Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Pakeistas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-281 2007-12-28
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS NUOSTATŲ PAVADINIMO IR 1, 9, 11 PUNKTŲ PAKEITIMO

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 SPRENDIMAS

 DĖL ALYTAUS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS NUOSTATŲ PAVADINIMO IR 1, 9, 11 PUNKTŲ PAKEITIMO

 

 2007 m. gruodžio 28 d. Nr. T-281

Alytus

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 11 straipsnio 2 dalimi, 17 straipsnio 6, 11 punktais, Jaunimo politikos pagrindų įstatymo 8 straipsnio 3 dalimi ir atsižvelgdama į Vyriausybės atstovo Alytaus apskrityje 2007-10-15 teikimą Nr. 1-20 –(1.18) „Dėl Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m. rugsėjo 6 d. įsakymo Nr. DV-542 „Dėl Alytaus jaunimo reikalų tarybos sudėties tvirtinimo“ 1 punkto panaikinimo“, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2003-10-30 sprendimu Nr. T-237 patvirtintų Alytaus jaunimo reikalų tarybos nuostatų:

1.1. pavadinimą ir išdėstyti jį taip:

„Alytaus miesto jaunimo reikalų tarybos nuostatai“.

1.2. 1 punktą ir išdėstyti jį taip:

„1. Alytaus miesto jaunimo reikalų taryba (toliau vadinama taryba) yra savarankiška jaunimo reikalų koordinavimo institucija prie miesto savivaldybės, kurios tikslas - dalyvauti koordinuojant, inicijuojant ir formuojant jaunimo veiklą bei teikti patariamojo pobūdžio siūlymus miesto savivaldybės tarybai, merui, administracijos direktoriui, savivaldybės administracijos padaliniams, kitoms institucijoms ir savivaldybės tarnautojams siekiant skatinti aktyvesnę jaunimo veiklą Alytaus mieste.“

1.3. 9 punktą ir išdėstyti jį taip:

„9. Tarybą iš 14 narių sudaro ir tvirtina Alytaus miesto savivaldybės taryba.“

2008 m. birželio 25 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-139 redakcija

 

1.4. 11 punktą ir išdėstyti jį taip:

„11. Tarybos sudėtis:

11.1. 4 Alytaus miesto savivaldybės tarybos nariai savivaldybės mero siūlymu;

11.2. 3 savivaldybės administracijos tarnautojai ir/ar darbuotojai administracijos direktoriaus siūlymu;

„11.3. 7 Alytaus visuomeninių organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ deleguoti nariai.“

2008 m. birželio 25 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-139 redakcija

 

Savivaldybės meras                                                                                                        Česlovas Daugėla

______________

 

 

Į pradžią