Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-330 2019-10-31
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UAB „LAUKGUSTA“ INVESTICIJŲ SUTARTIES PRIEŠ TERMINĄ NUTRAUKIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UAB „LAUKGUSTA“ INVESTICIJŲ SUTARTIES PRIEŠ TERMINĄ NUTRAUKIMO

 

2019 m. spalio 31 d. Nr.  T-330

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „Laukgusta“ 2016-02-12  investicijų sutarties Nr. SRN-13 8.3 papunkčiu, atsižvelgdama į UAB „Laukgusta“ 2019-10-15 prašymą, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Nutraukti prieš terminą nuo 2019 m. lapkričio 1 d. Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „Laukgusta“ 2016-02-12 investicijų sutartį Nr. SRN-13 abipusiu šalių sutarimu.

2. Įgalioti Alytaus miesto savivaldybės merą pasirašyti susitarimą dėl sprendimo 1 punkte nurodytos sutarties nutraukimo.

  Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                        Nerijus Cesiulis          

______________

 

 

Į pradžią