydžius.  Paskelbtas  nuompinigių  dydis  ir  jį pasiūlę konkurso dalyviai  įrašomi  protokole. Pirmuoju įrašomas konkurso dalyvis, pasiūlęs didžiausią nuompinigių sumą.

13. Turto   nuomos  konkursą  laimi  asmuo,  paraiškoje  nurodęs didžiausią  nuompinigių  sumą. Jeigu tokią pat sumą (didžiausią) pasiūlo keli dalyviai, laimėtoju pripažįstamas dalyvis, anksčiau įregistruotas turto nuomos konkurso duomenų registracijos knygoje.

14. Turto nuomos konkurso laimėtojas, neatvykęs į  komisijos posėdį, apie konkurso rezultatus informuojamas raštu arba el. paštu per 3  darbo dienas   nuo  protokolo  pasirašymo  dienos:  jam    išsiunčiamas pranešimas, kuriame nurodomas laikas, kada bus pasirašoma  nuomos sutartis. Konkurso laimėtojas, negalintis atvykti nurodytu  laiku pasirašyti   nuomos  sutarties,  privalo  apie  tai    informuoti komisiją, laikydamasis šių taisyklių 20 punkte nurodyto  termino. Konkurso  dalyviai,  neatvykę  į konkursą,  apie  jo   rezultatus informuojami  raštu  (jiems išsiunčiami pranešimai) per 3   darbo dienas nuo protokolo pasirašymo dienos.

15. Jeigu dalyvauti turto nuomos konkurse nustatytąja tvarka užsiregistravo tik vienas konkurso dalyvis, pasiūlęs  nuompinigių ne  mažiau  už nustatytą pradinį nuompinigių dydį, jis   laikomas konkurso laimėtoju.

16.  Jeigu dalyvauti turto nuomos konkurse  neužsiregistravo nė vienas dalyvis arba visi konkurso dalyviai pasiūlė nuompinigių mažiau  už  nustatytą  pradinį  nuompinigių dydį  ir  (ar)   buvo pateikti ne visi šiame apyraše nurodyti dokumentai,  konkursas skelbiamas neįvykusiu.

17. Turto nuomos konkurso rezultatai įforminami  protokolu, kurį   pasirašo  komisijos  pirmininkas ir komisijos nariai. Komisijos  nariai,  nesutinkantys su konkurso rezultatais,   savo atskirąją   nuomonę  gali  įrašyti  protokole.  Kiekvienas  konkurso  dalyvis  arba    jo atstovas  turi teisę nuo protokolo pasirašymo dienos  susipažinti su protokolu.

18. Pradinis  turto  nuomos  konkurso  laimėtojo    įnašas įskaitomas į nuompinigius.

19. Kitiems   konkurso   dalyviams   pradinis   įnašas   per   7 kalendorines  dienas  grąžinamas  į  jų nurodytą sąskaitą banke. Jeigu  konkurso dalyvis,  pripažintas laimėtoju, per nustatytą   šių  taisyklių  21  punkte  terminą  nesudaro  nuomos sutarties, pradinis įnašas jam negrąžinamas.

20. Turto valdytojas ir turto nuomos konkurso laimėtojas arba jo įgaliotas  atstovas  ne anksčiau kaip po 10 kalendorinių dienų ir ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo protokolo pasirašymo dienos   pasirašo   nuomos  sutartį.

21. Jeigu turto nuomos konkurso laimėtojas arba jo  atstovas neatvyko  pasirašyti nuomos sutarties per 15 kalendorinių   dienų nuo  protokolo pasirašymo dienos, konkurso rezultatai   komisijos sprendimu anuliuojami ir konkursas laikomas neįvykusiu.

22. Turto  valdytojas,  pasirašęs  nuomos  sutartį,  privalo  ne vėliau  kaip  per  10  kalendorinių  dienų  perduoti turto nuomos konkurso  laimėtojui  arba  jo  atstovui  nuomojamą  turtą  pagal savivaldybės  materialiojo  turto  perdavimo  ir  priėmimo aktą.

23. Nuomininkui    draudžiama   išpirkti   nuomojamą   savivaldybės materialųjį  turtą.  Jis  gali  dalyvauti privatizuojant šį turtą Lietuvos    Respublikos    valstybės    ir   savivaldybių   turto privatizavimo  įstatymo   nustatyta tvarka.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

24. Nuomos konkurso dalyviai konkurso rezultatus gali apskųsti Lietuvos   Respublikos  administracinių  bylų  teisenos  įstatymo nustatyta tvarka.

______________

 

 

 

Į pradžią