Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-699 2019-08-30
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ŽEMĖS SKLYPO PULKO G. 56, ALYTUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS SKLYPO PULKO G. 56, ALYTUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO

 

2019 m. rugpjūčio 30 d. Nr.  DV-699

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 15 punktu, Žemės įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklių patvirtinimo“, atsižvelgdama į Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-10-27 sprendimu Nr. T-290 „Dėl Alytaus miesto bendrojo plano, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2009-06-11 sprendimu Nr. T-146 „Dėl Alytaus miesto bendrojo plano keitimo tvirtinimo“, pakeistų sprendinių patvirtinimo“ patvirtintus sprendinius, pareiškėjo (-ų) 2019-08-28 prašymą,

nurodau:

1.    Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriui pradėti rengti žemės sklypo Pulko g. 56, Alytuje, formavimo ir pertvarkymo projektą ir vykdyti kitus su projektavimo organizavimu susijusius veiksmus Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (toliau – ŽPDRIS), paslaugos bylos Nr. ZSFP-64716.

2.    Duomenis projektui rengti:

2.1. projekto iniciatorius ir asmuo, finansuojantis projekto rengimą – (duomenys neskelbtini);

2.2. formuojamo / pertvarkomo žemės sklypo plotas – apie 0,0657 ha;

2.3. kitos paskirties žemės sklypo naudojimo būdas – susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos;

2.4. projekto tikslas – formuojamas naujas valstybinės žemės sklypas esamam (-iems) statiniui (-iams), unikalus Nr. 1193-5003-1015, Nr. 1193-5003-1026, Nr. 1193-5003-1037, Nr. 1193-5003-1048, Nr. 1193-5003-1059, eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą tiesioginę paskirtį.

3.    Projekto rengimo, viešinimo, derinimo, tikrinimo bei tvirtinimo procedūras vykdyti per ŽPDRIS.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir pagrindais.

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja,                                                                                             

atliekanti administracijos direktoriaus pareigas                                                     Neringa Rinkevičiūtė

______________

 

Į pradžią