Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Pakeistas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-139 2008-06-25
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS NUOSTATŲ 9 PUNKTO, 11.3 PAPUNKČIO PAKEITIMO IR ALYTAUS MIESTO JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS SUDĖTIES TVIRTINIMO

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 SPRENDIMAS

 DĖL ALYTAUS MIESTO JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS NUOSTATŲ 9 PUNKTO, 11.3 PAPUNKČIO PAKEITIMO IR ALYTAUS MIESTO JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS SUDĖTIES TVIRTINIMO

 

 2008 m. birželio 25 d. Nr. T-139

Alytus

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 11 straipsnio 2 dalimi, 17 straipsnio 6, 11 punktais, Jaunimo politikos pagrindų įstatymo 8 straipsnio 3 dalimi , Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2007-12-28 sprendimu Nr. T-281 „Dėl Alytaus jaunimo reikalų nuostatų pavadinimo ir 1, 9, 11 punktų pakeitimo“ pakeistų Alytaus miesto jaunimo reikalų tarybos nuostatų:

1.1. 9 punktą ir išdėstyti jį taip:

„9. Tarybą iš 14 narių sudaro ir tvirtina Alytaus miesto savivaldybės taryba.“

1.2. 11.3 papunktį ir išdėstyti jį taip:

„11.3. 7 Alytaus visuomeninių organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ deleguoti nariai.“

2. Neteko galios.

2009 m. gruodžio 29 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-271 redakcija

 

Savivaldybės meras                                                                                                        Česlovas Daugėla

______________

 

Į pradžią