Atsisiųskite aktą byloje
Protokolas, Nr. KPPt-332 2019-09-02
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KOMISIJA/DARBO GRUPĖ

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
K

NEREIKALINGO ARBA NETINKAMO (NEGALIMO) NAUDOTI  TURTO PRADINĖS PARDAVIMO KAINOS NUSTATYMO KOMISIJOS

 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS

                                                  

2019-09-02  Nr. KPPt-332

Alytus

 

Posėdis įvyko 2019-09-02

Posėdžio pradžia 15.00  val.

Posėdžio pabaiga  15.30  val.

                     Posėdžio pirmininkė  Auksė Juonienė.

                     Posėdžio sekretorė  Laima Baliukonienė.

                     Dalyvauja komisijos nariai:   Romualdas Paulauskas, Algimantas Tarasevičius.

                     DARBOTVARKĖ:

1. Dėl ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo  turto, pripažinto netinkamu (negalimu) naudoti, pradinių pardavimo kainų nustatymo.

2. Dėl valstybei ir savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio materialiojo turto, pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, pradinių pardavimo kainų sumažinimo.

                     SVARSTYTA.  Ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto, pripažinto netinkamu (negalimu) naudoti, pradinės pardavimo kainos.

           1.1 Ilgalaikis materialusis turtas, kurio įsigijimo vertė 16 519,25  Eur, sukauptas nusidėvėjimas 16 518,96, likutinė vertė 0,29 Eur,  kuris Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus  2019-08-26  įsakymo  Nr. DV-675 „Dėl savivaldybės turto pripažinimo nereikalingu,  jo perdavimo, pardavimo viešajame prekių aukcione“ 1.2 papunkčiu pripažintas nereikalingu savivaldybei ir šio įsakymo 3.1 ir 3.3 punktuose nurodyta  nustatyti nereikalingo  turto pradinę pardavimo kainą ir jį   parduoti  viešajame prekių aukcione.

NUTARTA.   Nustatyti šią  ilgalaikio  materialiojo  turto pradinę pardavimo kainą:

 

Eil. Nr.

Turto pavadinimas

Eksploa

tacijos pradžia

Invento

rinis Nr.

Kiekis

Įsigijimo savikaina, Eur

Sukauptas nusidėvė

jimas, Eur

Likutinė vertė, Eur

Pradinė

pardavimo

kaina, Eur

1.

Kopijavimo aparatas „MPW2400“

2008 m.

014159

1

16 519,25

16 518,96

0,29

 

500,00

 

           1.2. Trumpalaikis materialusis turtas, kurio įsigijimo vertė  966,79  Eur,   kuris Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus  2019-09-26  įsakymo  Nr. DV-675 „Dėl savivaldybės turto pripažinimo nereikalingu ,  jo pardavimo viešajame prekių aukcione “ 1.2 papunkčiu pripažintas nereikalingu ir 3.1 ir 3.3 papunkčiais nurodyta  nustatyti šio nereikalingo turto pradines pardavimo kainas ir jį   parduoti  viešame prekių aukcione.

 

NUTARTA.   Nustatyti šias  trumpalaikio  materialiojo  turto pradines pardavimo kainas:

Eil. Nr.

Turto pavadinimas

Vieneto kaina, Eur

Kiekis, vnt.

Suma, Eur

Pradinė

pardavimo

kaina, Eur

1.

Spindulinis šildytuvas HL

174,64

1

174,64

20,00

2.

Spindulinis šildytuvas HL 17

174,64

3

523,92

20,00

3.

Seifas

40,84

1

40,84

10,00

4.

Dviratis „Torpado“ T441 Majesty“,  rėmo numeris ESXH12002628

227,39

1

227,39

 

100,00

 

2. SVARSTYTA. Valstybei ir savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio materialiojo turto, pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, pradinių pardavimo kainų sumažinimas.

2.1. Ilgalaikio materialiojo turto (2001 m. autobusas „Mercedes Benz Sprinter-308“, valstybinis Nr. RVM273, inventorinis Nr. 015015, tapatumo Nr. WDB9036631R280796, įsigijimo vertė 29 532,55 Eur, likutinė vertė 0,00 Eur) pradinė pardavimo kaina – 1 955 Eur (tūkstantis devyni šimtai penkiasdešimt penki eurai).

          Komisijos pirmininkė Auksė Juonienė informavo komisiją, kad autobusas „Mercedes Benz Sprinter-308“ du kartus neparduotas viešajame prekių aukcione ir pasiūlė neparduoto turto kainą sumažinti 30 procentų.

                     Kitų pasiūlymų nepateikta.

NUTARTA.

Sumažinti autobuso „Mercedes Benz Sprinter-308“, valstybinis Nr. RVM273, inventorinis Nr. 015015,  pradinę  pardavimo kainą 1 955 Eur  30 proc. ir nustatyti pradinę pardavimo kainą – 1 369 Eur (vienas tūkstantis trys šimtai šešiasdešimt devyni eurai).

2.2. Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio materialiojo turto (patikėjimo teise valdo Alytaus muzikos mokykla), pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, pradinės pardavimo kainos sumažinimas.

Komisijos sekretorė Laimutė Baliukonienė informavo komisiją, kad vykusiame aukcione liko neparduoti du pianinai (100 Eur vieneto kaina) ir pasiūlė mažinti neparduoto turto kainas 30 procentų.

Kitų pasiūlymų nepateikta.

NUTARTA. Nustatyti šias ilgalaikio materialiojo turto pradines pardavimo kainas:

 

Eil. Nr.

Turto pavadinimas

Įsigijimo metai

Inventorinis Nr.

Įsigijimo vertė, Eur

Pradinė pardavimo kaina, Eur

1.

Pianinas „Ryga“

1978

01331230

322,93

70,00

2.

Pianinas „Tokata“

1981

01331510

322,93

70,00

 

 

Nutarimas priimtas visais balsais.

 

 

Posėdžio pirmininkė                                                                           Auksė Juonienė                                                                         

 

 

Posėdžio sekretorė                                                                              Laima Baliukonienė

Į pradžią