Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-291 2019-08-13
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 


                                                                                                                              Projektas

2019-08-13 Nr. TŽ-291

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. LIEPOS 30 D. SPRENDIMO NR. T-200 „DĖL VŠĮ ALYTAUS APSKRITIES S. KUDIRKOS LIGONINĖS STEBĖTOJŲ TARYBOS SUDARYMO“ PAKEITIMO

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. T-200 „Dėl VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės stebėtojų tarybos sudarymo“ 1 punkto 2 pastraipą ir vietoj „Jurgita Eidukevičienė, Alytaus miesto savivaldybės tarybos narė, steigėjo paskirta atstovė;“ įrašyti „Jurgita Šukevičienė, Alytaus miesto savivaldybės tarybos narė, steigėjo paskirta atstovė;“.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                      


 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. LIEPOS 30 D. SPRENDIMO NR. T-200 „DĖL VŠĮ ALYTAUS APSKRITIES S. KUDIRKOS LIGONINĖS STEBĖTOJŲ TARYBOS SUDARYMO“ PAKEITIMO

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-08-13

(data)

Alytus

 

 

 

Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos (toliau – LNSS) viešosios įstaigos veiklos viešumui užtikrinti sudaroma stebėtojų taryba. LNSS viešosios įstaigos stebėtojų taryba yra patariamasis organas, sudaromas penkeriems metams. Nauja stebėtojų taryba bus tvirtinama 2020 metais.

Pasikeitus Alytaus miesto savivaldybės tarybos sudėčiai, Jurgita Šukevičienė, Alytaus miesto savivaldybės tarybos narė, pakeičia buvusią Alytaus miesto savivaldybės tarybos narę Jurgitą Eidukevičienę.

 

 

Vyriausioji specialistė                                                                         Irma Maskeliūnienė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel. (8 315) 55 145, +370 612 46005, el. p. irma.maskeliuniene@alytus.lt

Į pradžią