Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-284 2019-08-16
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL PAMINKLO DAINAVOS APYGARDOS PARTIZANAMS ALYTUJE

                                                                                                                              Projektas

2019-08-13 Nr. TŽ-284

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL PAMINKLO DAINAVOS APYGARDOS PARTIZANAMS ALYTUJE

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Alytaus miesto monumentaliosios dailės kūrinių statymo ir jų priežiūros tvarkos aprašo, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-08-27 sprendimu Nr. T-234 „Dėl Alytaus miesto monumentaliosios dailės kūrinių statymo ir jų priežiūros tvarkos aprašo tvirtinimo“, 9.5 papunkčiu, atsižvelgdama į paminklo Dainavos apygardos partizanams pastatymo Alytuje 2019-07-30 pasitarimo  protokolą Nr. KPPt-283, Monumentaliosios dailės kūrinių statymo ir priežiūros komisijos, sudarytos Alytaus miesto savivaldybės mero 2018-05-25 potvarkiu,  Nr. M-20 „Dėl Monumentaliosios dailės kūrinių statymo ir priežiūros komisijos sudarymo“, 2019-08-19 posėdžio protokolą Nr. KPPt-306,  Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1.      Leisti įamžinti ir pastatyti paminklą Dainavos apygardos partizanams Senamiesčio skvere (žemės sklypo kadastrinis Nr. 1101/0018:1986),  Alytuje (numatomos paminklo Dainavos apygardos partizanams pastatymo vietos planas pridedamas).

2.        Numatyti Alytaus miesto savivaldybės 2020 m. biudžete lėšas paminklo Dainavos apygardos partizanams pamato projektui ir aplinkos sutvarkymo projektui parengti ir įgyvendinti.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                      


 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL PAMINKLO DAINAVOS APYGARDOS PARTIZANAMS ALYTUJE

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-08-13

(data)

Alytus

 

 

 

Alytaus miesto Senamiesčio skvere ir Alytaus miesto savivaldybės tarybos posėdžių salėje 2019 m. liepos 24 d. įvyko pasitarimas dėl paminklo Dainavos apygardos partizanams pastatymo Alytuje (2019-07-30 pasitarimo protokolo Nr. KPPt-283 kopija pridedama). Šio pasitarimo metu buvo nutarta siūlyti Alytaus miesto savivaldybės tarybai priimti sprendimą dėl leidimo įamžinti Dainavos apygardos partizanų atminimą Alytuje ir pastatyti jiems skirtą paminklą Senamiesčio skvere. (Pridedama Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Genocido ir rezistencijos tyrimo departamento 2016-12-07 istorinės-archyvinės pažymos Nr. 9R-783 dėl Dainavos apygardos kopija.)

Alytaus miesto savivaldybė turi parinkti žemės sklypą paminklui Dainavos apygardos partizanams ir organizuoti jo pastatymą, teisės aktų nustatyta tvarka atlikti paminklo teisinę registraciją, numatyti iš Alytaus miesto savivaldybės biudžeto lėšų paminklo Dainavos apygardos partizanams pamato projektui ir aplinkos sutvarkymo projektui parengti ir įgyvendinti.

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras yra įsipareigojęs skirti lėšas paminklui Dainavos apygardos partizanams suprojektuoti, pagaminti ir pastatyti.

Klausimas dėl paminklo Dainavos apygardos partizanams pastatymo vietos svarstomas nuo 1997 metų (jau 22 metus). Pateikiame Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro informaciją apie bandymo pastatyti  paminklą Dainavos apygardos partizanams 2016-2018 m. veiksmus (pridedama).

Monumentaliosios dailės kūrinių statymo ir priežiūros komisijos, sudarytos Alytaus miesto savivaldybės mero 2018-05-25 potvarkiu Nr. M-20 „Dėl Monumentaliosios dailės kūrinių statymo ir priežiūros komisijos sudarymo“, posėdis įvyko 2019-08-09, posėdžio protokolas užregistruotas 2019-08-19. Šiame posėdyje buvo nutarta Alytaus miesto savivaldybės tarybos narius supažindinti su pasisakiusių Monumentaliosios dailės kūrinių statymo ir priežiūros komisijos narių nuomone dėl Dainavos apygardos partizanams paminklo pastatymo Senamiesčio skvere. Monumentaliosios dailės kūrinių statymo ir priežiūros komisijos 2019-08-19 posėdžio protokolo Nr. KPPt-306 kopija pridedama.

 

PRIDEDAMA. 10 lapų.

 

 

 

Specialistė                                                Vida Daukšienė

 

Tel. (8 315) 55 174, el. p. vida.dauksiene@alytus.lt

Dokumento priedai:
TŽ-284 - DĖL PAMINKLO DAINAVOS APYGARDOS PARTIZANAMS ALYTUJE
TŽ-284 - DĖL PAMINKLO DAINAVOS APYGARDOS PARTIZANAMS ALYTUJE
TŽ-284 - DĖL PAMINKLO DAINAVOS APYGARDOS PARTIZANAMS ALYTUJE
TŽ-284 - DĖL PAMINKLO DAINAVOS APYGARDOS PARTIZANAMS ALYTUJE
TŽ-284 - DĖL PAMINKLO DAINAVOS APYGARDOS PARTIZANAMS ALYTUJE
Į pradžią