Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-767 2019-09-19
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019-06-14 ĮSAKYMO NR. DV-486 „DĖL VERSLO GATVĖS ŽEMĖS SKLYPŲ ALYTUJE FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019-06-14 ĮSAKYMO NR. DV-486 „DĖL VERSLO GATVĖS ŽEMĖS SKLYPŲ ALYTUJE FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. rugsėjo 19 d. Nr.  DV-767

Alytus

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdamas į R. Jogmino IĮ 2019-09-09 prašymą Nr. 19/09-12(SR),

1. P a k e i č i u Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-06-14 įsakymo Nr. DV-486 „Dėl Verslo gatvės žemės sklypų Alytuje formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“ 1.7.5.7 papunktį ir jį išdėstau taip:

1.7.5.7. statinių servitutas S1 (kodas – 205) 0,0304 ha ploto;“

2. P a p i l d a u Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-06-14 įsakymą Nr. DV-486 „Dėl Verslo gatvės žemės sklypų Alytuje formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“ papunkčiu 1.7.5.8:

„1.7.5.8. servitutas (kodas – 218 – teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (viešpataujantis daiktas) 0,1483 ha ploto;“

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                          Rolandas Juonys

______________

 

 

Į pradžią