Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-317 2019-09-11
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 


                                                                                                                              Projektas

2019-09-11 Nr. TŽ-317

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-08-25 SPRENDIMO NR.T-235 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ TEIKIMO IR ATRANKOS KONKURSO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

Pripažinti netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimą Nr. T-235 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės projektų paraiškų teikimo ir atrankos konkurso tvarkos aprašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                      


 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-08-25 SPRENDIMO NR.T-235 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ TEIKIMO IR ATRANKOS KONKURSO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-09-11

(data)

Alytus

 

 

 

Patvirtinus naują Alytaus miesto savivaldybės projektinės iniciatyvos „Tau, Alytau“ atrankos ir finansavimo tvarkos aprašą, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimas Nr. T-235 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės projektų paraiškų teikimo ir atrankos konkurso tvarkos aprašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais nebetenka galios.

 

 

 

Vyriausioji specialistė                                                                         Raimonda Dirsienė

 

Tel. (8 315) 55 152, el. p. raimonda.dirsiene@alytus.lt

Į pradžią