Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-892 2019-10-31
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019-09-19 ĮSAKYMO NR. DV-759 „DĖL PLIAŽO GATVĖS ŽEMĖS SKLYPŲ ALYTUJE FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO“ PAKEITIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019-09-19 ĮSAKYMO NR. DV-759 „DĖL PLIAŽO GATVĖS ŽEMĖS SKLYPŲ ALYTUJE FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. spalio 31 d. Nr.  DV-892

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdamas į Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Alytaus skyriaus 2019-10-01 raštą Nr. SFP-626-(14.2.36),

p a k e i č i u Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 19 d. įsakymo Nr. DV-759 „Dėl Pliažo gatvės žemės sklypų Alytuje formavimo ir pertvarkymo projekto“ 2.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

„2.2. formuojamų / pertvarkomų žemės sklypų plotai – apie 0,0653 ha ir apie 0,2000 ha (teritorijos schema pridedama);“

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir pagrindais.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                          Rolandas Juonys

______________

 

 

Į pradžią