Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-288 2019-08-13
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 


                                                                                                                              Projektas

2019-08-13 Nr. TŽ-288

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-11-19 SPRENDIMO NR. T-352 „DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SAVIVALDYBĖS SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS MOKESČIŲ DYDŽIŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO

 

      Nr.  T-

 

Alytus

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Savivaldybės būsto, socialinio būsto nuomos mokesčių ir būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos dydžio apskaičiavimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. balandžio 25 d. nutarimu Nr. 472 „Dėl Valstybės ir savivaldybių gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio apskaičiavimo tvarkos patvirtinimo“, 3, 6 ir 10 punktais, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-11-19 sprendimą Nr. T-352 „Dėl savivaldybės būsto ir savivaldybės socialinio būsto nuomos mokesčių dydžių nustatymo“:

1.1. Papildyti nurodyto sprendimo 1.1 papunkčiu nustatytus Alytaus miesto savivaldybės socialinio būsto nuomos mokesčio dydžius – 1 priedą 248, 249 eilutėmis ir jas išdėstyti taip:

 

Eilės Nr.

Adresas

Faktiškas kambarių skaičius (vnt.)

Socialinio būsto naudingasis plotas, kv. m, P

Socialinio būsto nuomos mokesčio dydis Nsav., Eur/mėn.

248.

Žiburio g. 5-31

1

54,06

27,69

429.

Žiburio g. 5-52

1

12,68

6,49

 

1.2. Pakeisti nurodyto sprendimo 1.2 papunkčiu nustatytus Alytaus miesto savivaldybės būsto nuomos mokesčio dydžius – 2 priedo 64, 75, 122, 140, 142, 148, 171, 235 eilutes ir jas išdėstyti taip:

 

Eilės Nr.

Adresas

Faktiškas kambarių skaičius (vnt.)

Savivaldybės būsto naudingasis plotas, kv. m, P

Savivaldybės būsto nuomos mokesčio dydis Nsav., Eur/mėn.

64.

Jurgiškių g. 22-4

3

70,30

67,34

75.

Kernavės g. 4-40

3

67,52

63,06

122.

Nemuno g. 21-12

1

23,07

12,34

140.

Statybininkų g. 107-19

2

54,06

50,69

142.

Statybininkų g. 107-23

2

53,89

50,53

148.

Statybininkų g. 107-39

2

53,89

50,53

171.

Ulonų g. 14B-11

1

39,55

17,10

230.

Žiburio g. 5-30

3

70,36

57,73

 

1.3. Pripažinti netekusiomis galios nurodyto sprendimo 1.2 papunkčiu nustatytus Alytaus miesto savivaldybės būsto nuomos mokesčio dydžius – 2 priedo 236 ir 243 eilutes.

2. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2019 m. rugsėjo 1 d.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                      

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-11-19 SPRENDIMO NR. T-352 „DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SAVIVALDYBĖS SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS MOKESČIŲ DYDŽIŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-08-13

(data)

Alytus

 

 

 

Sprendimo projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi ir Savivaldybės būsto, socialinio būsto nuomos mokesčių ir būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos dydžio apskaičiavimo metodikos 3, 6 ir 10 punktais.

Parengto sprendimo projekto tikslas – patvirtinti perskaičiuotus socialinio būsto nuomos mokesčių dydžius, atsilaisvinus 2 savivaldybės būsto fonde esantiems būstams ir pakeitus jų statusą į socialinio būsto. Iš sprendimo 2 priedo, kuriuo patvirtinti savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio dydžiai, išbraukti šiuos butus ir perkelti į pirmąjį priedą, kuriuo patvirtinti savivaldybės socialinio būsto nuomos mokesčių dydžiai.

Sprendimo projekto būtinumą sąlygojo socialinio būsto poreikis ir atsilaisvinę savivaldybės būstai. Nuomos kainos skaičiuotos iš Savivaldybės būsto nuomos mokesčio dydžių sąrašo 2 butus (Žiburio g. 5-31 ir Žiburio g. 5-52, Alytuje) perkėlus į Socialinio būsto nuomos mokesčio dydžių sąrašą (skaičiuojant nuomos mokestį netaikomas 2,3 rinkos pataisos koeficientas).

 

Eilės Nr.

Adresas

Kambarių skaičius (vnt.)

Būsto naudingas plotas, kv. m, P

Būsto nuomos mokesčio dydis Nsav., Eur/mėn

savivaldybės būsto sąraše

Būsto nuomos mokesčio dydis Nsav., Eur/mėn.

perkėlus į socialinio būsto sąrašą

1.

Žiburio g. 5-31

1

54,06

47,34

29,97

2.

Žiburio g. 5-52

1

12,58

11,10

6,49

                     

Sprendimo projektu keičiami ir Alytaus miesto savivaldybės būsto nuomos mokesčių dydžiai. 2018-08-30 tarybos sprendimu Nr. T- 228 iš Alytaus miesto socialinio būsto (butų) sąrašo 8 butus perkėlus į Alytaus miesto savivaldybės (butų) fondo sąrašą (padidėjus nuomininkų pajamoms), buvo perskaičiuotos šių butų nuomos kainos (perskaičiuojant taikytas rinkos pataisos koeficientas R ꞊ 1,2). Praėjus metams vėl peržiūrimos šių butų nuomos kainos ir skaičiuojant nuomos mokestį taikytas Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018-11-29 sprendimu Nr. T-340 patvirtintas rinkos pataisos koeficientas R ꞊ 2,3. Iki šio tarybos sprendimo priėmimo skaičiuojant savivaldybės būstų nuomos kainas buvo taikomas rinkos pataisos koeficientas R ꞊ 1,9.

 

Eilės Nr.

Adresas

Faktiškas kambarių skaičius (vnt.)

Savivaldybės būsto naudingasis plotas, kv. m, P

Savivaldybės būsto nuomos mokesčio dydis Nsav., Eur/mėn.

(taikant rinkos pataisos koef. 1,2)

Savivaldybės būsto nuomos mokesčio dydis Nsav., Eur/mėn.

(taikant rinkos pataisos koef. 2,3)

 

64.

Jurgiškių g. 22-4

3

70,30

35,13

67,34

 

75.

Kernavės g. 4-40

3

67,52

32,90

63,06

 

122.

Nemuno g. 21-12

1

23,07

6,44

12,34

 

140.

Statybininkų g. 107-19

2

54,06

26,44

50,69

 

142.

Statybininkų g. 107-23

2

53,89

26,36

50,33

 

148.

Statybininkų g. 107-39

2

53,89

26,36

50,33

 

171.

Ulonų g. 14B-11

1

39,55

8,92

17,10

 

230.

Žiburio g. 5-30

3

70,36

30,12

57,73

 

 

 

 

 

 

Vyriausioji specialistė                                                                         Laimutė Baliukonienė

 

Tel. (8 315) 55 141, +370 682 85986, el. p. laimute.baliukoniene@alytus.lt

Į pradžią