Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-799 2019-09-30
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ŽEMĖS SKLYPO GOŠTAUTO G. 3, ALYTUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS SKLYPO GOŠTAUTO G. 3, ALYTUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO

 

2019 m. rugsėjo 30 d. Nr.  DV-799

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 15 punktu, Žemės įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 6 punktu, Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklių patvirtinimo“, atsižvelgdamas į Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-10-27 sprendimu Nr. T-290 „Dėl Alytaus miesto bendrojo plano, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2009-06-11 sprendimu Nr. T-146 „Dėl Alytaus miesto bendrojo plano keitimo tvirtinimo“, pakeistų sprendinių patvirtinimo“ patvirtintus sprendinius, pareiškėjo 2019-07-04 prašymą, projekto rengėjo 2019-09-03 prašymą, Alytaus miesto savivaldybės administracijos skyrių vadovų, specialistų 2019-09-17 pasitarimo dėl Goštauto g. 3, Alytuje, formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo posėdžio 2019-09-26 protokolą Nr. KPPt-379,

nurodau:

1. Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriui pradėti rengti žemės sklypo Goštauto g. 3, Alytuje, formavimo ir pertvarkymo projektą ir vykdyti kitus su projektavimo organizavimu susijusius veiksmus Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (toliau – ŽPDRIS), paslaugos bylos Nr. ZSFP-62836;

2. duomenis projektui rengti:

2.1.   projekto iniciatorius ir asmuo, finansuojantis projekto rengimą – (duomenys neskelbtini);

2.2.   formuojamo / pertvarkomo žemės sklypo kadastro Nr. 1101/0021:0086, plotas – 0,1280 ha;

2.3.   kitos paskirties žemės sklypų naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos;

2.4.   projekto tikslas / uždaviniai – įsiterpusio valstybinės žemės ploto (apie 0,0018 ha) sujungimas su besiribojančiu žemės sklypu, kai laisvoje valstybinėje žemėje negalima suformuoti racionalaus dydžio ir ribų žemės sklypo;

3. pagal pareiškėjo prašymą nurodyto įsiterpusio valstybinės žemės ploto (apie 0,007 ha) neprojektuoti ir nejungti su besiribojančiu žemės sklypu, kadastro Nr. 1101/0021:0086, plotas – 0,1280 ha, atsižvelgiant į tai, kad:

3.1.   Goštauto g. žemės sklypas gatvės eksploatacijai dar nėra suformuotas;

3.2.   nėra parengtas Goštauto g. įrengimo techninis projektas ir nėra žinomi tikslūs Goštauto g. žemės sklypo suformavimo parametrai, reikalingi, siekiant išvengti Goštauto g., kaip statinio su visomis sudėtinėmis jo dalimis ir / ar jo eksploatacijai reikalingo žemės sklypo patekimo į privačius sklypus ir / arba privačios žemės sklypo paėmimo visuomenės poreikiams, jei apie 0,007 ha įsiterpęs valstybinės žemės sklypas būtų suformuotas ir sujungtas su besiribojančiu žemės sklypu, ir jei Goštauto g. eksploatuoti žemės sklypas būtų ir / ar bus per mažas;

4. projekto rengimo, viešinimo, derinimo, tikrinimo bei tvirtinimo procedūras vykdyti per ŽPDRIS.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                          Rolandas Juonys

______________

 

 

Į pradžią