Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-392 2019-11-05
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PAVELDOTVARKOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO

                                                                                                                                                                                                                                                                                          Projektas

                                                                                                                                        Nr. TŽ-392

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PAVELDOTVARKOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

­­Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 27 straipsnio 3, 4, 5 dalimis ir 28 straipsnio 2 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:       

1.      Patvirtinti Alytaus miesto savivaldybės paveldotvarkos programą (pridedama).

2.      Nustatyti, kad Paveldotvarkos programa įsigalioja 2020 m. sausio 1 d.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                      

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2019 m. __________________  d.

sprendimu Nr. _____________

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PAVELDOTVARKOS PROGRAMA

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Alytaus miesto savivaldybės paveldotvarkos programa (toliau – Paveldotvarkos programa) reglamentuoja tvarką, pagal kurią iš savivaldybės biudžeto lėšų iš dalies kompensuojamos Alytaus miesto savivaldybės saugomų kultūros paveldo objektų tvarkybos ir (ar) dekoratyvinio apšvietimo įrengimo darbų išlaidos, nustato paraiškų teikimo ir nagrinėjimo tvarką bei vertinimo kriterijus.

2. Apraše vartojamos sąvokos:

2.1. Tvarkybos darbai – savivaldybės kultūros paveldo objektų remonto, avarijos grėsmės pašalinimo, konservavimo, restauravimo darbai, taikomieji tyrimai, privalomi atlikti prieš kultūros paveldo objektų tvarkybos projektavimą ar tvarkybos metu, apsaugos techninių priemonių įrengimas ir kiti neatidėliotini saugojimo darbai, kurių sąrašas patvirtintas Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2013 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. ĮV-607 „Dėl Apsaugos techninių priemonių įrengimo ir neatidėliotinų saugojimo darbų sąrašo patvirtinimo“, tvarkomieji paveldosaugos darbai, šių darbų projektavimas, pagal specialiuosius paveldosaugos reikalavimus atliekami tvarkomieji statybos darbai, atitinkantys Lietuvos Respublikos statybos įstatyme nustatytą statinio paprastojo remonto sąvoką, kuriais pagerinama savivaldybės nekilnojamosios kultūros vertybės išorinių atitvarų, fasadų elementų techninė ir estetinė būklė (išskyrus apšiltinimą), šių darbų projektavimas.

2.2. Tvarkomieji paveldosaugos darbai – tvarkybos darbai, atliekami pagal specialias technologijas, užtikrinančias autentiškumo išsaugojimą.

2.3. Tvarkomieji statybos darbai – statybos ar griovimo darbai, kaip apibrėžta Statybos įstatyme, atliekami kultūros paveldo objekte, jo teritorijoje ar apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje.

2.4. Dekoratyviojo apšvietimo įrengimo darbai – išorinio (-ių) dekoratyviosios paskirties fasado (-ų) apšvietimo įrenginio (-ių) suprojektavimas ir sumontavimas, nepriskiriamas tvarkybai.

2.5. Savivaldybės saugomi kultūros paveldo objektai – vietinio reikšmingumo lygmens kultūros paveldo objektai, įtraukti į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą (toliau – registras) ir savivaldybės tarybos sprendimu paskelbti savivaldybės saugomais.

2.6. Dalinis finansavimas – piniginė kompensacija kultūros paveldo objektų valdytojams, kuri skiriama už patirtas kultūros paveldo objektų tvarkybos ir (ar) dekoratyvinio apšvietimo įrengimo darbų išlaidas (išskyrus darbų projektavimo išlaidas).

2.7. Nekilnojamoji kultūros vertybė – kultūros paveldo objekto ar vietovės reikšmingumą lemiančių vertingųjų savybių, visuomenei svarbių kaip jos kultūrinis turtas, visuma, neatsižvelgiant į tai, kam nuosavybės teise objektas ar vietovė priklauso.

2.8. PTR – Paveldo tvarkybos reglamentas.

2.9. STR – Statybos techninis reglamentas.

2.10. Valdytojas – kultūros paveldo objekto ir kitų nekilnojamųjų daiktų, esančių pavienio ar kompleksinio objekto teritorijoje arba vietovėje, savininkas ar kitoks valdymo teisių turėtojas.

2.11. Paveldosaugos (specialioji) ekspertizė – procedūra, kuria tikrinama, ar projekto sprendiniai atitinka paveldosaugos reikalavimus, užtikrinančius autentiškumo išsaugojimą.

 

II SKYRIUS

DALINIO KOMPENSAVIMO TIKSLAS IR PRIORITETAI

 

3. Paveldotvarkos programos tikslas – skatinti Alytaus miesto savivaldybės nekilnojamųjų kultūros vertybių priežiūrą, tvarkymą, apsaugą, dalinai finansuojant saugomų nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkybos ir (ar) dekoratyvinio fasadų apšvietimo įrengimo darbus.

4. Dalinio išlaidų kompensavimo prioritetai:

4.1. nekilnojamųjų kultūros vertybių, kurioms iškilusi reali sunykimo grėsmė, apsaugos techninių priemonių įrengimo ir neatidėliotinų saugojimo darbų poreikis;

4.2. savivaldybės saugomo kultūros paveldo objekto valdytojo dėl Paveldotvarkos programoje numatytų darbų dalinio išlaidų kompensavimo poreikio kreipimasis pirmą kartą;

4.3. didesnę istorinę, architektūrinę, meninę vertę turinčių kultūros paveldo objektų priežiūros, tvarkymo ir apsaugos poreikis;

4.4. kultūrinio turizmo požiūriu patrauklių kultūros paveldo objektų priežiūros, tvarkymo ir apsaugos poreikis.

 

III SKYRIUS

PARAIŠKŲ TEIKIMAS IR NAGRINĖJIMAS

 

5. Paveldotvarkos programos darbų dalinio finansavimo vykdymas numatomas šių objektų valdytojams pareiškus pageidavimą atlikti programoje numatytus kompensuoti darbus ir pateikus paraišką dėl dalinio išlaidų kompensavimo poreikio (paraiškos forma tvirtinama administracijos direktoriaus įsakymu).

6. Kvietimas teikti paraiškas ir paraiškų teikimo tvarka viešai skelbiama vietinėje spaudoje ir savivaldybės interneto svetainėje www.alytus.lt.

7. Savivaldybės saugomų kultūros paveldo objektų valdytojai paraiškas dėl Paveldotvarkos programos darbų dalinio finansavimo poreikio gali pateikti kasmet nuo kvietimo teikti paraiškas paskelbimo iki spalio 1 d.

8. Pateiktas paraiškas skirti dalinį išlaidų finansavimą pagal programos 4 punkte nurodytus prioritetus vertina Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta Alytaus miesto savivaldybės paveldotvarkos programos darbų dalinio išlaidų finansavimo atrankos komisija (toliau – komisija) iš 3 savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų, 2 Alytaus miesto kultūros ir meno tarybos deleguotų narių, 1 savivaldybės tarybos Kultūros, švietimo ir sporto komiteto deleguoto nario ir 1 savivaldybės tarybos Investicijų, ekonomikos ir biudžeto komiteto deleguoto nario (viso 7 komisijos nariai). Komisija iš savo narių išrenka pirmininką ir sekretorių – savivaldybės administracijos valstybės tarnautojus.

9. Tinkamomis finansuoti pripažįstamos tik detaliai pagrįstos, su Paveldotvarkos programoje numatytų darbų vykdymu susijusios išlaidos.

10. Paraiška netenkinama, jei nustatoma, kad:

10.1. valdytojas nurodė klaidingus arba nepakankamus duomenis ir per nustatytą laiką jų nepatikslino;

10.2. valdytojas neatitinka keliamų reikalavimų – valdytojo valdomas objektas nėra paskelbtas savivaldybės saugomu kultūros paveldo objektu ar neatitinka nustatytų kriterijų;

10.3. komisija neigiamai įvertina valdytojo pateiktą paraišką.

11. Komisijos nutarimai įforminami posėdžių protokolais, juos pasirašo komisijos pirmininkas ir sekretorius. Komisija vertina paraiškas šiais vertinimo kriterijais:

11.1. prioritetų atitikimas – 0–3 balai;

11.2. sprendžiamų problemų aktualumas – 0–3 balai;

11.3. viešumas ir prieinamumas visuomenei – 0–3 balai;

11.4. reikalingų lėšų pagrindimas – 0–3 balai;

11.5. kiti finansavimo šaltiniai – 0–3 balai.

12. Dalinis finansavimas skiriamas, jeigu surinkta vertinimo balų suma yra didesnė arba lygi 8 balams.

13. Komisija pildo Paveldotvarkos programos darbų dalinio išlaidų finansavimo paraiškų vertinimo anketas (anketos forma tvirtinama administracijos direktoriaus įsakymu). Kiekvienas komisijos narys kiekvieną paraišką vertina atskirai. Komisijos sekretorius parengia bendrą projektų vertinimo suvestinę, ją pasirašo komisijos pirmininkas ir sekretorius.

14. Komisija, išnagrinėjusi pateiktas paraiškas, atsižvelgdama į biudžeto asignavimus programai finansuoti, vykdytinų darbų rūšį, jų poreikį ir numatomą sąmatinę vertę, siūlo konkretų finansavimo dydį atliekamų darbų kainai padengti.

15. Komisijos sekretorius, atsižvelgdamas į komisijos protokolo išvadą ir siūlymą, rengia savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo dėl dalinio išlaidų finansavimo skyrimo projektą.

16. Administracijos direktoriaus įsakymas dėl dalinio išlaidų finansavimo kompensavimo skyrimo skelbiamas savivaldybės interneto portale www.alytus.lt. Valdytojus, kurių paraiškos nebuvo patenkintos, per 10 darbo dienų nuo direktoriaus įsakymo dienos komisijos sekretorius informuoja raštu, kad jų paraiškos atmestos. Valdytojus, kurių paraiškos buvo patenkintos, per 10 darbo dienų nuo direktoriaus įsakymo dienos komisijos sekretorius informuoja raštu, kad jiems dalinis finansavimas bus skiriamas ir jie kviečiami pasirašyti nekilnojamojo kultūros paveldo objektų apsaugos sutartis.

17. Per 30 kalendorinių dienų nuo administracijos direktoriaus įsakymo su valdytojais, kuriems skiriamas dalinis išlaidų finansavimas, pasirašomos Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų apsaugos sutartys – jose numatoma atsiskaitymo su valdytojais terminas ir tvarka, surašomi dokumentai, kurie bus reikalingi pateikti kartu su Paveldotvarkos programos darbų ataskaita (ataskaitos forma tvirtinama administracijos direktoriaus įsakymu) po darbų atlikimo, paveldosaugos reikalavimai, konkretaus kultūros paveldo objekto lankymo bei apžiūros sąlygos, valdytojų įsipareigojimai savivaldybei ir bendruomenei. Apsaugos sutartimi gali būti numatomos ir papildomos saugojimo priemonės. Nekilnojamojo kultūros paveldo objekto apsaugos sutartys sudaromos vadovaujantis Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų apsaugos sutarčių sudarymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. ĮV-627 „Dėl Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų apsaugos sutarčių sudarymo taisyklių patvirtinimo“.

18. Dalinis finansavimas skiriamas po atliktų darbų pagal sudarytose sutartyse nustatytas sąlygas ir terminus.

 

IV SKYRIUS

PROGRAMOS LĖŠŲ PLANAVIMAS

 

19. Dalinis išlaidų finansavimas skiriamas iš savivaldybės Kultūros programos 24.02.01.01 priemonės, skirtos prižiūrėti, apskaityti ir populiarinti kultūros vertybes ir paveldo objektus, lėšų (įskaitant Paveldotvarkos programai skirtas lėšas).

20. Nustatant finansavimo dydį, programos lėšos planuojamos taip:

20.1. lėšos programai finansuoti planuojamos atsižvelgiant į savivaldybės saugomų kultūros paveldo objektų valdytojų pateiktas paraiškas dėl Paveldotvarkos programos darbų dalinio išlaidų finansavimo poreikio (jeigu tokie darbai yra būtini ir pagrįsti);

20.2. iki 50 proc., bet ne daugiau kaip 10 000 Eur sąmatinės vertės lėšų, gali būti skiriama privačios nuosavybės teise valdomų ir savivaldybės paskelbtų saugomais kultūros paveldo objektų Paveldotvarkos programos darbams vienam objektui per metus, lėšas numatant paskirstyti taip, kad objektų valdytojams būtų dalinai kompensuotos patirtos išlaidos (atsižvelgiant į einamųjų metų biudžeto asignavimus programai finansuoti).

 

V SKYRIUS

ATSISKAITYMAS IR KONTROLĖ

 

21. Su savivaldybės saugomų kultūros paveldo objektų valdytojais atsiskaitoma nekilnojamojo kultūros paveldo objektų apsaugos sutartyje nustatytais terminais ir tvarka.

22. Programos lėšų panaudojimą kontroliuoja Alytaus miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba ir Centralizuoto vidaus audito skyrius.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

23. Paveldotvarkos programa gali būti keičiama, papildoma ar pripažįstama netekusia galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu.

 

 

_____________________

 

 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PAVELDOTVARKOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

     

(data)

Alytus

 

 

 

 Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas nustato, kad saugomo objekto tvarkybos darbai gali būti vykdomi valdytojų lėšomis, jei yra galimybių – iš dalies valstybės ar savivaldybių biudžeto lėšomis, skirtomis paveldotvarkai. Savivaldybės tarybos sprendimu savivaldybė gali kompensuoti iš savo biudžeto lėšų ne savivaldybei nuosavybės teise priklausančio, bet tik jos teritorijoje esančio paskelbto saugomu kultūros paveldo objekto tvarkybos darbus.

Savivaldybių tarybos nustato lėšų skyrimo tvarkybos darbams tvarką. Atsižvelgiant į tai yra reikalinga patvirtinti Alytaus miesto savivaldybės paveldotvarkos programą, kurioje būtų numatyta Alytaus miesto savivaldybės saugomų kultūros paveldo objektų tvarkybos darbų ir (ar) dekoratyvinio apšvietimo įrengimo dalinio finansavimo (kompensuojant patirtas išlaidas) tvarka.

 

 

Vyriausiasis specialistas                                                                      Nerijus Abromaitis

 

Tel. (8 315) 55 112, +370 626 04261, el. p. nerijus.abromaitis@alytus.lt

Į pradžią