Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-712 2019-09-06
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL PAREIGYBĖS APRAŠYMO TVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL PAREIGYBĖS APRAŠYMO TVIRTINIMO

 

2019 m. rugsėjo 6 d. Nr.  DV-712

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo ir vertinimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimo Nr. 1176 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimo“ 1 punktu, Studijų krypčių ir krypčių grupių, pagal kurias vyksta studijos aukštosiose mokyklose, sąrašu, patvirtintu 2016-12-01 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-1075 „Dėl studijų krypčių ir krypčių grupių, pagal kurias vyksta studijos aukštosiose mokyklose, sąrašo, jo keitimo tvarkos, kvalifikacinių laipsnių sąrangos ir studijų programų pavadinimų sudarymo principų patvirtinimo“ ir atsižvelgdamas į Miesto ūkio skyriaus vedėjos P. Raškauskienės 2019-08-19 raštą Nr. VD-2606 (3.28),

tvirtinu Alytaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybės aprašymą (pridedama).

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                          Rolandas Juonys

______________

 

 

Dokumento priedai:
DV-712 - DĖL PAREIGYBĖS APRAŠYMO TVIRTINIMO (PRIEDAS)
Į pradžią