Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-639 2019-08-12
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL KOMISIJOS SUDARYMO

                     

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL KOMISIJOS SUDARYMO

 

2019 m. rugpjūčio 12 d. Nr. DV-639

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8  dalies 2 punktu ir atsižvelgdamas į Alytaus miesto savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2019-07-15 raštu Nr. KT8-15 „Dėl audito išvados pateikimo“ pateiktą  audito ataskaitą „Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitos už 2018 metus vertinimo“:

1. S u d a r a u  Alytaus miesto savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos audito ataskaitos „Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitos už 2018 metus vertinimo“ 8 punkte nurodytai informacijai įvertinti šią komisiją:

komisijos pirmininkas – Romualdas Paulauskas, Teisės skyriaus vyriausiasis specialistas;

nariai:

Auksė Juonienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja;

Mindaugas Matažinskas, Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vedėjo pavaduotojas, savivaldybės vyriausiasis architektas;

Algis Ulčickas, Miesto ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas;

Algimantas Tarasevičius, Miesto ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojas.

2. P a v e d u komisijai išsiaiškinti aplinkybes, kodėl buvo pažeisti teisės aktai, formuojant žemės sklypus, ir kieno nurodymu bei kokiu pagrindu buvo priimti galimai neteisėti sprendimai, pateikiant sprendimo būdus minėtiems pažeidimams pašalinti, ir numatyti tolimesnius veiksmus susidariusiai situacijai išspręsti.

3. N u r o d a u komisijai darbą atlikti ir išvadą pateikti iki 2019 m. rugpjūčio 20 d.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                          Rolandas Juonys

______________

 

Į pradžią