Atsisiųskite aktą byloje
Protokolas, Nr. KPPt-389 2019-10-03
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KOMISIJA/DARBO GRUPĖ

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
FIZINIŲ IR JURIDINIŲ ASMENŲ PRAŠYMŲ PROJEKTUOTI IR STATYTI STATINIUS SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMUOSIUOSE SKLYPUOSE ARBA VALSTYBINĖJE ŽEMĖJE NAGRINĖJIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
 
Fizinių ir juridinių asmenų prašymų projektuoti ir statyti statinius savivaldybĖS nuosavybės teise valdomuosiuose  sklypuose arba valstybinėje žemėjE nagrinėjimo komisijos
posėdžio PROTOKOLAS

 

2019 m. spalio 3 d.  Nr. KPPt-389

Alytus

 

Posėdis įvyko 2019-09-27. Posėdžio pradžia 14.30 val., pabaiga 15.30 val.

Posėdžio pirmininkė – Neringa Rinkevičiūtė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja.

Posėdžio sekretorė – Rasa Zymonienė, Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vyriausioji specialistė.

Dalyvavo: komisijos narys Mindaugas Matažinskas, Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vedėjo pavaduotojas savivaldybės vyriausiasis architektas; Sigitas Stumbras, Statybos skyriaus vedėjo pavaduotojas; Vilma Bartusevičienė, Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vedėja.

Nedalyvavo:  Arvydas Kavaliauskas, Miesto ūkio skyriaus vyriausiais specialistas

Komisija sudaryta Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-09-11 įsakymu Nr. DV-729.

Kviestiniais asmenys: nėra.

           

DARBOTVARKĖ:

1.    Dėl Daugiabučio namo savininkų  bendrijos  „Tvirtovės-19“ 2019-09-17 prašymo;

2.    Dėl (duomenys neskelbtini) 2019-09-16 prašymo;

3.    Dėl (duomenys neskelbtini) 2019-05-23, (duomenys neskelbtini) 2019-05-28, (duomenys neskelbtini)2019-05-29 prašymų.

 

1.    SVARSTYTA. Dėl DNSB „Tvirtovės-19“ (toliau – DNSB)  2019-09-17 prašymo.

V. Bartusevičienė supažindino komisijos narius su DNSB prašymu leisti įsirengti parkavimo aikštelę pagal pridedamą projektą. Taip pat pasiūlė įvertinti internetinėje svetainėje www.regia.lt (interaktyvaus žemėlapio, kuriame integruoti Nekilnojamojo turto registro, Juridinių asmenų registro ir Adresų registro duomenys) skelbiamus duomenis, situaciją.

Įvertinus turimus duomenis, M. Matažinskas pasiūlė, kad DNSB pirmiausia turėtų įsirengti automobilių stovėjimo aikštelę  daugiabučio žemės sklypo Vingio g. 1, Alytuje, ribose, o tada  būtų svarstomas klausimas dėl galimybės įsirengti automobilių stovėjimo aikštelė už daugiabučio namo sklypo ribų.

N. Rinkevičiūtė, S. Stumbras siūlė prašymą perduoti Saugaus eismo komisijai įvertinti ir priimti atitinkamus sprendimus, nes projekto sprendiniai gali įtakoti eismo saugumą. Tik gavus Saugaus eismo komisijos priimtus nutarimus tuo klausimu, toliau būtų galima nagrinėti DNSB prašymą dalyje dėl projekto sprendinių, kurie nepatenka į daugiabučio namo sklypo ribas.

Komisijos nariai pritarė vienbalsiai.

NUTARTA:

1.    Neprieštarauti dėl DNSB prašymo ir prie prašymo pridėto projekto sprendinių DNSB įsirengti automobilių stovėjimo aikštelę daugiabučio žemės sklypo Vingio g. 1, Alytuje, ribose.

2.    Prašymą ir projekto sprendinius dalyje dėl automobilių stovėjimo vietų į(si)rengimo už daugiabučio sklypo ribų Vingio gatvėje pagal projekto sprendinius pateikti Saugaus eismo komisijai įvertinti ir priimti atitinkamus nutarimus.

3.    Gavus Saugaus eismo komisijos priimtus nutarimus, toliau nagrinėti DNSB prašymą dalyje dėl projekto sprendinių, kurie nepatenka į daugiabučio namo sklypo ribas, t.y. kurie projektuojami Vingio gatvės teritorijoje.

4.    Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyrius informuos DNSB apie komisijos priimtus sprendimus.

 

2.    SVARSTYTA. Dėl (duomenys neskelbtini) (toliau – pareiškėjas) 2019-09-16 prašymo.

S. Stumbras supažindino komisijos narius su pareiškėjo prašymu leisti įrengti bendro naudojimo aikštelę šalia jam priklausančio pastato Rato g. 7a, Alytuje, valstybinėje žemėje. Taip pat pasiūlė įvertinti internetinėje svetainėje www.regia.lt (interaktyvaus žemėlapio, kuriame integruoti Nekilnojamojo turto registro, Juridinių asmenų registro ir Adresų registro duomenys) skelbiamus duomenis, situaciją.

M. Matažinskas, S. Stumbras pastebėjo, jog trūksta daugiau duomenų, kad tinkamai įvertinti situaciją, pareiškėjo prašymą, todėl M. Matažinskas siūlė kreiptis į pareiškėją, kad šis pateiktų patikslintą prašymą, t. y. pridedant  preliminarius norimos įrengti bendrojo naudojimo aikštelės projekto sprendinius, iš kurių  būtų matyti ne tik bendro naudojimo aikštelės įrengimo sprendiniai, bet ir šalia esančio pravažiavimo sprendiniai, užtikrinantys eismo saugumą.

Komisijos nariai pritarė vienbalsiai.

NUTARTA:

1.    Kadangi trūksta duomenų, tinkamai įvertinti pareiškėjo prašymą, situaciją, pasiūlyti pareiškėjui pateikti patikslintą prašymą, t. y. prie prašymo pateikti preliminarius norimos įrengti bendrojo naudojimo aikštelės projekto sprendinius, iš kurių būtų matyti ne tik bendro naudojimo aikštelės įrengimo sprendiniai, bet ir šalia esančio pravažiavimo sprendiniai, užtikrinantys eismo saugumą.

2.    Gavus pareiškėjo patikslintą prašymą su preliminariais projekto sprendiniais, prašymą svarstyti pakartotinai.

3.    Statybos skyrius informuos gyventoją apie komisijos priimtą sprendimą.

4.    Supažindinti su komisijos nutarimu Statybos skyriaus vedėją.

 

3.    SVARSTYTA. Dėl (duomenys neskelbtini)(duomenys neskelbtini) 2019-05-23, (duomenys neskelbtini) 2019-05-28, (duomenys neskelbtini)2019-05-29 (toliau – pareiškėjai) prašymų.

S. Stumbras supažindino komisijos narius su pareiškėjų prašymais rengiant Kalnėnų gatvės Alytuje rekonstravimo projektą suprojektuoti po antrą įvažiavimą į pareiškėjų žemės sklypus Kalnėnų g. 8, Kalnėnų g. 12, Saulėnų g. 1, Alytuje, ir leisti juos įrengti valstybinėje žemėje, nurodant, kad pagal pareiškėjų prašymu vieno įvažiavimo į žemės sklypas suprojektavimas ir įrengimas apsunkina patekimą į žemės sklype esantį garažą, taip pat, kad antras įvažiavimas yra reikalingas kaip automobilių stovėjimo vieta, siekiant netrukdyti eismui.

N. Rinkevičiūtė klausė ar Kalnėnų gatvės rekonstrukcijos projekto sprendiniai jau yra suderinti ir ar jiems pritarta.

S. Stumbras paaiškino, kad Kalnėnų gatvės rekonstrukcijos sprendiniai yra suderinti, jiems yra pritarta, projektas ekspertuotas, baigiamos darbų pirkimo procedūros Pagal Kalnėnų gatvės rekonstrukcijos projekto sprendinius, pareiškėjų nurodytose vietose yra suprojektuoti po vieną įvažiavimą ir palikta teritorija želdiniams (vejai).

N. Rinkevičiūtė siūlė nepritarti pareiškėjų prašymams, atsižvelgiant į tai, kad Kalnėnų gatvės rekonstrukcijos projekto sprendiniai jau suderinti ir jiems pritarta, be to, pareiškėjai galėjo teikti pastabas dėl to, bet neteikė, taip pat pareiškėjai valdo nuosavybės teise privačius žemės sklypus ir automobilių parkavimo klausimus turėtų spręsti sklypų viduje.

         S. Stumbras informavo, kad vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“  nustatyta tvarka buvo atliktas projekto sprendinių viešinimas, kurio metu gyventojai galėjo pareikšti savo pastabas gatvės projektui, tačiau dabar jie prašo ne gatvės sprendinių, o tai ką jie papildomai norėtų įsirengti tenkinant savo poreikius.

R. Zymonienė pritarė, R. Rinkevičiūtės išsakytai nuomonei, taip pat nurodė, kad savivaldybėje neturėtų būti formuojama ydinga praktika, kai automobilių stovėjimo klausimai nesprendžiami individualių žemės sklypų viduje, o tokie klausimai sprendžiami valstybinės žemės sąskaita.

S. Stumbras ir M. Matažinskas paaiškino, kad siekiant tinkamai įvertinti situaciją ir priimti sprendimus dėl pareiškėjų prašymų, reiktų turėti su visos Kalnėnų gatvės žemės sklypų savininkais suderintus Kalnėnų gatvės teritorijoje  norimas įrengti automobilių stovėjimo vietų sprendinius.

V. Bartusevičienė  paaiškino, kad reiktų atsižvelgti į tai, kad  su Kalnėnų gatve besiribojančių žemės sklypų savininkai, prižiūri valstybinę žemę, ją tvarko nors prižiūrėti šią teritoriją turėtų savivaldybė, bet ji to nedaro. Be to, nesudarius pareiškėjams galimybių įsirengti antrų įvažiavimų (automobilių stovėjimo vietų) automobiliai būtų statomi  gatvėje, o tai  trukdytų saugiam eismui. Siūlo nagrinėti situaciją kompleksiškai.

Komisijos nariai balsavo:

Už (tenkinti prašymus) – 1.

Prieš (netenkinti prašymų) – 2.

susilaikė – 2.

Sprendimas nepriimtas.

NUTARTA:

1.      Pareiškėjų prašymus nagrinėti pakartotinai artimiausiame komisijos posėdyje.

2.      Statybos skyrius informuos gyventoją apie komisijos priimtą sprendimą.

3.      Supažindinti su komisijos nutarimu Statybos skyriaus vedėją.

 

 

Posėdžio pirmininkė                                                                                        Neringa Rinkevičiūtė

 

Posėdžio sekretorė                                                                                           Rasa Zymonienė

Į pradžią