Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-285 2019-08-13
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 


                                                                                                                              Projektas

2019-08-13 Nr. TŽ-285

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-11-30 SPRENDIMO NR. T-394 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS STIPENDIJŲ SKYRIMO JAUNIESIEMS MENININKAMS ATRANKOS KONKURSO KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdama į 2019-08-09 Alytaus miesto savivaldybės tarybos narių sutikimus,  Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-11-30 sprendimu Nr. T-394 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės stipendijų skyrimo jauniesiems menininkams atrankos konkurso komisijos sudarymo“ sudarytos Alytaus miesto savivaldybės stipendijų skyrimo jauniesiems menininkams atrankos komisijos sudėtį – vietoje „Algirdas Gataveckas, Alytaus miesto savivaldybės tarybos deleguotas narys“ įrašyti „Jurgita Šukevičienė, Alytaus miesto savivaldybės tarybos deleguota narė“, vietoje „Arvydas Švirmickas, Alytaus miesto savivaldybės tarybos deleguotas narys“ įrašyti „Nijolė Makštutienė, Alytaus miesto savivaldybės tarybos deleguota narė“.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                      


 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-11-30 SPRENDIMO NR. T-394 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS STIPENDIJŲ SKYRIMO JAUNIESIEMS MENININKAMS ATRANKOS KONKURSO KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-08-13

(data)

Alytus

 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-06-29 sprendimu Nr. T-250 patvirtintų Alytaus miesto savivaldybės stipendijų skyrimo jauniesiems menininkams atrankos konkurso nuostatų 17 punkte numatyta, kad pretendentų pateiktus dokumentus vertina atrankos konkurso komisija, sudaryta iš 7 narių: 2 Alytaus miesto savivaldybės tarybos narių,  2 Alytaus miesto savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir 3 Alytaus kultūros bendruomenės narių.

Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-11-30 sprendimu Nr. T-394 patvirtintoje Alytaus miesto savivaldybės stipendijų skyrimo jauniesiems menininkams atrankos konkurso komisijoje dalyvavo du 8 kadencijos Alytaus miesto savivaldybės tarybos nariai  – Algirdas Gataveckas ir Arvydas Švirmickas. Kadangi 2019 m. balandžio 18 d. darbą pradėjo nauja 9 kadencijos Alytaus miesto savivaldybės taryba, o Algirdas Gataveckas ir Arvydas Švirmickas šiuo metu nėra Alytaus miesto savivaldybės tarybos nariai, reikalinga koreguoti šios komisijos sudėtį ir įtraukti naujos kadencijos Alytaus miesto savivaldybės tarybos narius. Koreguojant siūloma įrašyti Alytaus miesto savivaldybės tarybos nares Jurgitą Šukevičienę ir Nijolę Makštutienę. Kiti komisijos nariai išlieka tie patys.

Po redakcijos būtų sudaryta tokios sudėties Alytaus miesto savivaldybės stipendijų skyrimo jauniesiems menininkams atrankos konkurso komisija:

Jurgita Šukevičienė, Alytaus miesto savivaldybės tarybos deleguota narė,

Nijolė Makštutienė, Alytaus miesto savivaldybės tarybos deleguota narė,

Vilma Liaukuvienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vedėja,

Daina Čečkauskienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyr. specialistė,

Regina Botyrienė, Alytaus miesto kultūros ir meno tarybos deleguota narė,

Gintarė Gumauskaitė, Alytaus miesto kultūros ir meno tarybos deleguota narė,

Tomas Nikulinas, Alytaus miesto kultūros ir meno tarybos deleguotas narys.

 

 

 

 

Kultūros skyriaus vedėja                                                                     Vilma Liaukuvienė

 

Tel. (8 315) 55 178, +370 614 6687, el. p. vilma.liaukuviene@alytus.lt

Į pradžią