Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-259 2019-09-03
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ LIGONINĖS G. 12, ALYTUJE, PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ LIGONINĖS G. 12, ALYTUJE, PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS

 

2019-08-29 Nr.  T-259

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, 48 straipsnio 2 dalimi, Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 12 straipsnio 1 dalimi, 14 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Alytaus miesto savivaldybės ir valstybės turto valdymo naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-01-30 sprendimu Nr. T-14 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės ir valstybės turto valdymo naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 13.2, 14.1, 16.1 papunkčiais, atsižvelgdama į VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės 2018-12-11 raštą Nr. SD-2656 „Dėl negyvenamųjų patalpų poreikio“, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Perduoti 10 metų VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninei pagal panaudos sutartį laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą – negyvenamąją 38,49 kv. m ploto patalpą – garažą Ligoninės g. 12, Alytuje (nekilnojamojo turto kadastro duomenų byloje Nr. 11-2363 pastatas pažymėtas plane 7G1p, pastato unikalus Nr. 1193-0001-2073, patalpa pažymėta 1-39).

2. Įgalioti Alytaus miesto savivaldybės administracijos Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėją pasirašyti sprendimo 1 punkte nurodyto turto panaudos sutartį bei perdavimo ir priėmimo aktą.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                        Nerijus Cesiulis

______________

 

 

Į pradžią