Atsisiųskite aktą byloje
Protokolas, Nr. KPPn-76 2019-08-30
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KOMISIJA/DARBO GRUPĖ

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 


 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ETIKOS KOMISIJA 

 

 

  SPRENDIMAS 

DĖL JURGITOS ŠUKEVIČIENĖS

 

 2019 m. rugpjūčio 13 d.   Nr. KPPn-76

Alytus

 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybos etikos komisija (toliau – Komisija): pirmininkė Vilija Ramanauskienė, nariai: Laima Vincė Kirkliauskienė, Aušra Kišonienė, Sigitas Leonavičius, Gintarė Minsevičiūtė-Balynienė, Gitana Pranckienė, Valdas Račkauskas, Kęstutis Šlekys, Valerijus Vencius  2019-07-24 posėdyje išnagrinėjusi Gintaro Šiurkaus 2019-07-23 prašyme „Dėl Alytaus miesto savivaldybės mero Nerijaus Cesiulio, mero pavaduotojų Šarūno Klėgerio ir Jurgitos Šukevičienės, taip pat administracijos direktoriaus Rolando Juonio elgesio vertinimo“ nurodytas aplinkybes ir įvertinusi tyrimo metu surinktą medžiagą, n u s t a t ė:

 

Tyrimo pagrindas ir dalykas

Gintaras Šiurkus 2019-07-23 prašyme „Dėl Alytaus miesto savivaldybės mero Nerijaus Cesiulio, mero pavaduotojų Šarūno Klėgerio ir Jurgitos Šukevičienės, taip pat administracijos direktoriaus Rolando Juonio elgesio vertinimo“ teigia, kad 2019 m. gegužės 30 ir 31 dienomis Alytaus miesto savivaldybė buvo palikta be atsakingų vadovų, nes visi minėti asmenys išvyko į Druskininkus dalyvauti mokymuose. Jis teigia, kad toks elgesys neatsakingas ir nesuderinamas su Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo nuostatomis ir prašo ištirti, ar minėti asmenys nepažeidė Lietuvos Respublikos valstybės politikų etikos kodekso 4 straipsnio 9 punkto.

Komisija vertina, ar J. Šukevičienė pažeidė / nepažeidė Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo ir Lietuvos Respublikos valstybės politikų etikos kodekso 4 straipsnio 9 punkto 4 straipsnio 1 dalies ir 5 straipsnio 1 dalies nuostatas (-ų).

Nustatytos faktinės aplinkybės

Savivaldybės mero pavaduotoja J. Šukevičienė 2019 m. gegužės 30–31 d. buvo išvykusi į komandiruotę Druskininkuose dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo seminare „Kūrybinis mąstymas: novatoriškos idėjos ir sprendimai. Sprendimų priėmimas savivaldoje, bendruomenės informavimas ir įtraukimas į sprendimų priėmimo procesus“. Komandiruotės pagrindas – savivaldybės mero 2019 m. gegužės 28 d. potvarkis Nr. MP2-116-(4.2) „Dėl komandiruotės į Druskininkus“.  Potvarkis nustatyta tvarka vizuotas, įskaitant Teisės skyriaus specialistus, kurie teisiškai vertina potvarkių projektus.

Paaiškinimai

Pranešimas apie tyrimą savivaldybės mero pavaduotojai J. Šukevičienei įteiktas 2019-07-26 (reg. Nr. VD-2374 (1.35). J. Šukevičienė nepasinaudojo teise teikti komisijai paaiškinimus, prašymus ir įrodymus raštu.  

 

Teisinis veikos vertinimas ir motyvai

Savivaldybės mero pavaduotojo veiklą ir vykimo į komandiruotes tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas ir Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamentas.

Vietos savivaldos įstatymo 4 str. nustatyta, kad pagrindiniai principai, kuriais grindžiama vietos savivalda, yra <...> savivaldybės veiklos ir savivaldybės institucijų priimamų sprendimų teisėtumo. Savivaldybės institucijų <...> veikla ir visais jų veiklos klausimais priimti sprendimai turi atitikti įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus (4  str. 6 dalies 6 punktas).

Vietos savivaldos įstatymo 19 str. 16 d. nustatyta, kad „Meras ir mero pavaduotojas į komandiruotes vyksta reglamento nustatyta tvarka“.

Alytaus miesto savivaldybės tarybos reglamento, galiojusio iki 2019 m. birželio 27 d.,  229 punkte nustatyta, kad „Mero ir mero pavaduotojo (-ų), <...> išvykimas į komandiruotes įforminamas mero potvarkiu“.

Mero pavaduotoja J. Šukevičienė dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo seminare „Kūrybinis mąstymas: novatoriškos idėjos ir sprendimai. Sprendimų priėmimas savivaldoje, bendruomenės informavimas ir įtraukimas į sprendimų priėmimo procesus“ buvo komandiruota savivaldybės mero 2019 m. gegužės 28 d. potvarkiu Nr. MP2-116-(4.2) „Dėl komandiruotės į Druskininkus“. 

Potvarkis nustatyta tvarka vizuotas, įskaitant Teisės skyriaus specialistus, kurie atsakingi už teisės aktų projektų teisinį vertinimą.

  Visapusiškai įvertinusi tyrimo metu nustatytas aplinkybes Komisija daro išvadą, kad mero pavaduotojos J. Šukevičienės veiksmuose nėra Vietos savivaldos įstatymo ir Lietuvos Respublikos valstybės politikų etikos kodekso nuostatų pažeidimo požymių.  

Alytaus miesto savivaldybės tarybos etikos komisija, atsižvelgdama į tyrimo metu surinktą medžiagą ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 3 dalies 3 punktu,

n u s p r e n d ė:

1. Pripažinti, kad Alytaus miesto savivaldybės mero pavaduotoja J. Šukevičienė nepažeidė Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo ir Lietuvos Respublikos valstybės politikų etikos kodekso  nuostatų.

2. Sprendimo kopiją išsiųsti Alytaus miesto savivaldybės mero pavaduotojai J. Šukevičienei.

3. Sprendimo kopiją išsiųsti Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai.

4. Sprendimą paskelbti interneto portale www.alytus.lt.

 

Komisijos pirmininkė              (parašas)                                                           Vilija Ramanauskienė

 

 

Balsavimas.

Už – 9

Prieš – 0.   

Į pradžią