Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-341 2019-10-31
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ ĮSIGIJIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ ĮSIGIJIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN

 

2019 m. spalio 31 d.  Nr.  T-341

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, 48 straipsnio 1 dalimi, Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 6 straipsnio 5 punktu, Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036 „Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 49 ir 67 punktais, atsižvelgdama į 2019-09-05 įvykusių derybų protokolus Nr. KPPt-340, KPPt-341, KPPt-342, KPPt-343, KPPt-345, KPPt-346, 2019-10-15 įvykusių pakartotinių derybų protokolus Nr. KPPt-402, KPPt-403, KPPt-404, KPPt-405, KPPt-407 bei siekdama įgyvendinti Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 15 punkte numatytą funkciją, Alytaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Įsigyti Alytaus miesto savivaldybės nuosavybėn nekilnojamąjį turtą:

1.1. vieno kambario butą, esantį Putinų g. 6-(duomenys neskelbtini), Alytuje, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), už 20 240,00 (dvidešimt tūkstančių du šimtus keturiasdešimt) Eur;

1.2. vieno kambario butą, esantį Kaštonų g. 28-(duomenys neskelbtini), Alytuje, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), už 17 000,00 Eur (septyniolika tūkstančių) Eur;

1.3. vieno kambario butą, esantį Topolių g. 3-(duomenys neskelbtini), Alytuje, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), už 26 180,00 (dvidešimt šešis tūkstančius šimtą aštuoniasdešimt) Eur;

1.4. vieno kambario butą, esantį Jaunimo g. 18-(duomenys neskelbtini), Alytuje, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), už 22 000,00 (dvidešimt du tūkstančius) Eur;

1.5. dviejų kambarių butą, esantį Šaltinių g. 8-(duomenys neskelbtini), Alytuje, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), už 29 000,00 (dvidešimt devynis tūkstančius) Eur;

1.6. dviejų kambarių butą, esantį Topolių g. 14-(duomenys neskelbtini), Alytuje, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), už 26 500,00 (dvidešimt šešis tūkstančius penkis šimtus) Eur.

2. Įgalioti Alytaus miesto savivaldybės administracijos Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėją Auksę Juonienę teisės aktų nustatyta tvarka pasirašyti nekilnojamojo turto pirkimo sutartis ir atlikti kitus veiksmus, susijusius su turtu, nurodytu sprendimo 1 punkte.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                        Nerijus Cesiulis          

______________

 

 

Į pradžią