Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-7 2006-01-19
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2005 METŲ ATASKAITOS APIE PROGRAMOS PRIEMONIŲ VYKDYMĄ

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 SPRENDIMAS

 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2005 METŲ ATASKAITOS APIE PROGRAMOS PRIEMONIŲ VYKDYMĄ

 

 2006 m. sausio 19 d. Nr. T-7

Alytus

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 17 straipsnio 13 punktu, Lietuvos Respublikos savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymo 4 straipsniu, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti Alytaus miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2005 metų ataskaitą apie programos priemonių vykdymą (pridedama).

 

Savivaldybės meras                                                                                                  Vytautas Kirkliauskas

______________

 

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2006 m. sausio 19 d.

sprendimu Nr. T-7

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS

2005 METŲ ATASKAITA APIE PROGRAMOS PRIEMONIŲ VYKDYMĄ

 

PAJAMOS

 

Eil. Nr.

Pajamų šaltiniai

Surinkta lėšų, tūkst. Lt

I.

Juridinių ir fizinių asmenų mokesčiai, mokami įstatymų nustatytomis proporcijomis ir tvarka už teršalų išmetimą į aplinką

450

II.

Medžioklės plotų naudotojų 70 procentų mokamo mokesčio už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą

-

III.

Savanoriškos juridinių ir fizinių asmenų įmokos

-

IV.

Kitos pajamos:

 

1.

 mokėjimai už želdinių sunaikinimą

19

 

 

 

 

IŠ VISO PAJAMŲ :

469

 

LĖŠŲ LIKUTIS 2005-01-01:                             26 tūkst. Lt

                                                                        ______________________________

 

2005 METŲ PROGRAMOS LĖŠOS:               495 tūkst. Lt (100%)

                                                                          _______________________________

 

IŠLAIDOS

 

Eil. Nr.

Išlaidų straipsniai

Skirtos lėšos, tūkst.

Lt/ %

Pagal sąmatą, tūkst. Lt

I. Priemonėms, kuriomis kompensuojama aplinkai padaryta žala; gamtosaugos objektams projektuoti, statyti, rekonstruoti, remontuoti, eksploatuoti; aplinkos teršimo šaltiniams pašalinti

I a. Priemonėms, kuriomis kompensuojama aplinkai padaryta žala

1.

Didžiosios Dailidės teritorijos, užterštos sunkiaisiais metalais, išvalymo ir sutvarkymo projektui dalinai finansuoti

8

12

2.

Želdiniams atkurti miesto bendrojo naudojimo teritorijose, miesto parkuose

20

20

3.

Miesto kraštovaizdžio tvarkymo specialiajam planui parengti

0

41

4.

Ypatingųjų ekologinių situacijų valdymo bei padarinių likvidavimo priemonėms

0

2

5.

Miesto parkams, skverams projektuoti

38

45

I b. Gamtosaugos objektams projektuoti, statyti, rekonstruoti, remontuoti, eksploatuoti

1.

Stambiagabaričių atliekų aikštelei eksploatuoti

71

71

2.

Lietaus nuotekų surinkimo ir valymo galimybių studijai dalinai finansuoti

0

40

3.

Alytaus regiono atliekų tvarkymo sistemos plėtros projektui dalinai finansuoti

78

78

I c. Aplinkos teršimo šaltiniams pašalinti

1.

Užterštoms teritorijoms, taršos šaltiniams ir pavojingoms atliekoms tvarkyti

0

0

IŠ VISO I STRAIPSNIO IŠLAIDŲ (Ia+Ib+Ic) :

215/

49 %

309

II. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai

1.

Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai, tarp jų požeminio vandens stebėsenai

83

83

IŠ VISO II STRAIPSNIO IŠLAIDŲ:

83/

20 %

83

III. Priemonėms, numatytoms Lietuvos Respublikos medžioklės įstatyme, kurios pagal Lietuvos Respublikos savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymą gali būti finansuojamos šios programos lėšomis

1.

Priemonėms, numatytoms Lietuvos Respublikos medžioklės įstatyme, kurios pagal Lietuvos Respublikos savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymą gali būti finansuojamos šios programos lėšomis

IŠ VISO III STRAIPSNIO IŠLAIDŲ:

 

 

 

 

IV. Kitoms aplinkos apsaugos priemonėms

1.

Visuomenės aplinkosauginiam švietimui, renginiams, leidybai, interneto svetainei ir jos duomenų bazei sukurti

34

39

2.

Medžių saugos ir leidimo kirsti komisijos bei kitai aplinkosauginei veiklai užtikrinti

8

10

IŠ VISO IV STRAIPSNIO IŠLAIDŲ:

42/

10%

49

 

 

 

IŠ VISO IŠLAIDŲ:

340

441

LĖŠŲ LIKUTIS:

155

 

 

Užpildė: Vida Mačernienė, (8~315) 5 51 16                         2006-01-

______________________________________________________________________________

                          (vardas, pavardė, tel. Nr.)                                        (parašas, data)

______________

 

Į pradžią