Susijęs Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-730 2019-09-11
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL STUDENTŲ GATVĖS ŽEMĖS SKLYPŲ ALYTUJE FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL STUDENTŲ GATVĖS ŽEMĖS SKLYPŲ ALYTUJE FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO

 

2019 m. rugsėjo 11 d. Nr.  DV-730

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 15 punktu, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 32 straipsnio 4 dalies 1 punktu, Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 5 punktu, atsižvelgdamas į Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-10-27 sprendimu Nr. T-290 „Dėl Alytaus miesto bendrojo plano, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2009-06-11 sprendimu Nr. T-146 „Dėl Alytaus miesto bendrojo plano keitimo tvirtinimo“, pakeistų sprendinių patvirtinimo“ patvirtintus sprendinius ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2019 m. rugsėjo 6 d. žemėtvarkos planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. FPA-321-(8.12.):

1. T v i r t i n u parengtą Studentų gatvės žemės sklypų Alytuje formavimo ir pertvarkymo projektą (ŽPDRIS paslaugos bylos Nr. ZSFP-41504) (sprendinių brėžinys ir aiškinamasis raštas pridedami):

1.1. planavimo organizatorius – Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius;

1.2. projekto iniciatorius – Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius;

1.3. projekto rengėjas – K. Kazlausko individuali įmonė „Geoplius“, Saulėtekio g. 10, Lazdijai, Kęstutis Kazlauskas (kvalifikacijos pažymėjimo Nr. FP-142);

1.4. projekto tikslas – suformuoti naują valstybinės žemės sklypą;

1.5. suprojektuoto žemės sklypo (sprendinių brėžinyje žymima projektinis Nr. 1) duomenys:

1.5.1. plotas 0,1593 ha;

1.5.2. pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita;

1.5.3. naudojimo būdas – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos;

1.5.4. specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos (Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, skyriai) – I (Ryšių linijų apsaugos zonos), V (Aerodromo apsaugos zonos), VI (Elektros linijų apsaugos zonos), XIX (Nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorija ir apsaugos zonos), XLVIII (Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos), XLIX (Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos);

1.5.5. siūlomi nustatyti servitutai:

1.5.5.1. servitutas S (kodas – 222) – teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas)) – 0,0054 ha ploto;

1.5.5.2. servitutas S1 (kodas – 222) – teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas)) – 0,0445 ha ploto.

2. N u r o d a u, kad žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas įsigalioja nuo šio įsakymo priėmimo dienos.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                          Rolandas Juonys

______________

 

 

Dokumento priedai:
DV-730 - DĖL STUDENTŲ GATVĖS ŽEMĖS SKLYPŲ ALYTUJE FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO (PRIEDAS)
Į pradžią