Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-4 2007-01-25
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2006 METŲ ATASKAITOS APIE PROGRAMOS PRIEMONIŲ VYKDYMĄ

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 SPRENDIMAS

 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2006 METŲ ATASKAITOS APIE PROGRAMOS PRIEMONIŲ VYKDYMĄ

 

 2007 m. sausio 25 d. Nr. T-4

Alytus

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; Žin., 2006, Nr. 82-3251) 17 straipsnio 13 punktu, Lietuvos Respublikos savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymo (Žin., 2003, Nr. 61-2760; Žin., 2004, Nr. 25-754) 4 straipsniu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003-11-05 įsakymu Nr. 533 „Dėl Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos ataskaitos apie programos priemonių vykdymą formos, jos pildymo instrukcijos bei aplinkosaugos priemonių sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 108-4842), Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti Alytaus miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2006 metų ataskaitą apie programos priemonių vykdymą (pridedama).

 

Savivaldybės mero pavaduotojas,

pavaduojantis savivaldybės merą                                                                                      Sigitas Kauzonas

______________

 

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2007 m. sausio 25 d.

sprendimu Nr. T-4

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS

2006 METŲ ATASKAITA APIE PROGRAMOS PRIEMONIŲ VYKDYMĄ

 

PAJAMOS

Eil. Nr.

Pajamų šaltiniai

Surinkta lėšų, tūkst.

Lt

I.

Juridinių ir fizinių asmenų mokesčiai, mokami įstatymų nustatytomis proporcijomis ir tvarka už teršalų išmetimą į aplinką

439,8

II.

Medžioklės plotų naudotojų 70 procentų mokamo mokesčio už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą

-

III.

Savanoriškos juridinių ir fizinių asmenų įmokos

-

IV.

Kitos pajamos:

 

1.

 mokėjimai už želdinių sunaikinimą

35,3

 

 

 

IŠ VISO PAJAMŲ :

475,1

 

LĖŠŲ LIKUTIS 2006-01-01:                         155,4

                                                  ____________________tūkst. Lt

 

 2006 METŲ PROGRAMOS LĖŠOS:                                630,5

                                                  ____________________tūkst. Lt (100 %)

 

IŠLAIDOS

 

Eil. Nr.

Išlaidų straipsniai

Skirtos lėšos, tūkst.

Lt/ %

Pagal sąmatą, tūkst.

Lt

I. Priemonėms, kuriomis kompensuojama aplinkai padaryta žala; gamtosaugos objektams projektuoti, statyti, rekonstruoti, remontuoti, eksploatuoti; aplinkos teršimo šaltiniams pašalinti

I a. Priemonėms, kuriomis kompensuojama aplinkai padaryta žala

1.

Didžiosios Dailidės teritorijos, užterštos sunkiaisiais metalais, išvalymo ir sutvarkymo projektui dalinai finansuoti

9,0

10,0

2.

Želdiniams atkurti miesto bendrojo naudojimo teritorijose, miesto parkuose

23,9

24,0

3.

Miesto kraštovaizdžio tvarkymo specialiajam planui parengti

36,6

41,0

4.

Miesto parkams, skverams projektuoti, VšĮ „Alytaus parkai“ Gulbynės ornitologinio mikrodraustinio gamtotvarkos planui įgyvendinti

126,0

127,0

I b. Gamtosaugos objektams projektuoti, statyti, rekonstruoti, remontuoti, eksploatuoti

1.

Stambiagabaričių atliekų aikštelei eksploatuoti

27,2

28,0

2.

Alytaus miesto pietinio pramonės rajono (Dailidės baseino) paviršinių (lietaus) nuotekų surinkimo ir valymo galimybių studijai dalinai finansuoti

40,0

40,0

3.

Alytaus regiono atliekų tvarkymo sistemos plėtros projektui dalinai finansuoti

175,0

175,0

I c. Aplinkos teršimo šaltiniams pašalinti

1.

Užterštoms teritorijoms, taršos šaltiniams ir pavojingoms atliekoms tvarkyti

1,9

5,0

IŠ VISO I STRAIPSNIO IŠLAIDŲ (Ia+Ib+Ic) :

439,6/

 73,3 %

450,0

II. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai

1.

Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai, tarp jų požeminio vandens stebėsenai

100,0

100,0

IŠ VISO II STRAIPSNIO IŠLAIDŲ:

100,0/

20 %

100,0

III. Priemonėms, numatytoms Lietuvos Respublikos medžioklės įstatyme, kurios pagal Lietuvos Respublikos savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymą gali būti finansuojamos šios programos lėšomis

1.

Priemonėms, numatytoms Lietuvos Respublikos medžioklės įstatyme, kurios pagal Lietuvos Respublikos savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymą gali būti finansuojamos šios programos lėšomis

IŠ VISO III STRAIPSNIO IŠLAIDŲ:

IV. Kitoms aplinkos apsaugos priemonėms

1.

Visuomenės aplinkosauginiam švietimui, projektams, renginiams, konkursams, akcijoms organizuoti, leidybai, spaudos prenumeratai

40,8

43,0

2.

Medžių saugos ir leidimo kirsti komisijos bei kitai aplinkosauginei veiklai užtikrinti

6,1

7,0

IŠ VISO IV STRAIPSNIO IŠLAIDŲ:

46,9/

7,8 %

50,0

 

 

 

IŠ VISO IŠLAIDŲ:

586,5

600,0

LĖŠŲ LIKUTIS:

44,0

 

 

Užpildė:

__________________________________________________________________________

(vardas, pavardė, tel. Nr.)                                (parašas, data)

______________

 

Į pradžią