Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-283 2019-08-12
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL NARIŲ PASKYRIMO Į VŠĮ ALYTAUS APSKRITIES TUBERKULIOZĖS LIGONINĖS STEBĖTOJŲ TARYBĄ

                                                                                                                              Projektas

2019-08-12 Nr. TŽ-283

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL NARIŲ PASKYRIMO Į VŠĮ ALYTAUS APSKRITIES TUBERKULIOZĖS LIGONINĖS STEBĖTOJŲ TARYBĄ

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi, Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 33 straipsnio 3 dalimi,  atsižvelgdama į Išplėstinės seniūnaičių sueigos 2019-08-01 protokolą ir Alytaus miesto VšĮ Alytaus apskrities tuberkuliozės ligoninės 2019-07-25 raštą Nr. 6-302 „Dėl narių į įstaigos stebėtojų tarybos sudėtį paskyrimo“, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Paskirti į VšĮ Alytaus apskrities tuberkuliozės ligoninės stebėtojų tarybą:

Edmundą Čečėtą, Alytaus miesto savivaldybės tarybos narį,

Aldoną Marcinkevičienę, Alytaus miesto savivaldybės visuomenės atstovę, Dvaro seniūnaitę.

2. Pripažinti netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-07-30 sprendimo Nr. T-202 „Dėl narių paskyrimo į viešosios įstaigos Alytaus apskrities tuberkuliozės ligoninės stebėtojų tarybą“ 1 punktą.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                      


 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL NARIŲ PASKYRIMO Į VŠĮ ALYTAUS APSKRITIES TUBERKULIOZĖS LIGONINĖS STEBĖTOJŲ TARYBĄ

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-08-12

(data)

Alytus

 

 

 

Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos (toliau – LNSS) viešosios įstaigos veiklos viešumui užtikrinti sudaroma stebėtojų taryba. LNSS viešosios įstaigos stebėtojų taryba yra patariamasis organas, sudaromas penkeriems metams.

Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 33 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta, kad LNSS viešosios įstaigos stebėtojų taryba sudaroma iš dviejų įstaigos steigėjo (steigėjų) bendru sprendimu paskirtų atstovų: vieno savivaldybės, kurios teritorijoje yra įstaiga, tarybos paskirto tarybos nario; vieno savivaldybės, kurios teritorijoje yra įstaiga, tarybos paskirto visuomenės atstovo ir įstaigos sveikatos priežiūros specialistų profesinių sąjungų paskirto vieno atstovo.

VšĮ Alytaus apskrities tuberkuliozės ligoninė yra Alytaus mieste, todėl Alytaus miesto savivaldybės taryba turi paskirti vieną tarybos narį ir vieną visuomenės atstovą.

Išplėstinės seniūnaičių sueigos, vykusios 2019 m. rugpjūčio 1 d., metu į viešosios įstaigos Alytaus apskrities tuberkuliozės ligoninės stebėtojų tarybą deleguota Alytaus miesto Dvaro  seniūnaitė Aldona Marcinkevičienė.

Į stebėtojų tarybą negali įeiti asmenys, kurie dirba įstaigos administracijoje, Valstybinėje ar teritorinėje ligonių kasoje, taip pat sveikatos draudimo įmonėje.

Šiuo tarybos sprendimo projektu reikia  pripažinti netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-07-25 sprendimo Nr. T-202 „Dėl narių paskyrimo į viešosios įstaigos Alytaus apskrities tuberkuliozės ligoninės stebėtojų tarybą“ 1 punktą.

 

 

 

Tarybos ir mero sekretoriato vadovė                                                   Dalia Jezukevičienė

 

Tel. (8 315) 55 147, +370 698 19012, el. p. dalia.jezukeviciene@ams.lt

Į pradžią