Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-724 2019-09-11
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ŽEMĖS SKLYPO RŪTŲ G. 33, ALYTUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS SKLYPO RŪTŲ G. 33, ALYTUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO

 

2019 m. rugsėjo 11 d. Nr.  DV-724

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 15 punktu, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 32 straipsnio 4 dalies 1 punktu, Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 5 punktu, atsižvelgdamas į Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-10-27 sprendimu Nr. T-290 „Dėl Alytaus miesto bendrojo plano, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2009-06-11 sprendimu Nr. T-146 „Dėl Alytaus miesto bendrojo plano keitimo tvirtinimo“, pakeistų sprendinių patvirtinimo“ patvirtintus sprendinius, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2019-08-01 žemės valdos projekto patikrinimo aktą Nr. FPA-286-(8.12), Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Alytaus skyriaus 2019-09-03 raštą Nr. 2SD-4490-(14.2.137 E.) „Dėl  žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto derinimo“:

1. Tvirtinu parengtą žemės sklypo Rūtų g. 33, Alytuje, formavimo ir pertvarkymo projektą (ŽPDRIS paslaugos bylos Nr. ZSFP-53781) (sprendinių brėžinys ir aiškinamasis raštas pridedami):

1.1.   planavimo organizatorius – Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius;

1.2.   projekto iniciatorius ir asmuo, finansuojantis projekto rengimą – (duomenys neskelbtini), atstovaujamas (duomenys neskelbtini) ir / ar (duomenys neskelbtini) pagal Alytaus miesto 3-ojo notaro biuro 2018-09-17 įgaliojimą Nr. 4841;

1.3.   projekto rengėja – Lina Navašinskienė, kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2R-FP-966, UAB L. Navašinskienės konsultacinė žemėtvarkos ir projektavimo kontora, Ugniagesių g. 1, Alytus;

1.4.   projekto tikslas / uždaviniai – suformuoti naują valstybinės žemės sklypą esamam (-iems) statiniui (statiniams) eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą tiesioginę paskirtį;

1.5.   į projekto teritoriją patenkančio žemės sklypo savininkai – Lietuvos Respublika, šio žemės sklypo plotas – apie 0,0611 ha;

1.6.   suprojektuoto žemės sklypo (sprendinių brėžinyje žymima Nr. 01) duomenys:

1.6.1.  plotas 0,0612  ha;

1.6.2.  pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita;

1.6.3.  naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos;

1.6.4.  specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos (Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, skyriai) – I (Ryšių linijų apsaugos zonos), V (Aerodromo apsaugos zonos ir aerodromo sanitarinės apsaugos zonos), VI (Elektros linijų apsaugos zonos), IX (Dujotiekių apsaugos zonos), XX (Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos), XLIX (Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos);

1.6.5.  servitutai nenustatomi.

2. Nurodau, kad:

2.1.   kad žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas įsigalioja nuo šio įsakymo priėmimo dienos;

2.2.   šis įsakymas skelbiamas Alytaus miesto savivaldybės administracijos interneto svetainėje www.alytus.lt.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                          Rolandas Juonys

______________

 

 

Dokumento priedai:
DV-724 - DĖL ŽEMĖS SKLYPO RŪTŲ G. 33, ALYTUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO (PRIEDAS)
Į pradžią