Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-15 2009-01-29
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2008 METŲ ATASKAITOS APIE PROGRAMOS PRIEMONIŲ VYKDYMĄ TVIRTINIMO

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 SPRENDIMAS

 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2008 METŲ ATASKAITOS APIE PROGRAMOS PRIEMONIŲ VYKDYMĄ TVIRTINIMO

 

 2009 m. sausio 29 d. Nr. T-15

Alytus

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; Žin., 2008, Nr. 113-4290) 16 straipsnio 2 dalies 17 punktu, Lietuvos Respublikos savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymo (Žin., 2003, Nr. 61-2760; Žin., 2004, Nr. 25-754; Žin., 2007, Nr. 80-3217) 4 straipsniu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003-11-05 įsakymu Nr. 533 „Dėl Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos ataskaitos apie programos priemonių vykdymą formos, jos pildymo instrukcijos bei Aplinkosaugos priemonių sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 108-4842), Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Tvirtinti Alytaus miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2008 metų ataskaitą apie programos priemonių vykdymą (pridedama).

 

Savivaldybės meras                                                                                                        Česlovas Daugėla

______________

 

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2009 m. sausio 29 d.

sprendimu Nr. T-15

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS

2008 METŲ ATASKAITA APIE PROGRAMOS PRIEMONIŲ VYKDYMĄ

 

PAJAMOS

 

Eil. Nr.

Pajamų šaltiniai

Surinkta lėšų, tūkst.

Lt

I.

Juridinių ir fizinių asmenų mokesčiai, mokami įstatymų nustatytomis proporcijomis ir tvarka už teršalų išmetimą į aplinką

414,4

II.

Medžioklės plotų naudotojų 70 procentų mokamo mokesčio už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą

-

III.

Savanoriškos juridinių ir fizinių asmenų įmokos

-

IV.

Lėšos, gautos kaip želdinių atkuriamosios vertės kompensacija

79,5

 

 

 

IŠ VISO PAJAMŲ

493,9

 

 LĖŠŲ LIKUTIS 2008-01-01                             64,6

                                                     ____________________tūkst. Lt

                                                    

 2008 METŲ PROGRAMOS LĖŠOS                                      558,5

                                                     ____________________tūkst. Lt

 

IŠLAIDOS

 

Eil. Nr.

Išlaidų straipsniai

Skirtos lėšos, tūkst.

Lt/ %

Pagal sąmatą, tūkst.

Lt

I. Priemonėms, kuriomis kompensuojama aplinkai padaryta žala; gamtosaugos objektams projektuoti, statyti, rekonstruoti, remontuoti, eksploatuoti; aplinkos teršimo šaltiniams pašalinti

I a. Priemonėms, kuriomis kompensuojama aplinkai padaryta žala

1.

Želdynams kurti, želdiniams veisti miesto bendrojo naudojimo teritorijose, miesto parkuose

54,0

54,0

2.

Studentų skverui projektuoti, įrengti, tvarkyti

299,0

299,0

3.

VšĮ „Alytaus parkai“ Gulbynės ornitologinio mikrodraustinio gamtotvarkos planui įgyvendinti

1,0

1,0

I b. Gamtosaugos objektams projektuoti, statyti, rekonstruoti, remontuoti, eksploatuoti

 

 

 

 

I c. Aplinkos teršimo šaltiniams pašalinti

1.

Užterštoms teritorijoms, taršos šaltiniams ir pavojingoms atliekoms tvarkyti

2,8

10,0

IŠ VISO I STRAIPSNIO IŠLAIDŲ (Ia+Ib+Ic)

356,8/

69 %

364,0

II. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai

1.

Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai

104,0

104,0

IŠ VISO II STRAIPSNIO IŠLAIDŲ

104,0/

20 %

104,0

III. Priemonėms, numatytoms Lietuvos Respublikos medžioklės įstatyme, kurios pagal Lietuvos Respublikos savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymą gali būti finansuojamos šios programos lėšomis

 

 

 

 

IŠ VISO III STRAIPSNIO IŠLAIDŲ

IV. Kitoms aplinkos apsaugos priemonėms

1.

Visuomenės aplinkosauginiam švietimui, projektams, renginiams organizuoti, leidybai, spaudos prenumeratai

20,9

21,0

2.

Želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisijos bei kitai aplinkosauginei veiklai užtikrinti

1,0

1,0

3.

Alytaus miesto savivaldybės požeminio vandens monitoringui

19,0

19,0

4.

Oro kokybei vertinti

7,0

7,0

5.

Miesto maudyklos vandens kokybės tyrimams

3,5

4,0

IŠ VISO IV STRAIPSNIO IŠLAIDŲ

51,4

52,0

 

 

 

IŠ VISO IŠLAIDŲ

512,2

520,0

LĖŠŲ LIKUTIS

46,3

 

 

Užpildė                    Vida Mačernienė, tel. (8 315) 55 116                              2009-01-08

__________________________________________________________________________

                                (vardas, pavardė, tel. Nr.)                                           (parašas, data)

______________

Į pradžią