Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-286 2019-08-13
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-06-16 SPRENDIMO NR. T-209 „DĖL ŽEMĖS SKLYPO FORTŲ G. 12, SAVIVALDYBĖS VALDOMO PATIKĖJIMO TEISE ALYTAUS PRAMONĖS PARKE, NUOMOS BE AUKCIONO“ PAKEITIMO

                                                                                                                              Projektas

2019-08-13 Nr. TŽ-286

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-06-16 SPRENDIMO NR. T-209 „DĖL ŽEMĖS SKLYPO FORTŲ G. 12, SAVIVALDYBĖS VALDOMO PATIKĖJIMO TEISE ALYTAUS PRAMONĖS PARKE, NUOMOS BE AUKCIONO“ PAKEITIMO

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdama į Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018-02-22 sprendimą Nr. T-30 „Dėl pritarimo pakeisti kitos paskirties žemės sklypo naudojimo būdą“, Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-10-19 įsakymą Nr. DV-1285 „Dėl detaliojo plano koregavimo tvirtinimo“ bei UAB „Saukesta“ 2019-05-14 prašymą, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-06-16 sprendimo Nr. T-209 „Dėl žemės sklypo Fortų g. 12, savivaldybės valdomo patikėjimo teise Alytaus pramonės parke, nuomos be aukciono“ 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

„1. Išnuomoti be aukciono investuotojui – UAB „Saukesta“ – 99 metams (naujų ilgalaikių sandėliavimo paskirties pastatų statybai) Alytaus pramonės parke, komercinės paskirties teritorijoje (žemės sklypų planai ir susitarimo pakeisti valstybinės žemės nuomos sutartį projektas pridedami), 1,2294 ha ploto žemės sklypą (unikalus Nr. 4400-5133-5389), esantį Fortų g. 12, Alytaus mieste.“

2. Pritarti susitarimui dėl 2016-06-28 Valstybinės žemės nuomos sutarties  Nr. SRN-56-(32.26) tarp Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „Saukesta“, patvirtintos Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-06-16 sprendimu Nr. T-209 „Dėl žemės sklypo Fortų g. 2, savivaldybės valdomo patikėjimo teise Alytaus pramonės parke nuomos, be aukciono, pakeitimo.

Šis sprendimas gali būti apskųstas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir pagrindais.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                      


 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-06-16 SPRENDIMO NR. T-209 „DĖL ŽEMĖS SKLYPO FORTŲ G. 12, SAVIVALDYBĖS VALDOMO PATIKĖJIMO TEISE ALYTAUS PRAMONĖS PARKE, NUOMOS BE AUKCIONO“ PAKEITIMO

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-08-13

(data)

Alytus

 

 

 

Sprendimo projektas parengtas atsižvelgiant į UAB „Saukesta“ 2019-05-14 prašymą patikslinti 2016-06-28 Valstybinės žemės nuomos sutartį Nr. SRN-56 (32.26.) ir Ekonominės plėtros programos komisijos sprendimus pagal Alytaus miesto savivaldybės ekonominės plėtros programos komisijos posėdžio 2019-04-10 protokolą Nr. KPPt-136-(57.1.), kuriuo buvo nuspręsta patikslinti investicijų ir valstybinės žemės nuomos sutartis, ir siekiant į gyvendinti Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-10-19 įsakymu Nr. DV-1285 „Dėl detaliojo plano koregavimo tvirtinimo“ pakoreguotus detaliojo plano sprendinius, kuriuo buvo padalintas žemės sklypas į du žemės sklypus: 1,2294 ha (unikalus Nr. 4400-5133-5389) ir 0,6319 ha (unikalus Nr. 4400-5159-0482).

Žemės sklypo, esančio Fortų g. 12, rinkos vertė – 74500 Eur, nuo kurios skaičiuojamas žemės nuomos mokestis, nustatytas pagal VĮ Registrų centro suteikiamą neatlygintiną paslaugą pagal verčių žemėlapius. Vadovaujantis VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašu (kopija pridedama) ir 1,2294 ha žemės sklypo, esančio Fortų g. 12, Alytaus pramonės parke, kadastro duomenų byla buvo parengtas susitarimas pakeisti 2019-06-28 valstybinės žemės nuomos sutartį Nr. SRN-56-(32.26), sudarytą tarp Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „Saukesta“ , kuria vadovaujantis UAB „Saukesta“ iš Alytaus miesto savivaldybės toliau nuomos 1,2294 ha ploto žemės sklypą, esantį Fortų g. 12, Alytaus pramonės parke. UAB „Saukesta“ sutinka grąžinti 0,6319 ha ploto žemės sklypą, esantį Sidabrio g. 16 (unikalus Nr. 4400-5159-0482), Alytaus miesto savivaldybei. Žemės sklypui, esančiam Sidabrio g. 16, Alytaus pramonės parke, žemės sklypo nuomos įkeitimo teisė panaikinta 2019-07-09.

PRIDEDAMA. Dokumentų kopijos, 9 lapai.

 

 

 

vyriausioji specialistė                                                                          Renata Sušinskienė

 

Tel. (8 315) 55 167, el. p. renata.susinskiene@alytus.lt

Dokumento priedai:
TŽ-286 - DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-06-16 SPRENDIMO NR. T-209 „DĖL ŽEMĖS SKLYPO FORTŲ G. 12, SAVIVALDYBĖS VALDOMO PATIKĖJIMO TEISE ALYTAUS PRAMONĖS PARKE, NUOMOS BE AUKCIONO“ PAKEITIMO-1 PRIEDAS-SUSITARIMO PROJEKTAS
TŽ-286 - DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-06-16 SPRENDIMO NR. T-209 „DĖL ŽEMĖS SKLYPO FORTŲ G. 12, SAVIVALDYBĖS VALDOMO PATIKĖJIMO TEISE ALYTAUS PRAMONĖS PARKE, NUOMOS BE AUKCIONO“ PAKEITIMO-2 PRIEDAS-SKLYPO PLANAS
Į pradžią