Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-287 2019-08-13
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 


                                                                                                                              Projektas

2019-08-13 Nr. TŽ-287

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UAB „JUODAS MEDIS“ INVESTICIJŲ SUTARTIES NUTRAUKIMO PRIEŠ TERMINĄ

 

2019-09-26 Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio
4 dalimi, Civilinio kodekso 6.217 straipsnio 1 ir 5 dalimis, 6.218 straipsnio 1 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „Juodas medis“ 2017-02-01 investicijų sutarties Nr. SRN-11(57.5) 6.2 papunkčiu, atsižvelgdama į Alytaus miesto savivaldybės administracijos
2019-07-10 raštą Nr. SD-5839 (57.4) „Dėl investicijų sutarties prieš terminą nutraukimo“, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Nutraukti prieš terminą nuo 2019 m. spalio 1 d. Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „Juodas medis“ 2017-02-01 investicijų sutartį Nr. SRN-11(57.5) įmonei neįvykdžius sutartyje prisiimtų įsipareigojimų.

  Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                      


 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UAB „JUODAS MEDIS“ INVESTICIJŲ SUTARTIES NUTRAUKIMO PRIEŠ TERMINĄ

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-08-13

(data)

Alytus

 

 

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnio 1 dalimi, 6.218 straipsnio 1 dalimi ir Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „Juodas medis“ 2017-02-01 investicijų sutarties Nr. SRN-11(57.5) 6.2 papunkčiu teikiamas tarybos sprendimo dėl 2017-02-01 investicijų sutarties Nr. SRN-11(57.5) nutraukimo projektas, nes įmonė UAB „Juodas medis“ nėra įvykdžiusi nė vieno investicijų sutarties 3 dalies įsipareigojimo: ne vėliau kaip per 6 mėn. nuo šios sutarties pasirašymo pateikti dokumentus, įrodančius projekto finansavimą ir ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo žemės sklypo nuomos sutarties pasirašymo dienos pradėti statybas, per 24 mėnesius nuo žemės sklypo nuomos sutarties pasirašymo dienos padaryti ne mažesnes kaip 779 tūkst. Eur investicijas statyboms vykdyti ir įrenginiams įsigyti, ne vėliau kaip per 24 mėnesius nuo žemės sklypo nuomos sutarties pasirašymo dienos pradėti gamybos veiklą ir sukurti ne mažiau kaip 12 naujų darbo vietų.

Alytaus miesto savivaldybės administracija 2017-06-26 raštu Nr. SD-8022 (57.4) „Dėl investicijų sutarties vykdymo“, 2018-03-02 raštu Nr. SD-2671 (57.5.) „Dėl investicijų sutarties vykdymo“, 2018-07-26 raštu Nr. SD-8292 (57.4.) „Dėl informacijos pateikimo apie investicijų sutarties įsipareigojimų vykdymą“, 2018-09-19 raštu Nr. SD-10147(57.4.)  „Dėl nevykdomos veiklos Alytaus miesto pramonės parke“ įmonę buvo įspėjusi apie galimą investicijų sutarties nutraukimą, nes investuotojas nesilaiko įsipareigojimo iki 2019-03-17 padaryti ne mažesnes kaip 779 tūkst. Eur investicijas statyboms vykdyti ir įrenginiams įsigyti, pradėti gamybos veiklą ir sukurti ne mažiau kaip 12 naujų darbo vietų. Tačiau iki šiol pastato montavimo-statybos darbai Fortų g. 14, Alytuje, nepradėti, medžio perdirbimo veikla nevykdoma.

Sklypas Fortų g. 14, Alytuje, nėra naudojamas pagal 2017-02-03 valstybinės žemės nuomos sutarties Nr. SRN-16-(32.25.) naudojimo paskirtį (gamybos ir sandėliavimo). Taip pat 2018-10-10 iš UAB „Juodas medis“ gautas pranešimas, kad buvo susidurta su aplinkosaugos zonų problemomis ir prašoma pakeisti investicijų sutarties veiklą iš medžio perdirbimo į metalo surinkimo ir sandėliavimo, tačiau Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-03-28 posėdyje investicijų sutarties keitimui nebuvo pritarta. Investuotojui apie sutarties nutraukimą buvo išsiųstas raštas prieš 60 dienų 2019-04-01 raštu Nr. SD-2781 (57.1.) „Dėl investicijų sutarties prieš terminą nutraukimo“, kaip numatyta investicijų sutartyje, tačiau investuotojas rašto neatsiėmė. 2019-05-29 raštas Nr. SD-4534 (57.4.) „Dėl investicijų sutarties prieš terminą nutraukimo“ investuotojui išsiųstas pakartotinai su įteikimu, rašto taip pat įteikti nepavyko. 2019-07-10 raštas Nr. SD-5839 (57.4.) buvo įteiktas 2019-07-19 su antstolės Sonatos Vaicekauskienės pagalba. 60 dienų įspėjimo apie sutarties nutraukimą terminas skaičiuojamas nuo rašto įteikimo dienos.

 

 

 

 

Vyriausiasis specialistas                                                                      Mantas Lisauskas

 

Tel. (8 315) 55 139, +370 620 24483, el. p. mantas.lisauskas@alytus.lt

Į pradžią