Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Protokolas, Nr. KPPn-88 2019-09-24
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KOMISIJA/DARBO GRUPĖ

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PETICIJŲ KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PETICIJŲ KOMISIJA

 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

 

2019-09-24 Nr. KPPn-88

 

 

Alytus

 

 

                      Posėdis įvyko 2019-09-18

                      Posėdžio pradžia 13.00 val.

                      Posėdžio pabaiga 14.00 val.                                                                                                      

                      Posėdžio pirmininkas Andrius Jučas, Peticijų komisijos pirmininkas.

                      Posėdžio sekretorius Giedrius Šimas, Peticijų komisijos narys.

                      Posėdyje dalyvavo visi Peticijų komisijos nariai Valė Gibienė, Edita Jurčienė, Laima Vincė Kirkliauskienė, Linas Stankevičius, Valdas Račkauskas.                  

DARBOTVARKĖ. Dėl Česlovo Galakvoščiaus ir gyventojų 2019-08-08 kreipimosi dėl istorinio Alytaus aerodromo išsaugojimo.

Andrius Jučas supažindino komisijos narius su darbotvarke, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Alytaus skyriaus 2019-09-18 pateikta informacija apie vykstančius teisminius ginčus dėl Valstybinės žemės panaudos sutarties, sudarytos su asociacija Alytaus aeroklubu, nutraukimo ir Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 2019-08-26 rašte pateikta informacija apie  Lietuvos Respublikos Vyriausybės planuojamus priimti sprendimus dėl aerodromų turto tolesnio naudojimo būdų, jei Alytuje, Miškininkų g. 3, esantis valstybei nuosavybės teise priklausantis turtas būtų priskirtas Alytaus miesto savivaldybės nuosavybėn. Taip pat pirmininkas informavo, jog į šį komisijos posėdį buvo kviestas kreipimosi iniciatorius Česlovas Galakvoščius, kuris iš pradžių sutiko atvykti komisijos posėdį, bet vėliau informavo, jog neatvyks. Komisijos pirmininkas paklausė, ar komisijos nariai turės klausimų kreipimosi iniciatoriui dėl ko reikėtų organizuoti kitą komisijos posėdį. Komisijos nariai klausimų kreipimosi iniciatoriui neturėjo.

                     A. Jučas supažindino komisijos narius su kreipimusi ir pasiūlė komisijai pateikti nuomonę ar kreipimąsi būtų galima pripažinti peticija. Komisijos pirmininkas pasiūlė komisijai vertinti atskirus kreipimesi nurodytus reikalavimus, ar šie atitinka Peticijų įstatyme nustatytus kriterijus.

                      KALBĖJO. Andrius Jučas, Giedrius Šimas, Valė Gibienė, Edita Jurčienė, Laima Vincė Kirkliauskienė, Linas Stankevičius, Valdas Račkauskas. Diskutuota darbotvarkės klausimu. Komisija pritarė komisijos pirmininko siūlymui.

                      Komisija diskutuoja apie kiekvieno iš kreipimosi reikalavimų atitikimą Peticijų įstatymo nuostatoms ir atskirai balsuoja dėl jų.

                       1. Reikalavimo atsisakyti siekio naikinti aerodromą (kreipimosi 8 p.) nepripažinti peticija, nes Alytaus miesto savivaldybės tarybos siekis surasti vietą Laisvajai ekonominei zonai (toliau – LEZ)  yra tik galimybių paieška, kuri įgyvendinama perkant Alytaus LEZ steigimo galimybių studijos parengimo paslaugą ir sprendimai bus priimami gavus šios studijos rengėjų pasiūlymus bei Vyriausybei priėmus sprendimą perduoti savivaldybei aerodromo turtą. Todėl šis reikalavimas neatitinka Peticijų įstatymo 9 straipsnio 3 dalies 2 punkto ir Peticijų komisijos nuostatų 14.2 papunkčio nuostatų, nes šiam reikalavimui įgyvendinti nereikia priimti naujo teisės akto ar pakeisti, papildyti galiojančio teisės akto.

Balsavimas. Vienbalsiai – už.

2. Reikalavimo atšaukti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-06-27 priimtą sprendimą Nr. T-185 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-11-24 sprendimo Nr. T-308 „Dėl pritarimo Alytaus aerodromo plėtros projekto rengimui ir jo pripažinimo strategiškai reikšmingu“ pripažinimo netekusiu galios“ ir „palikti galioti“ Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-11-24 sprendimą Nr. T-308 „Dėl pritarimo Alytaus aerodromo plėtros projekto rengimui ir jo pripažinimo strategiškai reikšmingu“  (kreipimosi 9 p.) nepripažinti peticija, nes jo įgyvendinimas yra pavėluotas –  šis sprendimas yra pripažintas netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-06-27 sprendimu Nr. T-185. Teisingumo ministro 2013-12-23 įsakymu Nr. 1R-298 patvirtintų Teisės aktų rengimo rekomendacijų 86 punkte nustatyta, jog teisės akto, kuriuo buvo pripažinti netekusiais galios kiti teisės aktai ar atskiros jų nuostatos, pripažinimas netekusiu galios neatkuria juo pripažintų netekusiais galios teisės aktų galiojimo, todėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-06-27 sprendimo Nr. T-185 pripažinimas netekusiu galios neatkurs negaliojančio Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-11-24 sprendimo Nr. T-308 „Dėl pritarimo Alytaus aerodromo plėtros projekto rengimui ir jo pripažinimo strategiškai reikšmingu“.  

Balsavimas. Vienbalsiai – už.

                      3. Siūlymo įveiklinti Alytaus aerodromą kaip jau sukurtą infrastruktūrą ir jį plėtoti miesto gyventojų poreikiams, turizmui ir kitoms paslaugoms (kreipimosi 10 p.) nepripažinti peticija vadovaujantis tais pačiais motyvais, kaip ir dėl kreipimosi 8 reikalavimo ir dėl to, jog už aerodromo įveiklinimą yra atsakingas Alytaus aeroklubas, kuris aerodromo žemės sklypą bei jame esančius statiniais naudojasi panauda, o ne savivaldybė, kuri nėra šio turto savininkė ar valdytoja. Aerodromo turtas šiuo metu yra Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės patikėjimo teise valdomas turtas. Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Departamentas), atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. gegužės 15 d. nutarimą Nr. 495 „Dėl Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės likvidavimo“, bus likviduotas, Departamentas inicijuos turto, esančio Alytaus miesto civilinio aerodromo teritorijoje, perdavimą Alytaus miesto savivaldybės nuosavybėn. Vyriausybė, likviduodama departamentą, sprendžia klausimą dėl aerodromo turto perdavimo savivaldybei. Kol šis turtas neperduotas Alytaus miesto savivaldybei, savivaldybė negali priimti sprendimų dėl jo. Šis reikalavimas neatitinka Peticijų įstatymo 9 straipsnio 3 dalies 2 punkto, Peticijų komisijos nuostatų 14.2 papunkčio nuostatų, nes jam įgyvendinti nereikia priimti naujo teisės akto ar pakeisti, papildyti galiojančio teisės akto.

Balsavimas. Vienbalsiai – už.

4. Reikalavimo ieškoti kitų teritorijų LEZ steigimui (kreipimosi 11 p.) nepripažinti peticija, nes šis reikalavimas šiuo metu yra įgyvendinamas, nes galimybių studijos pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje numatyta įvertinti tris galimas LEZ teritorijas Alytaus mieste, todėl šis reikalavimas neatitinka Peticijų įstatymo 9 straipsnio 3 dalies 2 punkto, Peticijų komisijos nuostatų 14.2 papunkčio nuostatų, nes nereikia priimti naujo teisės akto ar pakeisti, papildyti galiojančio teisės akto.

Balsavimas. Vienbalsiai – už.

5. Reikalavimo bendradarbiauti su Alytaus rajono savivaldybe (kreipimosi 12 p.) nepripažinti peticija,  nes šiuo metu bendradarbiavimas tarp Alytaus miesto ir rajono savivaldybių vyksta: Alytaus miesto savivaldybė yra delegavusi atstovą į Alytaus rajono savivaldybės sudarytą darbo grupę dėl pramonės parko galimybių studijos Alytaus rajone rengimo, todėl šis reikalavimas neatitinka Peticijų 9 straipsnio 3 dalies 2 punkto, Peticijų komisijos nuostatų 14.2 papunkčio nuostatų, nes jis vykdomas ir jam įgyvendinti nereikia priimti naujo teisės akto ar pakeisti, papildyti galiojančio teisės akto.

Balsavimas. Vienbalsiai – už.

NUTARTA. Česlovo Galakvoščiaus ir gyventojų 2019-08-08 kreipimosi dėl istorinio Alytaus aerodromo išsaugojimo nepripažinti peticija.

Balsavimas. Vienbalsiai – už.

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                                                            Andrius Jučas                        

 

 

Pasitarimo sekretorius                                                                                                         Giedrius Šimas

Į pradžią