Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-2 2008-01-31
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2007 METŲ ATASKAITOS APIE PROGRAMOS PRIEMONIŲ VYKDYMĄ

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 SPRENDIMAS

 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2007 METŲ ATASKAITOS APIE PROGRAMOS PRIEMONIŲ VYKDYMĄ

 

 2008 m. sausio 31 d. Nr. T-2

Alytus

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; Žin., 2006, Nr. 82-3251; Žin., 2007, Nr. 80-3219) 17 straipsnio 13 punktu, Lietuvos Respublikos savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymo (Žin., 2003, Nr. 61-2760; Žin., 2004, Nr. 25-754; Žin., 2007, Nr. 80-3217) 4 straipsniu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003-11-05 įsakymu Nr. 533 „Dėl Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos ataskaitos apie programos priemonių vykdymą formos, jos pildymo instrukcijos bei aplinkosaugos priemonių sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 108-4842), Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti Alytaus miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2007 metų ataskaitą apie programos priemonių vykdymą (pridedama).

 

Savivaldybės meras                                                                                                        Česlovas Daugėla

______________

 

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2008 m. sausio 31 d.

sprendimu Nr. T-2

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS

2007 METŲ ATASKAITA APIE PROGRAMOS PRIEMONIŲ VYKDYMĄ

 

PAJAMOS

Eil. Nr.

Pajamų šaltiniai

Surinkta lėšų, tūkst.

Lt

I.

Juridinių ir fizinių asmenų mokesčiai, mokami įstatymų nustatytomis proporcijomis ir tvarka už teršalų išmetimą į aplinką

460,1

II.

Medžioklės plotų naudotojų 70 procentų mokamo mokesčio už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą

-

III.

Savanoriškos juridinių ir fizinių asmenų įmokos

-

IV.

Kitos pajamos:

 

 

 Mokėjimai už želdinių sunaikinimą

50,1

IŠ VISO PAJAMŲ

510,2

 

LĖŠŲ LIKUTIS 2007-01-01                              44,0

                                                     ____________________tūkst. Lt

                                                    

 2007 METŲ PROGRAMOS LĖŠOS                554,2

                                                     ____________________tūkst. Lt (100 %)

 

IŠLAIDOS

 

Eil. Nr.

Išlaidų straipsniai

Skirtos lėšos, tūkst.

Lt/ %

Pagal sąmatą, tūkst.

Lt

I. Priemonėms, kuriomis kompensuojama aplinkai padaryta žala; gamtosaugos objektams projektuoti, statyti, rekonstruoti, remontuoti, eksploatuoti; aplinkos teršimo šaltiniams pašalinti

I a. Priemonėms, kuriomis kompensuojama aplinkai padaryta žala

1.

Želdiniams atkurti miesto bendrojo naudojimo teritorijose, miesto parkuose

30,0

30,0

2.

Miesto parkams, skverams projektuoti, įrengti, tvarkyti

217,0

217,0

3.

VšĮ „Alytaus parkai“ Gulbynės ornitologinio mikrodraustinio gamtotvarkos planui įgyvendinti

0,8

1,0

I b. Gamtosaugos objektams projektuoti, statyti, rekonstruoti, remontuoti, eksploatuoti

1.

Alytaus miesto pietinio pramonės rajono (Dailidės baseino) paviršinių (lietaus) nuotekų surinkimo ir valymo įrenginių techniniam projektui parengti

60,0

60,0

2.

Dviračių stovams miesto švietimo įstaigų teritorijose pastatyti

24,9

25,0

I c. Aplinkos teršimo šaltiniams pašalinti

1.

Užterštoms teritorijoms, taršos šaltiniams ir pavojingoms atliekoms tvarkyti

10,0

10,0

IŠ VISO I STRAIPSNIO IŠLAIDŲ (Ia+Ib+Ic)

342,7/

70 %

 

343,0

II. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai

1.

Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai

95,3

95,3

IŠ VISO II STRAIPSNIO IŠLAIDŲ

100,0/

20 %

95,3

III. Priemonėms, numatytoms Lietuvos Respublikos medžioklės įstatyme, kurios pagal Lietuvos Respublikos savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymą gali būti finansuojamos šios programos lėšomis

1.

Priemonėms, numatytoms Lietuvos Respublikos medžioklės įstatyme, kurios pagal Lietuvos Respublikos savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymą gali būti finansuojamos šios programos lėšomis

IŠ VISO III STRAIPSNIO IŠLAIDŲ

IV. Kitoms aplinkos apsaugos priemonėms

1.

Visuomenės aplinkosauginiam švietimui, projektams, renginiams, konkursams, akcijoms organizuoti, leidybai, spaudos prenumeratai

22,5

22,5

2.

Medžių saugos ir leidimo kirsti komisijos bei kitai aplinkosauginei veiklai užtikrinti

2,0

2,0

3.

Alytaus miesto savivaldybės požeminio vandens monitoringui

27,1

27,2

IŠ VISO IV STRAIPSNIO IŠLAIDŲ

51,6

 

51,7

 

 

 

IŠ VISO IŠLAIDŲ

489,6

490,0

LĖŠŲ LIKUTIS

64,6

 

 

Užpildė:                   Vida Mačernienė, tel. (8 315) 55 116                              2008-01-08

__________________________________________________________________________

 

(vardas, pavardė, tel. Nr.)                                                         (parašas, data)

______________

 

 

Į pradžią