Susijęs Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-794 2019-09-27
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ VERSLO G. 10 (1101/0001:0132) IR NAUJOJOJE G. 136D (1101/0001:1210), ALYTUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ VERSLO G. 10 (1101/0001:0132) IR NAUJOJOJE G. 136D (1101/0001:1210), ALYTUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO

 

2019 m. rugsėjo 27 d. Nr.  DV-794

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 15 punktu, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 32 straipsnio 4 dalies 1 punktu, Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 5 punktu, atsižvelgdamas į Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-10-27 sprendimu Nr. T-290 „Dėl Alytaus miesto bendrojo plano, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2009-06-11 sprendimu Nr. T-146 „Dėl Alytaus miesto bendrojo plano keitimo tvirtinimo“, pakeistų sprendinių patvirtinimo“ patvirtintus sprendinius, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2019-09-23 žemės valdos projekto patikrinimo aktą Nr. FPA-348-(8.12):

1. Tvirtinu parengtą valstybinės žemės sklypų Verslo g. 10 (kadastro Nr. 1101/0001:0132) ir Naujojoje g. 136D (kadastro Nr. 1101/0001:1210), Alytuje, formavimo ir pertvarkymo projektą (ŽPDRIS paslaugos bylos Nr. ZSFP-58753) (sprendinių brėžinys ir aiškinamasis raštas pridedami):

1.1.   planavimo organizatorius – Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius;

1.2.   projekto iniciatorius ir asmuo, finansuojantis projekto rengimą – UAB „Glass LT“;

1.3.   projekto rengėjas – Svajūnas Venckus, kvalifikacijos pažymėjimo Nr. FR-117, UAB „Valakas“, Vyturių g. 15, Raudondvaris, Kauno r.;

1.4.   projekto tikslas / uždaviniai – pertvarkyti žemės sklypus / sujungti tos pačios pagrindinės žemės naudojimo paskirties žemės sklypus į vieną sklypą (nekeičiant žemės sklypo paskirties ir naudojimo būdo);

1.5. į projekto teritoriją patenkantys žemės sklypai Verslo g. 10 (kadastro Nr. 1101/0001:0132), žemės sklypo plotas 1,1272 ha, ir Naujojoje g. 136D (kadastro Nr. 1101/0001:1210), žemės sklypo plotas 2,2266 ha;

1.6. prieš projekto rengimą žemės sklypų Verslo g. 10 (kadastro Nr. 1101/0001:0132) ir Naujojoje g. 136D (kadastro Nr. 1101/0001:1210) paskirtis – kita, naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos;

1.7. žemės sklypui Naujojoje g. 136D (kadastro Nr. 1101/0001:1210) nustatytas servitutas – teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas)) – 0,0209 ha ploto;

1.8. po žemės sklypų pertvarkymo suprojektuoto žemės sklypo (sprendinių brėžinyje žymima Nr. 136D (2)) duomenys:

1.8.1. plotas 3,3538 ha;

1.8.2. pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita;

1.8.3. naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos;

1.8.4. specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos (Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, skyriai) – VI (Elektros linijų apsaugos zona), IX (dujotiekių apsaugos zona), XLIX (Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos), XXVII (Saugotini želdiniai (medžiai ir krūmai), augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje);

1.8.5. nustatytas servitutas – teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas)) – 0,0209 ha ploto.

2. Nurodau, kad:

2.1.   žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas įsigalioja nuo šio įsakymo priėmimo dienos;

2.2.   šis įsakymas skelbiamas Alytaus miesto savivaldybės administracijos interneto svetainėje www.alytus.lt.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                          Rolandas Juonys

______________

 

 

Dokumento priedai:
DV-794 - DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ VERSLO G. 10 (1101/0001:0132) IR NAUJOJOJE G. 136D (1101/0001:1210), ALYTUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO (PRIEDAS)
Į pradžią