Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-12 2011-01-27
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2010 METŲ ATASKAITOS APIE PROGRAMOS PRIEMONIŲ VYKDYMĄ TVIRTINIMO

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2010 METŲ ATASKAITOS APIE PROGRAMOS PRIEMONIŲ VYKDYMĄ TVIRTINIMO

 

2011 m. sausio 27 d. Nr. T-12

Alytus

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; Žin., 2008, Nr. 113-4290) 16 straipsnio 2 dalies 17 punktu, Lietuvos Respublikos savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymo (Žin., 2003, Nr. 61-2760; Žin., 2004, Nr. 25-754; Žin., 2010, Nr. 137-7005) 4 straipsniu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003-11-05 įsakymu Nr. 533 „Dėl Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos ataskaitos apie programos priemonių vykdymą formos, jos pildymo instrukcijos bei Aplinkosaugos priemonių sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 108-4842), Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Tvirtinti Alytaus miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2010 metų ataskaitą apie programos priemonių vykdymą (pridedama).

 

Savivaldybės meras                                                                                                         Feliksas Džiautas

______________

 

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2011 m. sausio 27 d.

sprendimu Nr. T-12

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS

2010 METŲ ATASKAITA APIE PROGRAMOS PRIEMONIŲ VYKDYMĄ

 

PAJAMOS

 

Eil. Nr.

Pajamų šaltiniai

Surinkta lėšų, tūkst.

Lt

I.

Juridinių ir fizinių asmenų mokesčiai, mokami įstatymų nustatytomis proporcijomis ir tvarka už teršalų išmetimą į aplinką

145,5

II.

Medžioklės plotų naudotojų mokesčiai, mokami įstatymų nustatytomis proporcijomis ir tvarka už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą

-

III.

Juridinių ir fizinių asmenų mokesčiai, mokami įstatymų nustatytomis proporcijomis ir tvarka už valstybinius gamtos išteklius, išskyrus medžiojamųjų gyvūnų išteklius

16,6

VI.

Lėšos, gautos kaip želdinių atkuriamosios vertės kompensacija

21,0

V.

Savanoriškos juridinių ir fizinių asmenų įmokos

-

VI.

Kitos teisėtai gautos lėšos:

 

 

Draudimo išmoka už gamtos stichijų nepataisomai sugadintą Vidzgirio botaninio draustinio ekologinio mokomojo tako medinį tiltelį per Kirmijos upelį

9,1

 

 

 

IŠ VISO PAJAMŲ

192,2

 

LĖŠŲ LIKUTIS 2010-01-01                             119,8

                                                     ____________________tūkst. Lt

                                                     (P. S. Iš to skaičiaus 20,3 tūkst. Lt sutaupyta ir liko

                                                     nepanaudota, vykdant 2009 m. aplinkos apsaugos priemones)

 

 2010 METŲ PROGRAMOS LĖŠOS                                    312,0

                                                     ____________________tūkst. Lt

 

 

IŠLAIDOS

Eil. Nr.

Išlaidų straipsniai

Skirtos lėšos, tūkst.

Lt/ %

Pagal sąmatą, tūkst.

Lt

I. Priemonėms, kuriomis kompensuojama aplinkai padaryta žala; gamtosaugos objektams projektuoti, statyti, rekonstruoti, remontuoti, eksploatuoti; aplinkos teršimo šaltiniams pašalinti

I a. Priemonėms, kuriomis kompensuojama aplinkai padaryta žala

1.

Želdynams miesto bendrojo naudojimo teritorijose, Birutės gatvės teritorijoje, miesto parkuose kurti, želdiniams veisti (medžių ir krūmų sodinukams įsigyti, pasodinti ir prižiūrėti); želdiniams tvarkyti (medžiams genėti, avariniams medžiams šalinti) ir kitoms želdinių apsaugos priemonėms įgyvendinti; želdynų ir želdinių būklės stebėsenos programai vykdyti

204,6

204,9

2.

Alytaus miesto požeminio vandens šaltinių apsaugos planui įgyvendinti (Alytaus miesto savivaldybės požeminio vandens monitoringui vykdyti)

10,0

 

10,0

 

I b. Gamtosaugos objektams projektuoti, statyti, rekonstruoti, remontuoti, eksploatuoti

 

 

 

 

I c. Aplinkos teršimo šaltiniams pašalinti

1.

 

 

 

IŠ VISO I STRAIPSNIO IŠLAIDŲ (Ia+Ib+Ic)

214,6/

74,1 %

214,9

II. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai

1.

Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai

53,9

 

53,9

 

IŠ VISO II STRAIPSNIO IŠLAIDŲ

53,9/

20 %

53,9

 

III. Priemonėms, numatytoms Lietuvos Respublikos medžioklės įstatyme, kurios pagal Lietuvos Respublikos savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymą gali būti finansuojamos šios programos lėšomis

 

 

 

 

IŠ VISO III STRAIPSNIO IŠLAIDŲ

IV. Kitoms aplinkos apsaugos priemonėms

1.

Visuomenės aplinkosauginiam švietimui, projektams, renginiams organizuoti, leidybai, spaudos prenumeratai

20,0

20,0

2.

Želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisijos bei kitai aplinkosauginei veiklai užtikrinti

0,9

1,0

IŠ VISO IV STRAIPSNIO IŠLAIDŲ

21,0

21,0

 

 

 

IŠ VISO IŠLAIDŲ

289,4

289,8

LĖŠŲ LIKUTIS

 

22,6

 

 

Užpildė                                         Vida Mačernienė, tel. (8 315) 55 116                             2011-01-05

__________________________________________________________________________

 

(vardas, pavardė, tel. Nr.)                                                        (parašas, data)

______________

 

Į pradžią