Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-290 2019-08-13
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UAB „JUICE & WATER GROUP“ VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS SUTARTIES PRIEŠ TERMINĄ NUTRAUKIMO

                                                                                                                              Projektas

2019-08-13 Nr. TŽ-290

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UAB „JUICE & WATER GROUP“ VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS SUTARTIES PRIEŠ TERMINĄ NUTRAUKIMO

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Nekilnojamojo turto registro įstatymo 16 straipsniu, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011-05-26 sprendimo Nr. T-144 „Dėl valstybinės žemės sklypų, savivaldybės valdomų patikėjimo teise Alytaus pramonės parke, nuomos be aukciono“ 2.2 papunkčiu, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018-10-25 sprendimu Nr. T-315 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „Juice & Water group“ investicijų sutarties prieš terminą nutraukimo“ ir atsižvelgdama į 2019-06-06 Žemės sklypo patikrinimo aktą Nr. A-1, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Nutraukti prieš terminą Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „Juice & Water group“ 2011-06-07 valstybinės žemės nuomos sutartį Nr. SR-901, pagal kurią UAB „Juice & Water group“ nuomojo 3,6887 ha žemės sklypą (kadastro Nr. 1101/0001:1149), esantį Fortų g. 3, Alytaus mieste.

2. Įgalioti Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorių atlikti Nekilnojamojo turto registre įregistruotų daiktinių teisių į nekilnojamąjį daiktą ir juridinių faktų išregistravimo procedūras.

Šis sprendimas gali būti apskųstas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                      


 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UAB „JUICE & WATER GROUP“ VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS SUTARTIES PRIEŠ TERMINĄ NUTRAUKIMO

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-08-13

(data)

Alytus

 

 

 

Sprendimo projektas parengtas atsižvelgiant į Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011-05-26 sprendimo Nr. T-144 „Dėl valstybinės žemės sklypų, savivaldybės valdomų patikėjimo teise Alytaus pramonės parke, nuomos be aukciono“ 2.2 papunktį, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018-10-25 sprendimą Nr. T-315 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „Juice & Water group“ investicijų sutarties prieš terminą nutraukimo“ ir 2019-06-06 Žemės sklypo patikrinimo aktą Nr. A-1. Atliekant patikrinimą nustatyta, kad žemės sklype pastatyti gamybinių, sandėliavimo ir administracinių patalpų pastoliai, žemės sklype sandėliuojamos statybinės atliekos, skalda, žvyras, žemės paviršius nebaigtas tvarkyti, žemės sklypas ir nebaigti statyti pastatai apaugę žolėmis, sklypas neprižiūrimas. Žemės sklype, esančiame, Fortų g. 3, Alytuje, nėra faktinio žemės naudojimo susijusio su statiniais – tai yra jokio ekonominio efektyvumo nesukuriantis naudojimas, o žemės sklypo naudingosios savybės nėra eksploatuojamos, ūkinė veikla nevykdoma. 2019-08-06 duomenimis UAB Juice & Water group“ Alytaus miesto savivaldybei skolinga 4475,32 Eur žemės nuomos mokesčio ir žemės nuomos mokesčio delspinigių. Nutraukus Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „Juice & Water group“ 2011-05-12 investicijų sutartį Nr. SR-772, yra pagrindas nutraukti ir 2011-06-07 valstybinės žemės nuomos sutartį Nr. SR-901.

 

 

 

vyriausioji specialistė                                                                          Renata Sušinskienė

 

Tel. (8 315) 55 167, el. p. renata.susinskiene@alytus.lt

Į pradžią