Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Paieška buvo atlikta pagal šiuos kriterijus:
Priėmimo data nuo: 2014-12-22
Priėmimo data iki: 2014-12-22
Padalinys: Taryba
Rasta dokumentų: 39 Rodyti po:
1. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011-04-21 SPRENDIMO NR. T-96 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ SUDARYMO“ DALINIO PAKEITIMO
2. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011-03-31 SPRENDIMO NR. T-74 „ DĖL ALYTAUS APSKRITIES SUTRIKUSIO VYSTYMOSI KŪDIKIŲ NAMŲ NORMATYVŲ TVIRTINIMO“ 4 IR 5 PUNKTŲ PAKEITIMO
3. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DARBUOTOJŲ DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS TVIRTINIMO
4. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-06-26 SPRENDIMU NR. T-170, PATVIRTINTOS ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ALYTAUS MIESTO TEATRO 2014–2015 METŲ SEZONINĖS VEIKLOS PROGRAMOS PAKEITIMO
5. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS POLIKLINIKOS ĮSTATŲ TVIRTINIMO
6. DĖL PREMIJOS SKYRIMO VŠĮ ALYTAUS POLIKLINIKOS DIREKTORIUI VITALIJUI KOVALIOVUI
7. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS APSKRITIES S. KUDIRKOS LIGONINĖS TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ TVIRTINIMO
8. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-03-27 SPRENDIMO NR. T-71 "DĖL PRITARIMO UAB "ALYTAUS ŠILUMOS TINKLAI" NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ ŠILUMOS PUNKTŲ ĮRENGINIŲ GALIMO ĮSIGIJIMO ALYTAUS DAUGIABUČIŲ NAMŲ BUTŲ IR PATALPŲ BEI INDIVIDUALIŲ NAMŲ SAVININKAMS" 2.1 PAPUNKČIO PAKEITIMO
9. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012-10-25 SPRENDIMO NR. T-231 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ PLĖTROS 2013–2020 M. FINANSAVIMO PROGRAMOS, JOS LĖŠŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO IR 2013 M. SĄMATOS TVIRTINIMO“ 1 PUNKTO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
10. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS ALYTAUS SPORTO IR REKREACIJOS CENTRO SPORTINIO UGDYMO PLANO SUDERINIMO
11. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS VARDU GAUTOS PARAMOS SKIRSTYMO TAISYKLIŲ, PATVIRTINTŲ 2012-02-09 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMU NR. T-4, 12, 14 IR 15 PUNKTŲ PAKEITIMO
12. DĖL BENDROJO FINANSAVIMO LĖŠŲ (GRĄŽINTŲ UŽ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMĄ) PERVEDIMO Į SAVIVALDYBĖS BIUDŽETĄ
13. DĖL 2014 METŲ BIUDŽETO PAKEITIMO
14. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012-12-20 SPRENDIMU NR. T-293 PATVIRTINTO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE TEIKIAMŲ MOKESČIŲ LENGVATŲ FIZINIAMS ASMENIMS TVARKOS APRAŠO 6.2 PUNKTO PAKEITIMO
15. DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO ADMINISTRAVIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖJE TAISYKLIŲ TVIRTINIMO
16. DĖL IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ DIREKTORIŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ KOEFICIENTŲ NUSTATYMO
17. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-05-29 SPRENDIMO NR. T-166 „DĖL PAILGINTOS DARBO DIENOS GRUPIŲ SKAIČIAUS“ PRIEDO PAKEITIMO
18. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO PARAIŠKŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI ATRANKOS IR VERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMO
19. DĖL NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO MOKINIO KREPŠELIO LĖŠŲ PASKIRSTYMO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO
20. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012-02-23 SPRENDIMU NR. T-36 PATVIRTINTOS ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO IR NEFORMALIOJO ŠVIETIMO MOKYKLŲ, ALYTAUS DAILIŲJŲ AMATŲ MOKYKLOS TERITORIJŲ SAUGUMO UŽTIKRINIMO PROGRAMOS PRIEDO PAKEITIMO
21. DĖL PRITARIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJOS IR ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SUSITARIMUI DĖL 2011-02-01 BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES NR. SR-152/S-27 PAPILDYMO
22. DĖL PRITARIMO PROJEKTAVIMUI IR PROJKETAVIMO DARBŲ UŽSAKOVO FUNKCIJŲ VYKDYMO
23. DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO PREKIAUTI AR TEIKTI PASLAUGAS, ORGANIZUOTI KOMERCINIUS RENGINIUS ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOSE VIETOSE IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ, PATVIRTINTŲ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-09-19 SPRENDIMU NR. T-228, PAKEITIMO
24. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU LIGONINĖS G. 12, ALYTUJE
25. DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN
26. DĖL ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, PRIPAŽINTO NEREIKALINGU, PARDAVIMO VIEŠUOSE PREKIŲ AUKCIONUOSE
27. DĖL TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS VšĮ ALYTAUS SPORTO IR REKREACIJOS CENTRUI
28. DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE ALYTAUS APSKRITIES VYRIAUSIAJAM POLICIJOS KOMISARIATUI
29. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-10-30 SPRENDIMO NR. T-278 „DĖL SPRENDIMŲ PRIĖMIMO NURAŠYTI PRIPAŽINTĄ NEREIKALINGU ARBA NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI TURTĄ IR DĖL NEREIKALINGO ARBA NETINKAMO (NEGALIMO) NAUDOTI TURTO PERDAVIMO TVARKOS NUSTATYMO“ 1.1 PAPUNKTO PAKEITIMO
30. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-08-28 SPRENDIMO NR. T-210 „DĖL SOCIALINIO BŪSTO FONDO PLĖTROS“ PAKEITIMO
31. DĖL GYVENAMŲJŲ PATALPŲ VINGIO G. 5-107, ALYTUJE, PASKIRTIES PAKEITIMO
32. DĖL VALSTYBĖS TURTO PANAUDOS SUTARČIŲ PRATĘSIMO NAUJAM TERMINUI
33. DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOMS
34. DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO LENGVATOS SUTEIKIMO UAB „EDU“
35. DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO LENGVATOS SUTEIKIMO J. Š. INDIVIDUALIAI ĮMONEI
36. DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO LENGVATOS SUTEIKIMO UAB „BALTIJOS NT“
37. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ DARBŲ 2015 M. PROGRAMOS TVIRTINIMO
38. DĖL ALYTAUS MIESTO VERSLO PLĖTROS KOORDINAVIMO TARYBOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO
39. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ALYTAUS MIESTO TEATRO DIREKTORIAUS