Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-289 2019-08-13
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 


                                                                                                                              Projektas

2019-08-13 Nr. TŽ-289

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-11-19 SPRENDIMO NR. T-351 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO SĄRAŠŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Alytaus miesto savivaldybės socialinio būsto (butų) sąrašą, patvirtintą Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-11-19 sprendimo Nr. T-351 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės būsto fondo sąrašų tvirtinimo“ 1.2 papunkčiu, ir papildyti 248–249 eilutėmis:

Eil. Nr.

Adresas

Faktinis kambarių sk. (vnt.)

Nekilnojamojo turto registre įregistruotas kambarių sk. (vnt.)

Plotas (kv. m)

248.

Žiburio g. 5-31

1

1

54,06

249.

Žiburio g. 5-52

1

1

12,68

2. Pakeisti Alytaus miesto savivaldybės būsto (butų) sąrašą, patvirtintą Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-11-19 sprendimo Nr. T-351 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės būsto fondo sąrašų tvirtinimo“ 1.1 papunkčiu, ir pripažinti  netekusiomis galios 254, 261 eilutes.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                      


 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-11-19 SPRENDIMO NR. T-351 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO SĄRAŠŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-08-13

(data)

Alytus

 

 

 

Sprendimas parengtas vadovaujantis Vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi.

Parengto sprendimo projekto tikslas – esant socialinio būsto (butų) poreikiui pagal Alytaus miesto savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-02-26 sprendimu Nr. T-46,  17 punktą, atlaisvintas savivaldybės būstas (butai) savivaldybės tarybos sprendimu įrašomas į socialinio būsto fondą ir naudojamas teisę į socialinio būsto nuomą turintiems asmenims ir šeimoms.

Iš savivaldybės gyvenamųjų patalpų (butų) buvę nuomininkai išvyko gyventi kitur ir jos tapo laisvos. Šeimų ir asmenų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąraše įrašyti 195 asmenys (šeimos), laukiantys išsinuomoti socialinį būstą. Esant socialinio būsto poreikiui tikslinga butus iš savivaldybės būsto (butų) sąrašo perkelti socialinio būsto (butų) sąrašą, kad atsirastų galimybė juos išnuomoti laukiantiems eilėje asmenims (šeimoms), todėl šiuos butus perkeliame iš Alytaus miesto savivaldybės būsto (butų) sąrašo į Alytaus miesto savivaldybės socialinio būsto (butų) sąrašą.

 

 

Vyresnioji specialistė                                                                          Danguolė Versockienė

 

Tel. (8 315) 55 141, +370 620 24311, el. p. danguole.versockiene@alytus.lt

Į pradžią