Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-2 2005-01-20
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2004 METŲ ATASKAITOS APIE PRIEMONIŲ VYKDYMĄ

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2004 METŲ ATASKAITOS APIE PRIEMONIŲ VYKDYMĄ

 

2005 m. sausio 20 d. Nr. T-2

Alytus

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos 1994 m. liepos 7 d. įstatymo Nr. I-533 17 straipsnio 13 punktu, Lietuvos Respublikos savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2003 m. birželio 10 d. įstatymo Nr. IX-1607 4 straipsniu, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti Alytaus miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2004 metų ataskaitą apie priemonių vykdymą (pridedama).

 

Savivaldybės meras                                                                                                  Vytautas Kirkliauskas

______________

 

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2005 m. sausio 20 d.

sprendimu Nr. T-2

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS

2004 METŲ ATASKAITA APIE PRIEMONIŲ VYKDYMĄ

 

PAJAMOS

 

Eil. Nr.

Pajamų šaltiniai

Surinkta lėšų (Lt)

1.

Mokesčiai už aplinkos teršimą

401 630,02

2.

Medžioklės plotų naudotojų 70 procentų mokamo mokesčio už medžiojamų gyvūnų išteklių naudojimą

3.

Mokėjimai už želdinių sunaikinimą

15 649,50

 

 

 

 

IŠ VISO PAJAMŲ :

417 279,52

 

 LĖŠŲ LIKUTIS 2004-01-01:                            81 480,82 Lt

                                                     ______________________________

         

 2004 metų PROGRAMOS LĖŠOS:                                        498 760,34 Lt (100%)

                                                     _______________________________

 

IŠLAIDOS

 

Eil. Nr.

Išlaidų straipsniai

Skirtos lėšos (Lt/ %)

Pagal sąmatą (Lt)

 

I. Priemonėms, kuriomis kompensuojama aplinkai padaryta žala; gamtosaugos objektams projektuoti, statyti, rekonstruoti, remontuoti, eksploatuoti; aplinkos teršimo šaltiniams pašalinti

 

 

 

I a. Priemonėms, kuriomis kompensuojama aplinkai daroma žala

 

 

1.1.

Europos Sąjungos direktyvų įgyvendinimo per Mėlynosios vėliavos programą projektui dalinai finansuoti

954,55

1 000

1.2.

Želdiniams atkurti miesto bendrojo naudojimo teritorijose, miesto parkuose

15 993,93

16 000

1.3.

Miesto žaliųjų plotų detaliųjų planų ribų, kraštotvarkos projektams

87 842,88

97 842

1.4.

Ypatingų ekologinių situacijų valdymo bei padarinių likvidavimo priemonėms

0

2 000

1.5.

Studentų skverui projektuoti

1 118,00

4 800

 

I b. Gamtosaugos objektams projektuoti, statyti, rekonstruoti, remontuoti, eksploatuoti

 

 

1.6.

Alytaus regiono atliekų tvarkymo sistemos plėtros projektui dalinai finansuoti

124 000,00

124 000

1.7.

Stambiagabaričių atliekų aikštelei eksploatuoti

53 638,29

57 226

 

I c. Aplinkos teršimo šaltiniams pašalinti

 

 

1.8.

Užterštoms teritorijoms, taršos šaltiniams ir pavojingoms atliekoms tvarkyti

46 815,00

46 815

1.9.

Pesticidams sandėliuoti

316,40

317

 

IŠ VISO I STRAIPSNIO IŠLAIDŲ (Ia+Ib+Ic) :

330 679,05 /66,3 %

350 000

 

II. Gyventojų sveikatos apsaugai

 

 

2.1.

Požeminio vandens stebėsenai

19 752,02

19 752

2.2.

VšĮ „Alytaus parkai“ Dailidės mažojo ežerėlio hidrodinaminiam balansui palaikyti, Dailidės paplūdimiui eksploatuoti

68 247,02

68 248

2.3.

Miesto maudyklos vandens kokybės tyrimams

1 999,44

2 000

2.4.

Oro kokybei vertinti

10 000,00

10 000

 

IŠ VISO II STRAIPSNIO IŠLAIDŲ:

99 998,48 /20 %

100 000

 

 

 

 

 

III. Priemonėms, numatytoms Lietuvos Respublikos medžioklės įstatyme, kurios pagal Lietuvos Respublikos savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymą gali būti finansuojamos šios programos lėšomis

 

IŠ VISO III STRAIPSNIO IŠLAIDŲ:

 

 

 

 

 

IV. Kitoms aplinkos apsaugos priemonėms

 

 

4.1.

Visuomenės aplinkosauginiam švietimui, renginiams, leidybai, interneto svetainei ir jos duomenų bazei sukurti

22 685,8

28 000

4.2.

Medžių saugos ir leidimo kirsti komisijos bei kitai aplinkosauginei veiklai užtikrinti

8 031,81

10 000

4.3.

Aplinkosauginėms materialinėms priemonėms bei inventoriui įsigyti, kitoms išlaidoms

11 265,44

12 000

 

IŠ VISO IV STRAIPSNIO IŠLAIDŲ:

41 983,05

50 000

 

 

 

 

 

IŠ VISO IŠLAIDŲ:

472 660,58

500 000

 

LĖŠŲ LIKUTIS:

26 099,76

 

______________

Į pradžią