Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-4 2010-01-28
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2009 METŲ ATASKAITOS APIE PROGRAMOS PRIEMONIŲ VYKDYMĄ TVIRTINIMO

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2009 METŲ ATASKAITOS APIE PROGRAMOS PRIEMONIŲ VYKDYMĄ TVIRTINIMO

 

2010 m. sausio 28 d. Nr. .T-4

Alytus

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; Žin., 2008, Nr. 113-4290) 16 straipsnio 2 dalies 17 punktu, Lietuvos Respublikos savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymo (Žin., 2003, Nr. 61-2760; Žin., 2004, Nr. 25-754; Žin., 2007, Nr. 80-3217) 4 straipsniu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003-11-05 įsakymu Nr. 533 „Dėl Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos ataskaitos apie programos priemonių vykdymą formos, jos pildymo instrukcijos bei Aplinkosaugos priemonių sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 108-4842), Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Tvirtinti Alytaus miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2009 metų ataskaitą apie programos priemonių vykdymą (pridedama).

 

Savivaldybės meras                                                                                                        Česlovas Daugėla

______________

 

 

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2010 m. sausio 28 d.

sprendimu Nr. T-4

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS

2009 METŲ ATASKAITA APIE PROGRAMOS PRIEMONIŲ VYKDYMĄ

 

PAJAMOS

 

Eil. Nr.

Pajamų šaltiniai

Surinkta lėšų, tūkst.

Lt

I.

Juridinių ir fizinių asmenų mokesčiai, mokami įstatymų nustatytomis proporcijomis ir tvarka už teršalų išmetimą į aplinką

352,5

II.

Medžioklės plotų naudotojų 70 procentų mokamo mokesčio už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą

-

III.

Lėšos, gautos kaip želdinių atkuriamosios vertės kompensacija

118,6

IV.

Savanoriškos juridinių ir fizinių asmenų įmokos

-

V.

Kitos teisėtai gautos lėšos (mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius)

72,1

 

 

 

IŠ VISO PAJAMŲ

543,2

         

 LĖŠŲ LIKUTIS 2009-01-01                             46,3

                                                                        ____________________tūkst. Lt

 

 2009 METŲ PROGRAMOS LĖŠOS               589,5

                                                                          ____________________tūkst. Lt

 

IŠLAIDOS

 

Eil. Nr.

Išlaidų straipsniai

Skirtos lėšos, tūkst.

Lt/ %

Pagal sąmatą, tūkst.

Lt

I. Priemonėms, kuriomis kompensuojama aplinkai padaryta žala; gamtosaugos objektams projektuoti, statyti, rekonstruoti, remontuoti, eksploatuoti; aplinkos teršimo šaltiniams pašalinti

I a. Priemonėms, kuriomis kompensuojama aplinkai padaryta žala

1.

Želdynams kurti, želdiniams veisti miesto bendrojo naudojimo teritorijose, miesto parkuose; želdynų ir želdinių būklės stebėsenos programai parengti ir vykdyti

136,4

 

140,0

 

2.

Likiškių parko, Birutės gatvės želdynų kūrimo ir tvarkymo techniniams projektams parengti

120,5

 

120,7

 

3.

Didžiosios Dailidės ežero išvalymo techniniam projektui koreguoti

10,0

10,0

4.

VšĮ „Alytaus parkai“ Gulbynės ornitologinio mikrodraustinio gamtotvarkos planui įgyvendinti

1,0

1,0

5.

Alytaus miesto požeminio vandens šaltinių apsaugos planui įgyvendinti (Alytaus miesto savivaldybės požeminio vandens monitoringui vykdyti)

26,3

26,3

6.

Sorbentui (vandens ir grunto valymui nuo išsiliejusių naftos produktų) įsigyti

1,0

1,0

I b. Gamtosaugos objektams projektuoti, statyti, rekonstruoti, remontuoti, eksploatuoti

1.

Vidzgirio botaninio draustinio ekologiniame-mokomajame take esančioms priemonėms remontuoti ir naujoms pastatyti

29,9

 

30,0

 

I c. Aplinkos teršimo šaltiniams pašalinti

1.

Užterštoms teritorijoms, taršos šaltiniams ir pavojingoms atliekoms tvarkyti

8,2

14,0

IŠ VISO I STRAIPSNIO IŠLAIDŲ (Ia+Ib+Ic)

333,3/

68 %

343,0

II. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai

1.

Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai

96,4

 

96,4

 

IŠ VISO II STRAIPSNIO IŠLAIDŲ

96,4/

20 %

96,4

 

III. Priemonėms, numatytoms Lietuvos Respublikos medžioklės įstatyme, kurios pagal Lietuvos Respublikos savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymą gali būti finansuojamos šios programos lėšomis

 

 

 

 

IŠ VISO III STRAIPSNIO IŠLAIDŲ

IV. Kitoms aplinkos apsaugos priemonėms

1.

Visuomenės aplinkosauginiam švietimui, projektams, renginiams organizuoti, leidybai, spaudos prenumeratai

18,7

28,0

2.

Želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisijos bei kitai aplinkosauginei veiklai užtikrinti

2,6

2,6

3.

Oro kokybei vertinti

16,0

16,0

4.

Transporto priemonės važiuoklės užblokavimo specialiems įtaisams įsigyti

2,7

4,0

IŠ VISO IV STRAIPSNIO IŠLAIDŲ

40,0

50,6

 

 

 

IŠ VISO IŠLAIDŲ

469,7

490,0

LĖŠŲ LIKUTIS

(P. S. Iš to skaičiaus 20,3 tūkst. Lt sutaupyta ir liko nepanaudota, vykdant aplinkos apsaugos priemones)

119,8

 

 

Užpildė                 Vida Mačernienė, tel. (8 315) 55 116                                 2010-

________________________________________________________________________________

                          (vardas, pavardė, tel. Nr.)                                 (parašas, data)

______________

 

Į pradžią